myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/article/topic-42034.html <h1><strong><span style="background-color:#FFFF00;">กฎกระทรวง</span></strong><br /> <strong><span style="background-color:#FFFF00;">(พ.ศ. 2524)</span></strong><br /> <strong><span style="background-color:#FFFF00;">ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร</span></strong><br /> <strong><span style="background-color:#FFFF00;">พ.ศ. 2522</span></strong></h1> <p><strong>------</strong></p> <h3>&nbsp;<span style="color:#0000FF;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้<br /> ดังต่อไปนี้</span></h3> <h3><span style="color:#0000FF;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแต่งตั้ง<br /> ให้เป็นนายตรวจได้ อย่างน้อยต้องมีความรู้หรือคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้<br /> คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกวิชา<br /> ช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ แผนกวิชาช่างโยธา และแผนกวิชาช่างเขียนแบบ<br /> โยธา หรือ</span></h3> <h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:#0000FF;"> (2) ได้รับประกาศนียบัตรตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ<br /> ตำแหน่งช่างโยธา 1 หรือเทียบเท่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแต่งตั้ง<br /> ให้เป็นนายช่างได้ อย่างน้อยต้องมีความรู้หรือคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้<br /> คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ<br /> แผนกวิชาช่างโยธา และแผนกวิชาช่างเขียนแบบโยธา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ได้รับประกาศนียบัตรตามที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ<br /> ตำแหน่งช่างโยธา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างตรีตามหลักสูตรของทางราชการซึ่ง ก.พ.<br /> ได้รับรองแล้ว หรือได้รับอนุญาตพิเศษให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม<br /> สาขา 1 วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม หรือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) เป็นผู้ที่มีความรู้หรือคุณวุฒิตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงนี้ และเป็น<br /> ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2524<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> &nbsp;<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้ข้าราชการ<br /> หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจหรือนายช่าง<br /> ต้องมีความรู้หรือคุณวุฒิตามที่กำหนดในกฎกระทรวง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2524)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บัตรประจำตัวนายช่าง และบัตรประจำตัวนายตรวจ ให้เป็นไปตามแบบ<br /> ท้ายกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2524<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้บัตรประจำตัว<br /> นายช่าง และบัตรประจำตัวนายตรวจเป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง<br /> จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[1]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 42 วรรคห้า แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `วัสดุก่อสร้างและสิ่งของ&#39; หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอน รวมทั้ง<br /> สิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; การยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายซึ่งวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ และถือ<br /> เงินไว้แทนตัวทรัพย์สิน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกระทำได้ เมื่อ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ศาลได้มีคำสั่งบังคับให้มีการรื้อถอนโดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้มี<br /> หน้าที่ในการรื้อถอน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณที่จะ<br /> รื้อถอนแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการรื้อถอนเมื่อครบกำหนดเวลาตาม<br /> ประกาศใน (2) แล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; การยึดวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ทำประกาศการยึดวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ แล้วปิดไว้โดยเปิดเผย<br /> ณ สถานที่ที่ยึด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ทำบัญชีวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ แล้วทำบันทึกการยึดไว้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) แจ้งการยึดวัสดุก่อสร้างและสิ่งของให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร<br /> ผู้ดำเนินการ หรือผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแต่กรณี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้นำมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับ<br /> แก่การแจ้งยึดโดยอนุโลม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การยึดวัสดุก่อสร้างและสิ่งของครอบไปถึงดอกผลแห่งวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ<br /> นั้นด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าวัสดุก่อสร้างและ<br /> สิ่งของนั้นได้มีการยึดแล้ว โดยผูกแผ่นเลขหมายแล้วประทับตราครั่งหรือปิดแผ่น<br /> เลขหมายไว้ที่วัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึด หรือทำเครื่องหมายตามที่เห็นสมควร<br /> ให้ตรงตามบัญชีวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึด ถ้าสามารถเก็บรวมเข้าหีบหรือตู้ได้<br /> ให้รวมไว้แล้วปิดหีบหรือตู้ประทับตราครั่งอีกชั้นหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; บัญชีวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึดให้แสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ<br /> ประเภท ตัวแบบ ลักษณะ จำนวน ขนาด น้ำหนัก สภาพ และราคาประมาณของ<br /> วัสดุก่อสร้างและสิ่งของนั้น เป็นต้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถ้าวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึดเป็นของหลายสิ่งและมีราคาเล็กน้อย จะมัด<br /> หรือกองรวมกันแล้วลงบัญชีเป็นรายการเดียวกันก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถ้าวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึดเป็นชุดหรือสำรับ จะลงบัญชีรวมเป็นชุด<br /> เป็นสำรับ หรือไม่รวมก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 6&nbsp; ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเก็บรักษาวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึดไว้<br /> ณ สถานที่ที่ยึด หรือจะนำไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หาก<br /> มีความจำเป็นจะจ้างคนดูแลรักษาหรือเช่าสถานที่ที่เก็บรักษาก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 7&nbsp; ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจดแจ้งไว้ในบัญชีวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึด<br /> ว่าได้เก็บรักษาวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึดนั้นไว้อย่างไร รวมทั้งค่าใช้จ่ายใน<br /> การยึดและเก็บรักษาด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 8&nbsp; ให้เจ้าของทรัพย์สินมารับวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึดคืนภายใน<br /> สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการยึดตามข้อ 3 (3) หากเจ้าของทรัพย์สินมิได้<br /> มาขอรับคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะนำวัสดุก่อสร้าง<br /> และสิ่งของที่ยึดนั้นออกขายทอดตลาดก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่บุคคลหลายคนต่างคนต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือเงิน<br /> ที่ได้จากการขาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ผู้อ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินทุกคน<br /> ไปตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล หากไม่มีการตกลงกันหรือนำคดีไปสู่ศาลภายใน<br /> หกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะนำวัสดุ<br /> ก่อสร้างหรือสิ่งของที่ยึดนั้นออกขายทอดตลาดก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถ้าวัสดุก่อสร้างและสิ่งของเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็น<br /> การเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจะเกินส่วนกับค่าวัสดุ<br /> ก่อสร้างและสิ่งของ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะนำวัสดุก่อสร้างและสิ่งของนั้นออก<br /> ขายทอดตลาดหรือจะขายโดยวิธีอื่นก่อนวันที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร<br /> ผู้ดำเนินการ หรือผู้ควบคุมงาน ได้ทราบการแจ้งการยึดตามข้อ 3 (3) ก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 9&nbsp; ถ้าเจ้าของทรัพย์สินมารับวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึดคืนให้เจ้าของ<br /> ทรัพย์สินชำระเงินค่าใช้จ่ายในการยึด ค่าเช่าสถานที่เก็บ ค่าจ้างดูแลรักษาและ<br /> ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการยึดและเก็บรักษาทรัพย์สินให้แก่เจ้าพนักงาน<br /> ท้องถิ่นก่อนที่จะรับวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึดนั้นคืนไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถ้าเจ้าของทรัพย์สินไม่ชำระเงินหรือชำระเงินไม่ครบตามวรรคหนึ่ง<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะนำวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึดนั้นออกขายทอดตลาดก็ได้<br /> และให้นำข้อ 19 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 10&nbsp; การขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้างและสิ่งของที่ยึด ให้เจ้าพนักงาน<br /> ท้องถิ่นทำประกาศโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเท่าที่<br /> จะระบุได้ เช่น ชื่อเจ้าของทรัพย์สิน วัน เวลาและสถานที่ที่จะขายทอดตลาด ชื่อ<br /> ประเภท ตัวแบบ ลักษณะ จำนวน ขนาด น้ำหนัก และสภาพของทรัพย์สินนั้น<br /> เป็นต้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 11&nbsp; ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศการขายทอดตลาดไว้โดย<br /> เปิดเผย ณ สถานที่ที่มีการรื้อถอน สถานที่ที่จะขายทอดตลาด และที่ทำการของ<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่ทราบตัวเจ้าของทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงาน<br /> ท้องถิ่นส่งประกาศการขายทอดตลาดไปให้เจ้าของทรัพย์สินทราบก่อนวันขาย<br /> ทอดตลาดไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้นำมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใช้<br /> บังคับแก่การส่งประกาศการขายทอดตลาดโดยอนุโลม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่เห็นสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะประกาศการขายทอดตลาด<br /> ทางหนังสือพิมพ์หรือวิทยุกระจายเสียงก่อนวันขายทอดตลาดก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดร้องขอทรัพย์สินคืนก่อนหรือ<br /> ในระหว่างการขายทอดตลาด ให้งดการขายทรัพย์สินนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 12&nbsp; ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ตาม<br /> กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ<br /> ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่งประกาศการขายทอดตลาดไปยังกรมศิลปากรก่อนวัน<br /> ขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;ข้อ 13&nbsp; ถ้าทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นตู้นิรภัย หีบ หรือกำปั่นเหล็ก<br /> เก็บทรัพย์สิน และปรากฏว่ายังเปิดไม่ได้ ให้จัดการเปิดก่อนจึงจะขายทอดตลาดได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 14&nbsp; ในการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะตั้งเจ้าพนักงานคนใด<br /> ให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ขายก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ก่อนเริ่มขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานผู้ขายอ่านประกาศการขายทอดตลาด<br /> ณ สถานที่ที่จะขายทอดตลาดโดยเปิดเผย และให้ปฏิบัติดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ให้แสดงการตกลงขายด้วยวิธีเคาะไม้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ให้ร้องขานจำนวนเงินที่มีผู้สู้ราคาครั้งที่หนึ่ง 3 หน ถ้าไม่มีผู้สู้ราคา<br /> สูงขึ้น ให้ร้องขานเป็นครั้งที่สองอีก 3 หน เมื่อไม่มีผู้สู้ราคาสูงกว่านั้นและ<br /> ได้ราคาพอสมควรให้ลงคำสามพร้อมกับเคาะไม้ แต่ถ้าก่อนเคาะไม้มีผู้สู้ราคา<br /> สูงขึ้นไปอีกให้ร้องขานราคาตั้งต้นใหม่ตามลำดับดังกล่าวแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ถ้าผู้ราคาถอนคำสู้ราคาของตนก่อนเคาะไม้ ให้ตั้งต้นร้องขานใหม่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) เมื่อเห็นว่าราคาที่มีผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ เจ้าพนักงาน<br /> ผู้ขายอาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) เมื่อเคาะไม้ตกลงขายแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระเงินทันที เว้นแต่ทรัพย์สิน<br /> มีราคาตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป เจ้าพนักงานผู้ขายอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจำ<br /> ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของราคาซื้อและทำสัญญาใช้เงินที่ค้างชำระภายในเวลา<br /> ไม่เกินสิบห้าวันก็ได้ เมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วจึงให้โอนมอบทรัพย์สินนั้นแก่<br /> ผู้ซื้อไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 15&nbsp; ให้เจ้าพนักงานผู้ขายทำบันทึกเหตุการณ์อันเกี่ยวกับการขาย<br /> ทอดตลาดไว้ ถ้าทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดมีราคาตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปให้แสดง<br /> จำนวนบุคคลซึ่งมาฟังการขายทอดตลาด ผู้สู้ราคา ตลอดจนจำนวนเงินที่สู้ราคากัน<br /> เป็นลำดับไว้ด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 16&nbsp; เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณ์แล้ว ถ้าผู้ซื้อไม่ชำระเงิน ไม่วาง<br /> เงินมัดจำ หรือไม่ใช้เงินที่ค้างชำระตามสัญญา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเอาทรัพย์สิน<br /> นั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก และแจ้งให้ผู้ซื้อทราบกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะ<br /> ขายทอดตลาดด้วย เมื่อขายทอดตลาดครั้งหลังได้เงินเท่าใดให้หักค่าใช้จ่ายในการ<br /> ขายทอดตลาดออกก่อน และถ้ายังไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ให้เจ้าพนักงาน<br /> ท้องถิ่นจัดการเรียกร้องให้ผู้ซื้อเดิมชำระเงินส่วนที่ยังขาดนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 17&nbsp; การขายโดยวิธีอื่นตามข้อ 8 วรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> ขายตามวิธีที่เห็นสมควรและทำบันทึกเกี่ยวกับการขายนั้นไว้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 18&nbsp; ถ้าทรัพย์สินที่จะขายมีดอกผลเกิดในระหว่างการยึด ให้เจ้าพนักงาน<br /> ท้องถิ่นขายดอกผลนั้นได้ด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 19&nbsp; เมื่อได้เงินจากการขายแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหักค่าใช้จ่าย<br /> ในการยึด ค่าเช่าสถานที่เก็บ ค่าจ้างดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ<br /> การยึดและเก็บรักษาทรัพย์สินออกก่อน เหลือเท่าใดจึงคืนให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินไม่มารับคืน ให้ถือเงินไว้แทนตัวทรัพย์สินและ<br /> นำฝากคลังในลักษณะเงินนอกงบประมาณ โดยให้นำระเบียบกระทรวงการคลัง<br /> ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการมาใช้บังคับโดย<br /> อนุโลม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมิได้เรียกร้องเอกเงินนั้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่<br /> มีการประกาศกำหนดรื้อถอน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนำส่งคลังตามระเบียบดังกล่าว<br /> โดยมิชักช้า<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2526<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ในกรณีที่<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคาร วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอน<br /> รวมทั้งสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอนนั้น มาตรา 42 วรรคห้า<br /> แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> มีอำนาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและถือเงินไว้แทนตัวทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์<br /> วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[2]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของ<br /> คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `อาคารอยู่อาศัย&#39; หมายความว่า&nbsp; อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้ง<br /> กลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ตึกแถว&#39; หมายความว่า&nbsp; อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหา<br /> ขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `อาคารพาณิชย์&#39; หมายความว่า&nbsp; อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม<br /> หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตเทียบได้ไม่เกิน<br /> 5 แรงม้า&nbsp; และให้หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือ<br /> ทางสาธารณะไม่เกิน 20.00 เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการ<br /> พาณิชยกรรมได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `โรงงาน&#39; หมายความว่า&nbsp; อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็น<br /> โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `อาคารสาธารณะ&#39; หมายความว่า&nbsp; อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคน<br /> ได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม<br /> การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล<br /> สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า<br /> ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ<br /> ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `อาคารพิเศษ&#39; หมายความว่า&nbsp; อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคง<br /> แข็งแรงและความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่นอาคารดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน<br /> หรือศาสนสถาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ สำหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน 15.00 เมตร หรือสะพานหรืออาคาร<br /> หรือโครงหลังคาช่วงหนึ่งเกิน 10.00 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิด<br /> ภยันตรายต่อสาธารณชนได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสี<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน<br /> เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หมวด 1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การก่อสร้างอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ในการก่อสร้างอาคาร ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการต้องดำเนินการ<br /> ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการอนุญาต และต้องมีผู้ควบคุมงานตามที่ระบุชื่อไว้ใน<br /> ใบอนุญาตอยู่ ณ ที่ทำการก่อสร้าง ถ้าผู้ควบคุมงานไม่อยู่ ต้องตั้งตัวแทนไว้ ทั้งนี้<br /> ไม่ทำให้ผู้ควบคุมงานหลุดพ้นความรับผิด การสอบถามข้อเท็จจริงหรือคำสั่งของ<br /> นายช่างหรือนายตรวจที่ได้สอบถามหรือสั่งแก่ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนนั้น ให้ถือว่า<br /> ได้สอบถามหรือสั่งแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดำเนินการแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; ในการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยสูงเกินสองชั้น ตึกแถว อาคารพาณิชย์<br /> โรงงาน อาคารสาธารณะหรืออาคารพิเศษ ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง ผู้ดำเนินการ<br /> ต้องติดป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร<br /> ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลา<br /> ที่ก่อสร้าง โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การก่อสร้างอาคารชนิด ..................................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จำนวน .............. เพื่อใช้เป็น ......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใบอนุญาตเลขที่ ............. ลงวันที่ ....................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ..................................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เจ้าของอาคาร ........................................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ดำเนินการ ..........................................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ควบคุมงาน ................. เลขทะเบียน ก.ว. .........<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ควบคุมงาน ................. เลขทะเบียน ก.ส. .........<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; ในการก่อสร้างอาคารที่ติดต่อกับที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการจะก่อสร้าง<br /> ได้เมื่อได้จัดให้มีสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต<br /> ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 6&nbsp; ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ใน<br /> การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งานอยู่เสมอ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเครื่องมือเครื่องใช้หรือวิธีการก่อสร้างที่ใช้<br /> ดำเนินการอยู่ อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน<br /> ผู้ควบคุมงานต้องแจ้งให้ผู้ดำเนินการทราบเพื่อจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง<br /> เครื่องมือเครื่องใช้หรือวิธีการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 7&nbsp; ผู้ดำเนินการจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นภยันตรายต่อ<br /> สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่ผู้ดำเนินการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ติดตั้ง กอง<br /> หรือเก็บ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้าง หรือชิ้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะ<br /> เป็นการชั่วคราว ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีการป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพ<br /> ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และติดตั้งไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอในเวลาระหว่าง<br /> พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 8&nbsp; วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวกับการรับน้ำหนัก ความต้านทาน<br /> ความคงทน หรือความปลอดภัย ต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่กำหนดในแบบแปลน<br /> รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่ได้รับอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะและ<br /> คุณสมบัติต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ให้ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการหรือผู้ควบคุมงาน<br /> ส่งวัสดุก่อสร้างในปริมาณที่สมควรและโดยไม่คิดมูลค่าให้นายช่างตรวจสอบต่อไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 9&nbsp; การทำฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กดหรือ<br /> ตอก และการขุดดิน ผู้ดำเนินการจะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น<br /> ถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น<br /> ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่าง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 10&nbsp; ในการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10.00 เมตร ขึ้นไป<br /> ที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือ<br /> ผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น ผู้ได้รับอนุญาตหรือ<br /> ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ปิดกั้นตาม<br /> แนวเขตที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และมี<br /> สิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ<br /> ทรัพย์สินด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่ก่อสร้างอาคารตามวรรคหนึ่งชิดที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง<br /> หากได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นว่าไม่ต้อง<br /> จัดให้มีรั้วชั่วคราว ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ดำเนินการไม่ต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราว<br /> ดังกล่าว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการต้อง<br /> รื้อถอนรั้วชั่วคราวและสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นนั้นโดยพลัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 11&nbsp; ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบ<br /> ความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านที่สร้างขึ้นเป็นประจำ โดยบันทึก<br /> ผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน เก็บไว้ ณ สถานที่ที่ก่อสร้าง<br /> เพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ การสร้างนั่งร้านต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) นั่งร้านที่ใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารที่สูงเกินห้าชั้นหรือมี<br /> ความสูงเกิน 21.00 เมตร ผู้ดำเนินการต้องยื่นแผนผัง บริเวณ แบบแปลน<br /> และรายการประกอบแบบแปลนของนั่งร้านซึ่งออกแบบคำนวณโดยผู้ได้รับใบอนุญาต<br /> ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม<br /> ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อเป็นหลักฐานก่อน จึงจะสร้างนั่งร้านดังกล่าวได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) นั่งร้านที่สร้างด้วยโลหะรวมทั้งฐานรองรับนั่งร้านต้องรับน้ำหนักได้<br /> ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านนั้น และไม่น้อยกว่า<br /> สี่เท่าสำหรับนั่งร้านที่สร้างด้วยไม้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 12&nbsp; ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการต้องสำรวจรายละเอียด<br /> ตำแหน่ง ความลึกและขนาดของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง หรือ<br /> สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น ท่อประปา สายเคเบิล เป็นต้น และวางมาตรการอย่างหนึ่ง<br /> อย่างใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 13&nbsp; เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ<br /> ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกั้นรอบบริเวณนั้นและติดตั้งป้ายเตือน<br /> อันตรายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งติดตั้งไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ<br /> หรือไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรในเวลาระหว่าง<br /> พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 14&nbsp; เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือติดต่อกับสาธารณะห้าม<br /> ผู้ดำเนินการกองดินบนที่สาธารณะและขุดเซาะดินล้ำเขตที่สาธารณะนั้น เว้นแต่<br /> จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 15&nbsp; เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนน หรือกำแพง<br /> ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนน หรือกำแพงนั้น ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มี<br /> ค้ำยัน หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบ<br /> แก้ไขค้ำยัน เข็มพืด และฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 16&nbsp; การกองวัสดุ เช่น หิน ทราย หรือดิน เป็นต้น ในบริเวณที่ใกล้<br /> หรือชิดขอบบ่อที่ขุด ผู้ดำเนินการต้องกองห่างจากขอบบ่อพอสมควร เพื่อป้องกัน<br /> มิให้ผนังบ่อเสียหายและมิให้วัสดุร่วงหล่นที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ขุดได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 17&nbsp; ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีหมวกแข้ง ภายในหมวกต้องมีรองใน<br /> หมวกที่ทำด้วยหนัง พลาสติก ผ้า หรือวัสดุอื่น เพื่อป้องกันภยันตรายต่อศรีษะ<br /> ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 18&nbsp; ห้ามผู้ดำเนินการนำเครื่องมือที่เป็นสื่อไฟฟ้าไปใช้ปฏิบัติงานใกล้<br /> สายไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เว้นแต่จะได้รับกระทำการอย่างหนึ่ง<br /> อย่างใด ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) มีแผงฉนวนกั้นระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงกับเครื่องมือนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) เครื่องมือนั้นได้ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) สายไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนั้นได้หุ้มฉนวนอย่างดีแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ง) ได้ตัดกระแสไฟฟ้าออกจากสายไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง<br /> นั้นแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 19&nbsp; ผู้ดำเนินการต้องใช้โซ่ เชือก ลวดสะลิง รอกที่ใช้งานปั้นจั่น<br /> หรือลิฟต์ส่งของ ที่มีสภาพแข็งแรงและมีขนาดพอที่จะใช้ในการยกการวาง และ<br /> ยกน้ำหนักสิ่งของให้ลอยตัวอยู่ที่จุดหนึ่งจุดใดได้โดยปลอดภัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 20&nbsp; เมื่อหยุดการใช้ปั้นจั่นหรือลิฟต์ส่งของประจำวัน ผู้ดำเนินการ<br /> ต้องจัดให้มีการป้องกันมิให้ปั้นจั่น หรือลิฟต์ส่งของนั้นเลื่อน ล้มหรือหมุน อันอาจ<br /> เป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 21&nbsp; ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีผู้ควบคุมที่มีความชำนาญควบคุมการใช้<br /> เครื่องมือกล เครื่องกลจักร หรือเครื่องจักรกล และต้องตรวจสอบและบำรุง<br /> รักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งานอยู่เสมอ<br /> *[12]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ข้อ 21 ทวิ&nbsp; ในกรณีที่มีการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ<br /> ทำนองเดียวกันที่ประตูหน้าต่างหรือที่ด้านนอกหรือด้านในของอาคารตั้งแต่ชั้นที่สอง<br /> ขึ้นไป อันเป็นการกีดขวางการหนีออกจากอาคาร หรือการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใน<br /> อาคารเมื่อเกิดอัคคีภัยโดยไม่มีช่องทางอื่นที่จะออกสู่ภายนอกได้ ให้ผู้ได้รับ<br /> ใบอนุญาตหรือผู้ดำเนินการจัดให้มีช่องทางที่เปิดออกสู่ภายนอกได้ทันที ขนาดกว้าง<br /> ไม่น้อยกว่า 0.06 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.08 เมตร อย่างน้อยหนึ่งช่องทาง<br /> ในแต่ละชั้นของอาคารหรือของคูหา&#39;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หมวด 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;การดัดแปลงอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 22&nbsp; ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร<br /> ตามหมวด 1 มาใช้บังคับแก่การดัดแปลงอาคารโดยอนุโลม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หมวด 3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การรื้อถอนอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 23&nbsp; ผู้ควบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารที่จะ<br /> รื้อถอน รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยความรอบคอบ และต้องควบคุมการปฏิบัติงาน<br /> ของผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และมีความปลอดภัยในการรื้อถอน<br /> อาคารตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้ดำเนินการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ<br /> หรืออาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ผู้ควบคุมงาน<br /> ต้องให้ผู้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือให้มีความปลอดภัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 24&nbsp; ก่อนรื้อถอนอาคารส่วนใด ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบและหา<br /> วิธีการป้องกันสิ่งบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา หรือท่อก๊าซ<br /> เป็นต้น และส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่อาจตกหล่น เพื่อมิให้เกิดภยันตรายต่อ<br /> สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินในขณะที่รื้อถอนอาคารส่วนนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 25&nbsp; ในระหว่างการรื้อถอนอาคาร ผู้ดำเนินการต้องติดตั้งป้ายเตือน<br /> อันตราย และต้องแสดงขอบเขตการรื้อถอนอาคารพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบ<br /> เตือนอันตรายจำนวนพอสมควรไว้รอบบริเวณที่จะรื้อถอน เพื่อเตือนไม่ให้บุคคล<br /> ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น และต้องจัดให้มีพนักงานสำหรับห้าม<br /> บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งดูแลความเรียบร้อย<br /> ของป้ายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การรื้อถอนอาคาร ผู้ดำเนินการจะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่าง<br /> พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึง<br /> พระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องจัด<br /> ให้มีแสงสว่างเพียงพอด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 26&nbsp; การรื้อถอนอาคารที่ใกล้หรือติดต่อกับที่สาธารณะ อาคารอื่น<br /> หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่า 2.00 เมตร ผู้ดำเนินการต้อง<br /> จัดให้มีการป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ<br /> ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 27&nbsp; การรื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน 15.00 เมตร และอยู่ห่าง<br /> จากทางหรือที่สาธารณะตามแนวราบน้อยกว่า 4.50 เมตร ผู้ดำเนินการต้องจัด<br /> ให้มีสิ่งป้องกันวัสดุที่อาจร่วงหล่นคลุมทางหรือที่สาธารณะนั้น ถ้ามีทางเดินเท้า<br /> ตามแนวทางหรือที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการต้องสร้างหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงและ<br /> ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะป้องกันเศษวัสดุที่อาจร่วงหล่นเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ<br /> ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ตลอดแนวของอาคารที่จะรื้อถอนนั้นด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 28&nbsp; การรื้อถอนผนังอาคารด้านนอกที่สูงจากพื้นดินเกิน 8.00 เมตร<br /> และอยู่ห่างจากอาคารอื่น ทาง หรือที่สาธารณะตามแนวราบน้อยกว่าความสูง<br /> ของอาคาร ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีแผงรับวัสดุที่อาจร่วงหล่นจากการรื้อถอน<br /> ตลอดแนวด้านนอกของผนังของอาคารด้านนั้น แนวรับวัสดุดังกล่าวต้องมีความ<br /> มั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถรองรับวัสดุที่ร่วงหล่นได้ และ<br /> ต้องติดตั้งให้เอียงลาดเพื่อป้องกันวัสดุที่ร่วงหล่นกระเด็นออกมานอกแผงหรือ<br /> กองค้างอยู่ในแผงรับนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 29&nbsp; การขนถ่ายวัสดุที่รื้อถอนลงจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำ ผู้ดำเนินการต้อง<br /> กระทำโดยใช้รางหรือสายพานเลื่อนที่มีความลาดเหมาะสมและปลอดภัยจากการ<br /> ตกหล่น สำหรับการขนถ่ายวัสดุโดยลิฟต์ส่งของหรือปั้นจั่น หรือโยนหรือทิ้ง เป็นต้น<br /> ผู้ดำเนินการจะกระทำได้ต่อเมื่อได้จัดให้มีการป้องกันภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต<br /> ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ห้ามผู้ดำเนินการกองวัสดุที่รื้อถอนไว้บนพื้นหรือส่วนของอาคารที่สูงกว่า<br /> พื้นดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หมวด 4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การเคลื่อนย้ายอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 30&nbsp; ผู้ควบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารที่จะ<br /> เคลื่อนย้ายรวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยความรอบคอบ และต้องควบคุมการปฏิบัติงาน<br /> ของผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และมีความมั่นคง แข็งแรง และ<br /> ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้ดำเนินการปฏิบัติ<br /> ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ หรืออาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต<br /> ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ผู้ควบคุมงานต้องให้ผู้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือให้มี<br /> ความปลอดภัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 31&nbsp; ก่อนเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบการหาวิธีการ<br /> ป้องกันสิ่งบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา หรือท่อก๊าซ เป็นต้น<br /> และส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่อาจตกหล่น เพื่อมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต<br /> ร่างกาย หรือทรัพย์สินในขณะที่เคลื่อนย้ายอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 32&nbsp; ในระหว่างที่ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร เช่น ตัด<br /> สกัด รื้อ หรือถอน เป็นต้น เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายอาคารไปจากที่ตั้งเดิม และ<br /> ในระหว่างที่เชื่อมต่อหรือติดตั้งโครงสร้างของอาคารที่เคลื่อนย้ายในสถานที่ใหม่<br /> รวมทั้งในระหว่างการเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ดำเนินการต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย<br /> พร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายไว้รอบบริเวณดังกล่าว โดยมีจำนวน<br /> และระยะห่างจากอาคารพอสมควร เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง<br /> เข้าไปในบริเวณนั้น และต้องจัดให้มีพนักงานสำหรับห้ามบุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่<br /> เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของป้ายเตือน<br /> อันตรายและไฟสัญญาณด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ดำเนินการจะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่าง<br /> พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึง<br /> พระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่าง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 33&nbsp; การเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ดำเนินการจะต้องไม่กระทำการใด ๆ<br /> อันอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่ผู้ดำเนินการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ติดตั้ง กอง<br /> หรือเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้าง หรือชิ้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะ<br /> เป็นการชั่วคราว ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีการป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพ<br /> ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และติดตั้งไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอในเวลาระหว่าง<br /> พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หมวด 5<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 34&nbsp; เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ต้องดูแล<br /> รักษาและซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ<br /> และมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินตลอดเวลาที่ใช้<br /> อาคารนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 35&nbsp; เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ต้องใช้<br /> หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าว โดยมิให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิด<br /> เหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นภยันตราย<br /> ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 36&nbsp; ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ไม่เป็นอาคารประเภท<br /> ควบคุมการใช้ จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภท<br /> ควบคุมการใช้ และได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้นำข้อ 34 และข้อ 35 มาใช้บังคับ<br /> โดยอนุโลม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้นำวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุม<br /> การใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง<br /> โดยอนุโลม<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วัน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> มาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้<br /> รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออกกฎกระทรวง<br /> กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย<br /> หรือใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย<br /> การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง<br /> การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่น<br /> ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารดังกล่าว&nbsp; จึงจำเป็นต้องออก<br /> กฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[3]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 (2) ตามกฎกระทรวงนี้ คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการการศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) อาคารสำหรับใช้เป็นหอประชุม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) อาคารสำหรับใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ได้แก่อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์<br /> ในการประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจที่มีพื้นสำหรับประกอบกิจการตั้งแต่แปดสิบตารางเมตร<br /> ขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม ได้แก่อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์<br /> ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตมีกำลังรวมกันหรือกำลัง<br /> เทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการการศึกษา ได้แก่อาคารที่ใช้เป็นสถานที่เพื่อ<br /> ประโยชน์ในการให้การศึกษาที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่แปดสิบตารางเมตร<br /> ขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; อาคารสำหรับใช้เป็นหอประชุม ได้แก่อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมหรือประชุม<br /> ที่มีพื้นที่ตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 6&nbsp; อาคารสำหรับใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ ได้แก่อาคารที่ใช้เป็น<br /> สำนักงานหรือที่ทำการที่มีพื้นที่ตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 7&nbsp; ในการคิดคำนวณพื้นที่ ให้นำพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการและอยู่<br /> ภายในอาคารนั้นมารวมคำนวณด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่พื้นที่ตามวรรคหนึ่งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว ให้นำพื้นที่ที่<br /> เกี่ยวเนื่องกับกิจการในแต่ละห้องหรือแต่ละคูหามาคำนวณรวมกัน<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2527<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ----------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ<br /> สมควรกำหนดลักษณะของอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม<br /> การศึกษาและเพื่อกิจการอื่น ที่จะให้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตาม<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และโดยที่มาตรา 32 (2) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้กำหนดโดยกฎกระทรวง&nbsp; จึงจำเป็นต้องออก<br /> กฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[4]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (2) และ (3)<br /> แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `แรงประลัย&#39; หมายความว่า แรงขนาดที่จะทำให้วัตถุนั้นแตกแยกออก<br /> ห่างจากกันเป็นส่วนหรือทลายเข้าหากัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `แรงดึง&#39; หมายความว่า แรงที่จะทำให้วัตถุแยกออกห่างจากกัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `แรงอัด&#39; หมายความว่า แรงที่จะทำให้วัตถุทลายเข้าหากัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `แรงดัด&#39; หมายความว่า แรงที่จะทำให้วัตถุโค้งหรือโก่งตัว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `แรงลม&#39; หมายความว่า แรงของลมที่กระทำต่อโครงสร้าง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `แรงเฉือน&#39; หมายความว่า แรงที่จะทำให้วัตถุขาดออกจากกันดุจกรรไกรตัด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `แรงดึงประลัย&#39; หมายความว่า แรงดึงขนาดที่จะทำให้วัตถุนั้นแยกออก<br /> ห่างจากกันเป็นส่วน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `แรงอัดประลัย&#39; หมายความว่า แรงอัดขนาดที่จะทำให้วัตถุนั้นทลายเข้าหากัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `แรงอัดประลัยของคอนกรีต&#39; หมายความว่า แรงอัดตามแกนยาวขนาดที่จะ<br /> ทำให้แท่งคอนกรีตทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร<br /> อายุยี่สิบแปดวันทลายเข้าหากัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `หน่วยแรง&#39; หมายความว่า แรงหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่รับแรงนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `หน่วยแรงพิสูจน์&#39; หมายความว่า หน่วยแรงดึงที่ได้จากการลากเส้นตรง<br /> ที่จุด 0.2 ใน 100 ส่วนของความเครียด ให้ขนานกับส่วนที่เป็นเส้นตรงของเส้น<br /> แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดึงและความเครียดไปตัดกับเส้นนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `หน่วยแรงฝืด&#39; หมายความว่า หน่วยแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวเข็มกับดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `หน่วยแรงที่ขีดปฏิภาค&#39; หมายความว่า หน่วยแรงที่จุดสูงสุดของส่วนที่เป็น<br /> เส้นตรงของเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;`ความเครียด&#39; หมายความว่า อัตราส่วนของส่วนยืดหรือส่วนหดของวัสดุ<br /> ที่รับแรงต่อความยาวเดิมของวัสดุนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `กำลังคราก&#39; หมายความว่า หน่วยแรงดึงที่วัสดุเริ่มยืดโดยไม่ต้องเพิ่ม<br /> แรงดึงขึ้นอีก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ส่วนปลอดภัย&#39; หมายความว่า ตัวเลขที่ใช้หารหน่วยแรงประลัยลงให้<br /> ถึงขนาดที่จะใช้ได้ปลอดภัยสำหรับวัสดุที่มีกำลังครากหรือหน่วยแรงพิสูจน์ ให้ใช้<br /> ค่ากำลังครากหรือหน่วยแรงพิสูจน์นั้นแทนหน่วยแรงประลัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `น้ำหนักบรรทุกจร&#39; หมายความว่า น้ำหนักที่กำหนดว่าจะเพิ่มขึ้นบนอาคาร<br /> นอกจากน้ำหนักของตัวอาคารนั้นเอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `น้ำหนักบรรทุกประลัย&#39; หมายความว่า น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่กำหนดให้ใช้<br /> ในการคำนวณตามทฤษฎีกำลังประลัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร&#39; หมายความว่า ส่วนของอาคารที่จะต้องแสดง<br /> รายการคำนวณการรับน้ำหนักและกำลังต้านทาน เช่น แผ่นพื้น คาน เสา และ<br /> รากฐาน เป็นต้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `คอนกรีต&#39; หมายความว่า วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์<br /> มวลผสมละเอียด เช่น ทราย มวลผสมหยาบ เช่น หินหรือกรวด และน้ำ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `คอนกรีตเสริมเหล็ก&#39; หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายใน<br /> ให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `คอนกรีตอัดแรง&#39; หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอัดแรงฝังภายใน<br /> ที่ทำให้เกิดหน่วยแรงที่มีปริมาณพอจะลบล้างหน่วยแรงอันเกิดจากน้ำหนักบรรทุก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `เหล็กเสริม&#39; หมายความว่า เหล็กที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรีตเพื่อเสริมกำลังขึ้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `เหล็กเสริมอัดแรง&#39; หมายความว่า เหล็กเสริมกำลังสูงที่ใช้ฝังในเนื้อ<br /> คอนกรีตอัดแรง อาจเป็นลวดเส้นเดียว ลวดพันเกลียว หรือลวดเหล็กกลุ่มก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `เหล็กข้ออ้อย&#39; หมายความว่า เหล็กเสริมที่มีบั้งและหรือมีครีบที่ผิว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `เหล็กขวั้น&#39; หมายความว่า เหล็กเสริมที่บิดเป็นเกลียว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `เหล็กหล่อ&#39; หมายความว่า เหล็กที่มีธาตุถ่านผสมอยู่ตั้งแต่ร้อยละ 2 ขึ้นไป<br /> โดยน้ำหนัก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ&#39; หมายความว่า เหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัด<br /> เป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ใช้ในงานโครงสร้าง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ไม้เนื้ออ่อน&#39; หมายความว่า ไม้ที่ไม่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น<br /> มอด ปลวก เป็นต้น และหรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้ยาง หรือ<br /> ไม้ตะแบก เป็นต้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ไม้เนื้อปานกลาง&#39; หมายความว่า ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์<br /> เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้<br /> ในข้อ 14 เช่น ไม้สน เป็นต้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ไม้เนื้อแข็ง&#39; หมายความว่า ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น<br /> มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใน<br /> ข้อ 14 เช่น ไม้เต็ง&nbsp; หรือไม้ตะเคียนทอง เป็นต้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ดิน&#39; หมายความว่า วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเป็นเปลือกโลก เช่น หิน<br /> กรวด ทราย ดินเหนียว เป็นต้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `กรวด&#39; หมายความว่า ก้อนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ทราย&#39; หมายความว่า ก้อนหินเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดโตไม่เกิน 3 มิลลิเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ดินดาน&#39; หมายความว่า ดินตะกอนของกรวด ทราย ดินเหนียว มีน้ำปูน<br /> เป็นเชื้อประสาน มีลักษณะแข็งยากแก่การขุด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `หินดินดาน&#39; หมายความว่า หินที่มีเนื้อละเอียดมาก ประกอบด้วยดินเหนียว<br /> หรือทรายอัดตัวแน่นเป็นชั้นบาง ๆ จะมีเชื้อประสานหรือไม่ก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `หินปูน&#39; หมายความว่า หินเนื้อแน่นละเอียดทึบมีสีต่าง ๆ กัน ประกอบด้วย<br /> แร่แคลไซท์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `หินทราย&#39; หมายความว่า หินเนื้อหยาบ ประกอบด้วยเม็ดทรายยึดตัวแน่น<br /> ด้วยเชื้อประสาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `หินอัคนี&#39; หมายความว่า หินเนื้อหยาบเกิดจากการเย็นตัวของหินละลาย<br /> ใต้พื้นโลก ประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์ แร่ควอตซ์ เป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะแข็งแกร่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `เสาเข็ม&#39; หมายความว่า เสาที่ตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ำหนักบรรทุก<br /> ของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `พื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม&#39; หมายความว่า ผลคูณของความยาวของ<br /> เสาเข็มกับความยาวของเส้นล้อมรูปที่สั้นที่สุดของหน้าตัดปกติของเสาเข็มนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ฐานราก&#39; หมายความว่า ส่วนของอาคารที่ใช้ถ่ายน้ำหนักอาคารลงสู่ดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `กำลังแบกทานของดิน&#39; หมายความว่า ความสามารถที่ดินจะรับน้ำหนักได้<br /> โดยมีการทรุดตัวขนาดที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `กำลังแบกทานของเสาเข็ม&#39; หมายความว่า ความสามารถที่เสาเข็มจะ<br /> รับน้ำหนักได้ โดยมีการทรุดตัวไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `สถาบันที่เชื่อถือได้&#39; หมายความว่า ส่วนราชการ หรือนิติบุคคลซึ่งมีวิศวกร<br /> ประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็น<br /> ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; อาคารและส่วนต่าง ๆ ของอาคารจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงพอ<br /> ที่จะรับน้ำหนักตัวอาคารเอง และน้ำหนักบรรทุกที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจริงได้โดยไม่ให้ส่วนใด ๆ ของอาคารต้องรับหน่วยแรง<br /> มากกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้&nbsp; เว้นแต่มีเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคง<br /> แข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหน่วยแรงที่<br /> กำหนดไว้ในข้อ 6<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ประกอบด้วยอิฐหรือคอนกรีตบล็อก<br /> ประสานด้วยวัสดุก่อ ให้ใช้หน่วยแรงอัดได้ไม่เกิน 0.8 เมกาปาสกาล (8 กิโลกรัมแรง<br /> ต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ประกอบด้วยคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก<br /> ให้ใช้หน่วยแรงอัดได้ไม่เกินร้อยละ 33.3 ของหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต แต่ต้อง<br /> ไม่เกิน 6 เมกาปาสกาล (60 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ประกอบด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก<br /> ตามทฤษฎีอีลาสติกหรือหน่วยแรงปลอดภัย ให้ใช้ค่าหน่วยแรงอัดของคอนกรีตไม่เกิน<br /> ร้อยละ 37.5 ของหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต แต่ต้องไม่เกิน 6.5 เมกาปาสกาล<br /> (65 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 6&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ประกอบด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก<br /> ตามทฤษฎีอีลาสติกหรือหน่วยแรงปลอดภัย&nbsp; เหล็กเสริมคอนกรีตที่ใช้ต้องมีกำลังคราก<br /> ตั้งแต่ 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) และให้ใช้<br /> ค่าหน่วยแรงของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) แรงดึง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบที่มีกำลังครากตั้งแต่ 240 เมกาปาสกาล<br /> (2,400 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ขึ้นไปให้ใช้ไม่เกิน 120 เมกาปาสกาล<br /> (1,200 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) เหล็กข้ออ้อยที่มีกำลังครากตั้งแต่ 240 เมกาปาสกาล<br /> (2,400 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 350 เมกาปาสกาล<br /> (3,500 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ให้ใช้ร้อยละ 50 ของกำลังคราก<br /> แต่ต้องไม่เกิน 150 เมกาปาสกาล (1,500 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) เหล็กข้ออ้อยที่มีกำลังครากตั้งแต่ 350 เมกาปาสกาล<br /> (3,500 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 400 เมกาปาสกาล<br /> (4,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ให้ใช้ไม่เกิน 160 เมกาปาสกาล<br /> (1,600 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ง) เหล็กข้ออ้อยที่มีกำลังครากตั้งแต่ 400 เมกาปาสกาล<br /> (4,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ขึ้นไป ให้ใช้ไม่เกิน 170 เมกาปาสกาล<br /> (1,700 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (จ) เหล็กขวั้น ให้ใช้ร้อยละ 50 ของหน่วยแรงพิสูจน์ แต่ต้องไม่เกิน<br /> 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ทั้งนี้ จะต้องมี<br /> ผลการทดสอบการดัดเย็นโดยมีสถาบันที่เชื่อถือได้รับรอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) แรงอัดในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบตามเกณฑ์ที่กำหนดใน (1) (ก)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) เหล็กข้ออ้อย ให้ใช้ร้อยละ 40 ของกำลังคราก แต่ต้องไม่เกิน<br /> 210 เมกาปาสกาล (2,100 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) เหล็กขวั้น ให้ใช้ร้อยละ 40 ของกำลังคราก แต่ต้องไม่เกิน<br /> 210 เมกาปาสกาล (2,100 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ทั้งนี้ จะต้องมี<br /> ผลการทดสอบการดัดเย็นโดยมีสถาบันที่เชื่อถือได้รับรอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ง) เสาแบบผสมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ให้ใช้ไม่เกิน<br /> 125 เมกาปาสกาล (1,250 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (จ) เหล็กหล่อ ให้ใช้ไม่เกิน 70 เมกาปาสกาล (700 กิโลกรัมแรง<br /> ต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ในการคำนวณคานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้เหล็กเสริมรับแรงอัด<br /> ให้ใช้หน่วยแรงของเหล็กเสริมรับแรงอัดที่คำนวณได้ตามทฤษฎีอีลาสติกหรือหน่วยแรง<br /> ปลอดภัยได้ไม่เกินสองเท่า แต่หน่วยแรงที่คำนวณได้ต้องไม่เกินหน่วยแรงดึงตาม (1)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 7&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎี<br /> กำลังประลัย ให้ใช้น้ำหนักบรรทุกประลัย ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) สำหรับส่วนของอาคารที่ไม่คิดแรงลม ให้ใช้น้ำหนักบรรทุกประลัย ดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นป. = 1.7 นค.+ 2.0 นจ.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) สำหรับส่วนของอาคารที่คิดแรงลมด้วยให้ใช้น้ำหนักบรรทุกประลัย ดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นป. = 0.75 (1.7 นค.+ 2.0 นจ.+ 2.0 รล.)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หรือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นป. = 0.9 นค.+ 1.3 รล.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โดยให้ใช้ค่าน้ำหนักบรรทุกประลัยที่มากกว่า แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า<br /> ค่าน้ำหนักบรรทุกประลัยใน (1) ด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;นป. = น้ำหนักบรรทุกประลัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นค. = น้ำหนักบรรทุกคงที่ของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นจ. = น้ำหนักบรรทุกจร รวมด้วยแรงกระแทก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รล. = แรงลม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 8&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎี<br /> กำลังประลัย ให้ใช้ค่าหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีตไม่เกิน 15 เมกาปาสกาล<br /> (150 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 9&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎี<br /> กำลังประลัย ให้ใช้กำลังครากของเหล็กเสริม ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ให้ใช้ไม่เกิน 240 เมกาปาสกาล<br /> (2,400 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) เหล็กเสริมอื่น ให้ใช้เท่ากำลังครากของเหล็กชนิดนั้น แต่ต้องไม่เกิน<br /> 400 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 10&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารคอนกรีตอัดแรงตามทฤษฎี<br /> กำลังประลัย ให้ใช้น้ำหนักบรรทุกประลัยเช่นเดียวกับข้อ 7<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 11&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารคอนกรีตอัดแรงให้ใช้ค่าหน่วย<br /> แรงอัดของคอนกรีต ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) หน่วยแรงอัดในคอนกรีตชั่วคราวทันทีที่ถ่ายแรงมาจากเหล็กเสริมอัดแรง<br /> ก่อนการเสื่อมสูญการอัดแรงของคอนกรีต&nbsp; ต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของหน่วยแรงอัด<br /> ประลัยของคอนกรีต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) หน่วยแรงอัดที่ใช้ในการคำนวณออกแบบหลังการเสื่อมสูญการอัดแรงของ<br /> คอนกรีต ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 12&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ประกอบด้วยคอนกรีตอัดแรง<br /> ให้ใช้ค่าหน่วยแรงดึงของเหล็กเสริมอัดแรง ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) หน่วยแรงขณะดึงต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยแรงดึงประลัยของ<br /> เหล็กเสริมอัดแรง หรือร้อยละ 90 ของหน่วยแรงพิสูจน์ แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) หน่วยแรงในทันทีที่ถ่ายแรงไปให้คอนกรีตต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของ<br /> หน่วยแรงดึงประลัยของเหล็กเสริมอัดแรง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) หน่วยแรงใช้งานต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของหน่วยแรงดึงประลัย หรือ<br /> ร้อยละ 80 ของหน่วยแรงพิสูจน์ของเหล็กเสริมอัดแรง แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 13&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ประกอบด้วยเหล็กโครงสร้าง<br /> รูปพรรณ ให้ใช้ค่าหน่วยแรงของเหล็ก ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบกำลังสำหรับเหล็กหนาไม่เกิน 40 มิลลิเมตร<br /> ให้ใช้กำลังครากไม่เกิน 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงต่อตาราง<br /> เซนติเมตร) สำหรับเหล็กซึ่งหนาเกิน 40 มิลลิเมตร ให้ใช้กำลังครากไม่เกิน<br /> 220 เมกาปาสกาล (2,200 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) หน่วยแรงดึง แรงอัด และแรงดัด ให้ใช้ไม่เกินร้อยละ 60 ของ<br /> กำลังครากตาม (1)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) หน่วยแรงเฉือน ให้ใช้ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำลังครากตาม (1)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 14&nbsp; ในการคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ประกอบด้วยไม้ชนิดต่าง ๆ<br /> ให้ใช้ค่าหน่วยแรงไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้<br /> ------------+----------+----------+----------+-----------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |หน่วยแรงดัด |หน่วยแรงอัด |หน่วยแรงอัด |หน่วยแรงเฉือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | และแรงดึง | ขนานเสี้ยน | ขนานเสี้ยน | ขนานเสี้ยน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ชนิดไม้&nbsp;&nbsp; |เมกาปาสกาล|เมกาปาสกาล|เมกาปาสกาล|เมกาปาสกาล<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |(กิโลกรัมแรง|(กิโลกรัมแรง|(กิโลกรัมแรง|(กิโลกรัมแรง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | ต่อตาราง&nbsp; | ต่อตาราง&nbsp; | ต่อตาราง&nbsp; | ต่อตาราง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |เซนติเมตร) |เซนติเมตร) |เซนติเมตร) |เซนติเมตร)<br /> ------------+----------+----------+----------+-----------<br /> (1) ไม้เนื้ออ่อน|&nbsp; 8 (80)&nbsp; |&nbsp; 6 (60)&nbsp; | 1.6 (16) | 0.8 (8)<br /> (2) ไม้เนื้อ&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ปานกลาง | 10 (100) | 7.5 (75) | 2.2 (22) |&nbsp; 1 (10)<br /> (3) ไม้เนื้อแข็ง| 12 (120) |&nbsp; 9 (90)&nbsp; |&nbsp; 3 (30)&nbsp; | 1.2 (12)<br /> ------------+----------+----------+----------+-----------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่มีผลการทดสอบของไม้ ให้ใช้ส่วนปลอดภัยโดยใช้กำลังไม่เกิน<br /> 1 ใน 8 ของหน่วยแรงดัดประลัย หรือไม่เกิน 1 ใน 6 ของหน่วยแรงที่ขีดปฏิภาค<br /> แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 15&nbsp; หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับประเภทและส่วนต่าง ๆ ของอาคาร<br /> นอกเหนือจากน้ำหนักของตัวอาคารหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อย่างอื่น ให้คำนวณ<br /> โดยประมาณเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าอัตรา ดังต่อไปนี้<br /> ---------------------------------------------+-----------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | หน่วยน้ำหนัก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเภทและส่วนต่าง ๆ ของอาคาร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp; บรรทุกจร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | เป็นกิโลกรัม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |ต่อตารางเมตร<br /> ---------------------------------------------+-----------<br /> &nbsp;(1) หลังคา&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30<br /> &nbsp;(2) กันสาดหรือหลังคาคอนกรีต&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100<br /> &nbsp;(3) ที่พักอาศัย โรงเรียนอนุบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150<br /> &nbsp;(4) ห้องแถว ตึกแถวที่ใช้พักอาศัย อาคารชุด หอพัก&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โรงแรม และห้องคนไข้พิเศษของโรงพยาบาล&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200<br /> &nbsp;(5) สำนักงาน ธนาคาร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250<br /> &nbsp;(6) (ก) อาคารพาณิชย์ ส่วนของห้องแถว ตึกแถวที่ใช้&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เพื่อการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โรงเรียน และโรงพยาบาล&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของอาคารชุด&nbsp;&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หอพัก โรงแรม สำนักงาน และธนาคาร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300<br /> &nbsp;(7) (ก) ตลาด อาคารสรรพสินค้า หอประชุม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โรงมหรสพ ภัตตาคาร ห้องประชุม ห้องอ่าน&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หนังสือในห้องสมุดหรือหอสมุด ที่จอดหรือเก็บ&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รถยนต์นั่งหรือรถจักรยานยนต์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของอาคารพาณิชย์|<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400<br /> &nbsp;(8) (ก) คลังสินค้า โรงกีฬา พิพิธภัณฑ์ อัฒจันทร์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โรงงานอุตสาหกรรม โรงพิมพ์ ห้องเก็บ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;เอกสารและพัสดุ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของตลาด อาคาร|<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สรรพสินค้า หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ห้องสมุดหรือหอสมุด&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500<br /> &nbsp;(9) ห้องเก็บหนังสือของห้องสมุดหรือหอสมุด&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600<br /> (10) ที่จอดหรือเก็บรถยนต์บรรทุกเปล่า&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800<br /> ---------------------------------------------+-----------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 16&nbsp; ในการคำนวณออกแบบ หากปรากฏว่าพื้นที่ส่วนใดต้องรับน้ำหนัก<br /> เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือหน่วยน้ำหนักบรรทุกจรอื่น ๆ ที่มีค่ามากกว่าหน่วย<br /> น้ำหนักบรรทุกจรซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 15 ให้ใช้หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรค่าที่<br /> มากกว่าเฉพาะส่วนที่ต้องรับหน่วยน้ำหนักเพิ่มขึ้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 17&nbsp; ในการคำนวณออกแบบโครงสร้งอาคาร ให้คำนึงถึงแรงลมด้วย<br /> หากจำเป็นต้องคำนวณและไม่มีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ ให้ใช้<br /> หน่วยแรงลม ดังต่อไปนี้<br /> ----------------------------------------+----------------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |หน่วยแรงลมอย่างน้อย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ความสูงของอาคารหรือส่วนของอาคาร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |กิโลปาสกาล(กิโลกรัม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|แรงต่อตารางเมตร<br /> ----------------------------------------+----------------<br /> (1) ส่วนของอาคารที่สูงไม่เกิน 10 เมตร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.5 (50)<br /> (2) ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 10 เมตร แต่ไม่เกิน&nbsp;&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 เมตร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.8 (80)<br /> (3) ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 20 เมตร แต่ไม่เกิน&nbsp;&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 เมตร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 (120)<br /> (4) ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 40 เมตร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6 (160)<br /> ----------------------------------------+----------------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในการนี้ยอมให้ใช้ค่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร<br /> ตลอดจนความต้านทานของดินใต้ฐานรากเกินค่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้<br /> ได้ร้อยละ 33.3 แต่ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้ส่วนต่าง ๆ ของอาคารนั้นมีความมั่นคง<br /> น้อยไปกว่าเมื่อคำนวณตามปกติโดยไม่คิดแรงลม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 18&nbsp; น้ำหนักบรรทุกบนดินที่ฐานรากของอาคารนั้น ต้องคำนวณให้<br /> เหมาะสมเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย ถ้าไม่มีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่<br /> เชื่อถือได้แสดงผลการทดลองหรือการคำนวณ จะต้องไม่เกินกำลังแบกทาน<br /> ของดินประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ดินอ่อนหรือดินถมไว้แน่นตัวเต็มที่ 2 เมตริกตันต่อตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ดินปานกลางหรือทรายร่วน 5 เมตริกตันต่อตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ดินแน่นหรือทรายแน่น 10 เมตริกตันต่อตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) กรวดหรือดินดาน 20 เมตริกตันต่อตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) หินดินดาน 25 เมตริกตันต่อตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) หินปูนหรือหินทราย 30 เมตริกตันต่อตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) หินอัคนีที่ยังไม่แปรสภาพ 100 เมตริกตันต่อตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 19&nbsp; ในการคำนวณน้ำหนักที่ถ่ายลงเสา คาน หรือโครงที่รับเสา<br /> และฐานราก ให้ใช้น้ำหนักของอาคารเต็มอัตรา ส่วนหน่วยน้ำหนักบรรทุกจร<br /> ให้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 โดยให้ลดส่วนลงได้ตามชั้นของอาคาร<br /> ดังต่อไปนี้<br /> --------------------------------------+------------------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |อัตราการลดหน่วยน้ำหนัก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การรับน้ำหนักของพื้น&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |บรรทุกจรบนพื้นแต่ละชั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เป็นร้อยละ<br /> --------------------------------------+------------------<br /> (1) หลังคาหรือดาดฟ้า&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<br /> (2) ชั้นที่หนึ่งถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<br /> (3) ชั้นที่สองถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<br /> (4) ชั้นที่สามถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10<br /> (5) ชั้นที่สี่ถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20<br /> (6) ชั้นที่ห้าถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30<br /> (7) ชั้นที่หกถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40<br /> (8) ชั้นที่เจ็ดถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; และชั้นต่อลงไป&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50<br /> --------------------------------------+------------------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สำหรับโรงมหรสพ ห้องประชุม หอประชุม ห้องสมุด หอสมุด พิพิธภัณฑ์<br /> อัฒจันทร์ คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม อาคารจอดหรือเก็บรถยนต์หรือ<br /> รถจักรยานยนต์ ให้คิดหน่วยน้ำหนักบรรทุกจรเด็มอัตราทุกชั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 20&nbsp; ในการคำนวณฐานรากบนเสาเข็มที่ตอกในชั้นดินอ่อน ถ้าไม่มี<br /> เอกสารจากสถาบันที่เชื่อถือได้แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติของดินและกำลัง<br /> แบกทานสูงสุดของเสาเข็ม ให้ใช้ค่าหน่วยแรงฝืดของดินดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) สำหรับดินที่อยู่ในระดับลึกไม่เกิน 7 เมตร ใต้ระดับน้ำทะเลปานกลาง<br /> ให้ใช้ค่าหน่วยแรงฝืดของดินได้ไม่เกิน 6 กิโลปาสกาล (600 กิโลกรัมแรง<br /> ต่อตารางเมตร) ของพื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) สำหรับดินที่มีความลึกเกิน 7 เมตร ใต้ระดับน้ำทะเลปานกลาง<br /> ให้คำนวณหาค่าหน่วยแรงฝืดของดินเฉพาะส่วนที่ลึกเกิน 7 เมตรลงไป ตาม<br /> สูตรดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หน่วยแรงฝืดเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร = 600 + 220 ย.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ย. = ความยาวของเสาเข็มเป็นเมตร เฉพาะส่วนที่ลึกเกิน 7 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใต้ระดับน้ำทะเลปานกลาง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 21&nbsp; ในการคำนวณฐานรากบนเสาเข็มที่มีเอกสารจากสถาบันที่<br /> เชื่อถือได้แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติของดิน หรือมีการทดสอบหากำลังแบกทาน<br /> ของเสาเข็มในบริเวณก่อสร้างหรือใกล้เคียง ให้ใช้กำลังแบกทานของเสาเข็ม<br /> ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) กำลังแบกทานของเสาเข็มที่คำนวณจากการทดสอบคุณสมบัติของดิน<br /> ให้ใช้กำลังแบกทานได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของน้ำหนักบรรทุกสูงสุด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) กำลังแบกทานของเสาเข็มที่ได้จากการทดสอบให้ใช้กำลังแบกทาน<br /> ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของน้ำหนักบรรทุกสูงสุด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 22&nbsp; ในการทดสอบกำลังแบกทานของเสาเข็ม อัตราการทรุดตัวและ<br /> การทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดจะต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) การทรุดตัวทั้งหมดของเสาเข็มจากรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด แล้วปล่อย<br /> ทิ้งไว้เป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 25 มิลลิเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อัตราการทรุดตัวเฉลี่ยของเสาเข็มหลังจากรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด<br /> แล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 0.25 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) การทรุดตัวสุทธิของเสาเข็มหลังจากปล่อยให้รับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด<br /> เป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แล้วคลายน้ำหนักบรรทุกจนหมดปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รบกวน<br /> อีกยี่สิบสี่ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 6 มิลลิเมตร<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2527<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ----------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่<br /> มาตรา 8 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. 2522<br /> กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออก<br /> กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะ<br /> และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอาคาร และ<br /> การรับน้ำหนัก ความต้านทานและความคงทนของอาคารหรือพื้นดินที่รองรับ<br /> อาคาร&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[5]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ใบอนุญาตก่อสร้าง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับละ&nbsp; 20 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ใบอนุญาตดัดแปลง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับละ&nbsp; 10 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ใบอนุญาตรื้อถอน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับละ&nbsp; 10 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับละ&nbsp; 10 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับละ &nbsp;20 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) ใบรับรอง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับละ&nbsp; 20 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับละ&nbsp;&nbsp; 5 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ใบอนุญาตก่อสร้าง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับละ&nbsp; 20 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ใบอนุญาตดัดแปลง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับละ&nbsp; 10 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ใบอนุญาตรื้อถอน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับละ&nbsp; 10 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับละ&nbsp; 10 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลง<br /> อาคารสำหรับการก่อสร้างหรือสำหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตรให้คิดตามพื้นที่<br /> ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตร<br /> แต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ<br /> 2 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของ<br /> อาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน<br /> ห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร ให้ติดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน<br /> ตารางเมตรละ 4 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออก<br /> ของรถ สำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9) ให้คิดตามพื้นที่ของที่จอดรถ<br /> ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทาง<br /> เข้าออกของรถ สำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9) อยู่ในอาคารหรือ<br /> ชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตาม<br /> วรรคหนึ่งอีก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) ป้าย ให้คิดตามพื้นที่ของป้าย โดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนที่<br /> ยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ<br /> รั้วหรือกำแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพง ให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร<br /> ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้น ให้นับจำนวนชั้นของพื้นอาคารที่บุคคล<br /> เข้าใช้สอยได้ยกเว้นพื้นชั้นลอย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคา<br /> หรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่อาคารมีพื้นชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพื้นอาคารในการ<br /> คิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; ให้อาคารดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต<br /> ตามข้อ 1 การต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 2 และการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ<br /> ดัดแปลงอาคารตามข้อ 3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อ<br /> สาธารณประโยชน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการของ<br /> องค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา<br /> ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ทำการ<br /> ของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) อาคารที่ทำการสถานฑูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร ซึ่งสูง<br /> ไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินเก้าเมตร และมีกำหนดเวลารื้อถอน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) อาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูง<br /> ไม่เกินเก้าเมตร และไม่ใช่อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภท<br /> ควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 และมีกำหนดเวลารื้อถอน<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ----------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่<br /> มาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้<br /> ค่าธรรมเนียมหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม ต้องเป็นไปตามที่กำหนดใน<br /> กฎกระทรวง&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ให้กำหนดแบบของคำขออนุญาต ใบอนุญาต และใบรับรองตามแบบ<br /> ท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร<br /> ให้ใช้แบบ ข.1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) แบบคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ใช้แบบ ข.2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ใช้แบบ ข.3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) แบบคำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก<br /> ของรถเพื่อการอื่น ให้ใช้แบบ ข.4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอน<br /> อาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก<br /> ของรถเพื่อการอื่น ให้ใช้แบบ ข.5<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้าย<br /> อาคาร ให้ใช้แบบ ข.6<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองให้ใช้แบบ ข.7<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร<br /> เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ใช้แบบ ข.8<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) แบบใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร<br /> ให้ใช้แบบ อ.1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) แบบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยัง<br /> ท้องที่ภายในแนวเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดียวกัน หรือสำหรับการ<br /> เคลื่อนย้ายอาคารจากท้องที่ที่มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ<br /> ไปยังท้องที่ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือ<br /> สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารจากท้องที่ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติควบคุม<br /> อาคาร พ.ศ. 2522 ไปยังท้องที่ที่มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> ใช้บังคับ ให้ใช้แบบ อ.2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (11) แบบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารสำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยัง<br /> ท้องที่ภายในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น ให้ใช้แบบ อ.3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) แบบใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก<br /> ของรถเพื่อการอื่นให้ใช้แบบ อ.4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (13) แบบใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ใช้แบบ อ.5<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (14) แบบใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้าย<br /> อาคาร ให้ใช้แบบ อ.6<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ให้กำหนดแบบของคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบท้าย<br /> กฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ<br /> แบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ ค.1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35 ให้ใช้แบบ ค.2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตาม<br /> มาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง<br /> (กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย<br /> ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคารไม่ได้รับอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตาม<br /> มาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง<br /> (กรณีที่กระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.5<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย<br /> ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคารที่กระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.6<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การก่อสร้าง<br /> ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารกระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.7<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (ในกรณีที่การก่อสร้าง<br /> ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารที่กระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.8<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง&nbsp; ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย<br /> อาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ<br /> ค.9<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทำโดยไม่ได้<br /> รับอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.10<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (11) คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร<br /> ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ<br /> ค.11<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับ<br /> ใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.12<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (13) คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 41 และมาตรา 43<br /> วรรคหนึ่ง (กรณีที่การรื้อถอนอาคารกระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต) ให้ใช้<br /> แบบ ค.13<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (14) คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ<br /> แบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา 43 วรรคสอง (กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> สั่งให้ยื่นคำขออนุญาตตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง) ให้ใช้แบบ ค.14<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (15) คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 43 วรรคสาม<br /> (กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแก้ไข<br /> เปลี่ยนแปลงอาคาร หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอรับใบอนุญาต) ให้ใช้แบบ ค.15<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (16) คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง)<br /> ให้ใช้แบบ ค.16<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (17) คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่มีการใช้อาคารเพื่อ<br /> กิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร)<br /> ให้ใช้แบบ ค.17<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (18) คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่ไม่เป็นอาคารประเภท<br /> ควบคุมการใช้ แต่ได้มีการใช้อาคารเพื่อกิจการในประเภทควบคุมการใช้) ให้ใช้แบบ<br /> ค.18<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (19) คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่เปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> ประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้<br /> สำหรับอีกกิจการหนึ่ง) ให้ใช้แบบ ค.19<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (20) คำสั่งให้ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่นตามมาตรา 45<br /> ในกรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทาง<br /> เข้าออกของรถ ให้ใช้แบบ ค.20<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (21) คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงและให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือ<br /> สิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสภาพเดิมตามมาตรา 45 (กรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้าง<br /> ขึ้นนั้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ) ให้ใช้แบบ ค.21<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (22) คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 45 (กรณีที่ไม่ระงับ<br /> การใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่น หรือไม่ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง<br /> พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสภาพเดิม สำหรับพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น<br /> นั้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ) ให้ใช้แบบ ค.22<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (23) คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง (กรณีที่<br /> อาคารมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน<br /> หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อ<br /> การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ให้ใช้แบบ ค.23<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (24) คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 46 วรรคสอง<br /> (กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ดำเนินการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจ<br /> เป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจาก<br /> อัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ<br /> สิ่งแวดล้อม) ให้ใช้แบบ ค.24<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (25) คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 77 (1) (กรณีที่ก่อสร้างอาคาร<br /> ในที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุง<br /> อาคารในท้องที่นั้นแล้ว) ให้ใช้แบบ ค.25<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (26) คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารตามมาตรา 77 (2) (กรณีที่ก่อสร้าง<br /> อาคารในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนด<br /> เขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ว) ให้ใช้แบบ ค.26<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (27) คำสั่งให้ดำเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด<br /> สภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัยการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข<br /> การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร<br /> ตามมาตรา 77 (3) (กรณีที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน<br /> และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ว) ให้ใช้แบบ<br /> ค.27<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (28) คำสั่งให้ทำสัญญาเช่าที่ดินตามมาตรา 77 (4) (กรณีที่ก่อสร้างอาคาร<br /> ในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุง<br /> อาคารในท้องที่นั้นแล้ว) ให้ใช้แบบ ค.28<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ให้กำหนดแบบของหนังสือของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะใช้ในการปฏิบัติ<br /> ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) หนังสือของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 26 และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตาม<br /> มาตรา 33 (กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถแจ้งการออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับ<br /> ใบอนุญาตทราบด้วยวิธีอื่น) ให้ใช้แบบ น.1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) หนังสือของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 26 และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> ตามมาตรา 33 ให้ใช้แบบ น.2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) หนังสือของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งการขยายเวลาการออกใบอนุญาต<br /> หรือไม่อนุญาตตามมาตรา 26 วรรคสอง และมาตรา 33 ให้ใช้แบบ น.3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แนบคำขอรับใบอนุญาต<br /> ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) ตามมาตรา 29 ให้ใช้แบบ<br /> น.4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 30<br /> วรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ น.5<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงานตาม<br /> มาตรา 30 วรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ น.6<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดง<br /> ความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง ให้ใช้แบบ น.7<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แนบกับแบบ น.7)<br /> ตามมาตรา 30 วรรคสอง ให้ใช้แบบ น.8<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) หนังสือของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตตาม<br /> มาตรา 36 ให้ใช้แบบ น.9<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) หนังสือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยัง<br /> ผู้อุทธรณ์ตามมาตรา 52 วรรคสอง ให้ใช้แบบ น.10<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (11) หนังสือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยัง<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 52 วรรคสอง ให้ใช้แบบ น.11<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ข.1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;&nbsp;คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;| เลขรับที่ .................. |<br /> ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร&nbsp; | วันที่ ..................... |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | ลงชื่อ ............ ผู้รับคำขอ |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เขียนที่ .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้า ............. เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ .... ตรอก/ซอย .........<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นนิติบุคคลประเภท ......... จดทะเบียนเมื่อ .........<br /> เลขทะเบียน ....... มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .... ตรอก/ซอย .......<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> โดย ....................... ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต<br /> อยู่บ้านเลขที่ ...... ตรอก/ซอย ......... ถนน ................<br /> หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ............. อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาต ................ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ทำการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บ้าน<br /> เลขที่ ...... ตรอก/ซอย .............. ถนน ................<br /> หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ............. อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด ................. โดย .................. เป็นเจ้าของ<br /> อาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ ..........<br /> เป็นที่ดินของ ........................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; เป็นอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ<br /> คำนวณที่แนบมาพร้อมนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; มี ............... เป็นผู้ควบคุมงาน ..............<br /> เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; กำหนดแล้วเสร็จใน ....... วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว<br /> คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน<br /> จำนวน ....... ชุด ชุดละ ..... แผ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน ..... แผ่น (กรณีที่เป็นอาคาร<br /> สาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็น<br /> ส่วนใหญ่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทน<br /> เจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจ<br /> ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็น<br /> ผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของ<br /> นิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร<br /> จำนวน ..... ฉบับ พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม<br /> ควบคุมหรือวิชาชีสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน ..... ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคาร<br /> มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม<br /> ควบคุม แล้วแต่กรณี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1<br /> เลขที่ ........... จำนวน ..... ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน<br /> จำนวน ..... ฉบับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จำนวน ..... ฉบับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม<br /> หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จำนวน ..... ฉบับ (เฉพาะ<br /> กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ<br /> วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ...................................................<br /> &nbsp;.......................................................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (.....................)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขออนุญาต<br /> &nbsp;<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ใส่เครื่องหมาย&nbsp;&nbsp; ในช่อ | | หน้าข้อความที่ต้องการ<br /> --------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุของเจ้าหน้าที่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา<br /> ภายในวันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขออนุญาตได้ชำำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ..................<br /> เป็นเงิน ................. บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน<br /> &nbsp;..................... เป็นเงิน ............. บาท .. สตางค์<br /> รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ............... บาท .. สตางค์ (............<br /> &nbsp;.................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ...... เลขที่ .....<br /> ลงวันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกใบอนุญาตแล้วเล่มที่ ......... ฉบับที่ ......... ลงวันที่ ..<br /> เดือน ............... พ.ศ. ....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตำแหน่ง .......................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ข.2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp; คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร&nbsp;&nbsp; | เลขรับที่ .................. |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | วันที่ ..................... |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | ลงชื่อ ............ ผู้รับคำขอ |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เขียนที่ .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้า ............. เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ .... ตรอก/ซอย .........<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นนิติบุคคลประเภท ......... จดทะเบียนเมื่อ .........<br /> เลขทะเบียน ....... มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .... ตรอก/ซอย .......<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> โดย ....................... ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต<br /> อยู่บ้านเลขที่ ...... ตรอก/ซอย ......... ถนน ................<br /> หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ............. อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ทำการเคลื่อนย้ายอาคารบ้านเลขที่ ...................<br /> ตรอก/ซอย .............. ถนน ................ หมู่ที่ .......<br /> ตำบล/แขวง ................. อำเภอ/เขต ..................<br /> จังหวัด ................. โดย .................. เป็นเจ้าของ<br /> อาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ ..........<br /> เป็นที่ดินของ ..............................................<br /> ไปในเขตท้องที่ควบคุมอาคารของ ...............................<br /> บ้านเลขที่ ...... ตรอก/ซอย ........... ถนน ................<br /> หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ............. อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด .................... ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/<br /> ส.ค.1 เลขที่ .......... เป็นที่ดินของ ........................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; เป็นอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ<br /> คำนวณที่แนบมาพร้อมนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; มี ............... เป็นผู้ควบคุมงาน ..............<br /> เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; กำหนดแล้วเสร็จใน ....... วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว<br /> คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน<br /> จำนวน ....... ชุด ชุดละ ..... แผ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน ..... แผ่น (กรณีที่เป็นอาคาร<br /> สาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็น<br /> ส่วนใหญ่<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทน<br /> เจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจ<br /> ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็น<br /> ผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของ<br /> นิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร<br /> จำนวน ..... ฉบับ พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม<br /> ควบคุมหรือวิชาชีสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน ..... ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคาร<br /> มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม<br /> ควบคุม แล้วแต่กรณี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1<br /> เลขที่ ........... จำนวน ..... ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน<br /> ที่จะเคลื่อนย้ายอาคารตามข้อ 1 จำนวน ..... ฉบับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จำนวน ..... ฉบับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม<br /> หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จำนวน ..... ฉบับ (กรณี<br /> ที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ<br /> วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..................................................<br /> &nbsp;......................................................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (.....................)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขออนุญาต<br /> &nbsp;<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ใส่เครื่องหมาย&nbsp;&nbsp; ในช่อ | | หน้าข้อความที่ต้องการ<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุของเจ้าหน้าที่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา<br /> ภายในวันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขออนุญาตได้ชำำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ..................<br /> เป็นเงิน ................. บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน<br /> &nbsp;..................... เป็นเงิน ............. บาท .. สตางค์<br /> รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ............... บาท .. สตางค์ (............<br /> &nbsp;.................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ...... เลขที่ .....<br /> ลงวันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกใบอนุญาตแล้วเล่มที่ ......... ฉบับที่ ......... ลงวันที่ ..<br /> เดือน ............... พ.ศ. ....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;ตำแหน่ง .......................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ข.3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร&nbsp; | เลขรับที่ .................. |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | วันที่ ..................... |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | ลงชื่อ ............ ผู้รับคำขอ |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เขียนที่ .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้า ............. เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/<br /> ผู้ครอบครองอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ .... ตรอก/ซอย .........<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นนิติบุคคลประเภท ......... จดทะเบียนเมื่อ .........<br /> เลขทะเบียน ....... มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .... ตรอก/ซอย .......<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> โดย ....................... ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต<br /> อยู่บ้านเลขที่ ...... ตรอก/ซอย ......... ถนน ................<br /> หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ............. อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/<br /> เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร/ใบรับรอง เลขที่ ......./.....<br /> ลงวันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .... บ้านเลขที่ ...........<br /> ตรอก/ซอย .............. ถนน ................ หมู่ที่ .......<br /> ตำบล/แขวง ................. อำเภอ/เขต ..................<br /> จังหวัด ................. โดย .................. เป็นเจ้าของ<br /> อาคาร หรือ ...................... เป็นผู้ครอบครองอาคาร ในที่ดิน<br /> โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ .....................<br /> เป็นที่ดินของ ..............................................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; เป็นอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;ข้อ 3&nbsp; ขอเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้<br /> ตามรายละเอียด ดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารตามข้อ 1 (1) ขอเปลี่ยนการใช้ เป็น .............<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารตามข้อ 1 (2) ขอเปลี่ยนการใช้ เป็น .............<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) อาคารตามข้อ 1 (3) ขอเปลี่ยนการใช้ เป็น .............<br /> โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ<br /> คำนวณที่แนบมาพร้อมนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ตามคำขอนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า<br /> ไม่ได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับ<br /> อนุญาตไว้ตามข้อ 1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว<br /> คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร หรือ<br /> ผู้ครอบครองอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครอง<br /> อาคารเป็นผู้ขออนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร จำนวน ..... ฉบับ<br /> (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ ได้รับใบรับรองหรือได้รับ<br /> ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแล้ว)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจ<br /> ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็น<br /> ผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของ<br /> นิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน<br /> จำนวน ....... ชุด ชุดละ ..... แผ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน ..... แผ่น (เฉพาะกรณีที่การ<br /> เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร<br /> มากขึ้นกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร<br /> จำนวน ..... ฉบับ พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม<br /> ควบคุม จำนวน ..... ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภท<br /> เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..................................................<br /> &nbsp;......................................................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (.....................)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขออนุญาต<br /> &nbsp;<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ใส่เครื่องหมาย&nbsp;&nbsp; ในช่อ | | หน้าข้อความที่ต้องการ<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุของเจ้าหน้าที่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา<br /> ภายในวันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขออนุญาตได้ชำำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ..................<br /> เป็นเงิน ................. บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน<br /> &nbsp;..................... เป็นเงิน ............. บาท .. สตางค์<br /> รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ............... บาท .. สตางค์ (............<br /> &nbsp;.................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ...... เลขที่ .....<br /> ลงวันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกใบอนุญาตแล้วเล่มที่ ......... ฉบับที่ ......... ลงวันที่ ..<br /> เดือน ............... พ.ศ. ....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตำแหน่ง .......................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แบบ ข.4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;&nbsp; คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้&nbsp;&nbsp; | เลขรับที่ .................. |<br /> ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก | วันที่ ..................... |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ของรถ เพื่อการอื่น&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | ลงชื่อ ............ ผู้รับคำขอ |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เขียนที่ .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้า ............. เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ .... ตรอก/ซอย .........<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นนิติบุคคลประเภท ......... จดทะเบียนเมื่อ .........<br /> เลขทะเบียน ....... มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .... ตรอก/ซอย .......<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> โดย ....................... ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต<br /> อยู่บ้านเลขที่ ...... ตรอก/ซอย ......... ถนน ................<br /> หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ............. อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทาง<br /> เข้าออกของรถเพื่อการอื่น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/<br /> เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร/ใบรับรอง เลขที่ ......./.....<br /> ลงวันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .... บ้านเลขที่ ...........<br /> ตรอก/ซอย .............. ถนน ................ หมู่ที่ .......<br /> ตำบล/แขวง ................. อำเภอ/เขต ..................<br /> จังหวัด ................. โดย .................. เป็นเจ้าของ<br /> อาคาร หรือ ................... เป็นผู้ครอบครองอาคาร เป็นอาคาร<br /> ชนิด .............. จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .............<br /> ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ..... คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ขออนุญาตดัดแปลง ใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของ<br /> รถตามข้อ 1 ทั้งหมด/บางส่วน เพื่อ .............................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างพื้นที่/สิ่งที่สร้างขึ้น ชนิด ..........<br /> จำนวน .......... เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ<br /> จำนวน ..... คัน ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน<br /> และรายการคำนวณ ดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ที่บ้านเลขที่ ...... ตรอก/ซอย ....... ถนน ..........<br /> หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ............. อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด .................. อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/<br /> ส.ค.1 เลขที่ ............... เป็นที่ดินของ ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) มี ............... เป็นผู้ควบคุมงาน ................<br /> เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) กำหนดแล้วเสร็จใน ....... วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว<br /> คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน<br /> จำนวน ....... ชุด ชุดละ ..... แผ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน ..... แผ่น (กรณีที่เป็นสิ่งที่<br /> สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร หรือ<br /> ผู้ครอบครองอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครอง<br /> อาคารเป็นผู้ขออนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจ<br /> ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็น<br /> ผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของ<br /> นิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณ<br /> (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) จำนวน ..... ฉบับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1<br /> เลขที่ ........... จำนวน ..... ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน<br /> จำนวน ..... ฉบับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จำนวน ..... ฉบับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม<br /> หรือวิชาชีสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จำนวน ..... ฉบับ (กรณี<br /> ที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก<br /> ของรถ ซึ่งเป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม<br /> ควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (11) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/<br /> เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..................................................<br /> &nbsp;......................................................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (.....................)<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ผู้ขออนุญาต<br /> &nbsp;<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ใส่เครื่องหมาย&nbsp;&nbsp; ในช่อ | | หน้าข้อความที่ต้องการ<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุของเจ้าหน้าที่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา<br /> ภายในวันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขออนุญาตได้ชำำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ..................<br /> เป็นเงิน ................. บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน<br /> &nbsp;..................... เป็นเงิน ............. บาท .. สตางค์<br /> รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ............... บาท .. สตางค์ (............<br /> &nbsp;.................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ...... เลขที่ .....<br /> ลงวันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกใบอนุญาตแล้วเล่มที่ ......... ฉบับที่ ......... ลงวันที่ ..<br /> เดือน ............... พ.ศ. ....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตำแหน่ง .......................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ข.5<br /> คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร+---------------------------+<br /> &nbsp; ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร&nbsp;&nbsp; | เลขรับที่ .................. |<br /> &nbsp;เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ | วันที่ ..................... |<br /> ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก | ลงชื่อ ............ ผู้รับคำขอ |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ของรถ เพื่อการอื่น&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เขียนที่ .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้า ............. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร<br /> (ในกรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ .... ตรอก/ซอย .........<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นนิติบุคคลประเภท ......... จดทะเบียนเมื่อ .........<br /> เลขทะเบียน ....... มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .... ตรอก/ซอย .......<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> โดย ................ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต<br /> อยู่บ้านเลขที่ ...... ตรอก/ซอย ......... ถนน ................<br /> หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ............. อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ............. ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาต ....................<br /> ตามใบอนุญาตเลขที่ ......./..... ลงวันที่ .. เดือน .............<br /> พ.ศ. .... ที่บ้านเลขที่ ........... ตรอก/ซอย ................<br /> ถนน ............... หมู่ที่ ....... ตำบล/แขวง ..............<br /> อำเภอ/เขต .................. จังหวัด .....................<br /> โดย ................ เป็นเจ้าของอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/<br /> น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ ........ เป็นที่ดินของ ...............<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; เป็นอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ .. เดือน ........... พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; เหตุที่ทำการไม่เสร็จตามที่ได้รับอนุญาต เพราะ ..........<br /> &nbsp;.......................................................<br /> &nbsp;.......................................................<br /> ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วถึง ..................................<br /> &nbsp;.......................................................<br /> &nbsp;.......................................................<br /> จึงขอต่ออายุใบอนุญาตอีก ..... วัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; มี ............... เป็นผู้ควบคุมงาน ..............<br /> เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว<br /> คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร จำนวน ..... ฉบับ (กรณี<br /> ที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของอาคารที่ได้รับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) เอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครอง<br /> อาคารเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทาง<br /> เข้าออกของรถเพื่อการอื่น)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครอง<br /> อาคารเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทาง<br /> เข้าออกของรถเพื่อการอื่น)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจ<br /> ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็น<br /> ผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของ<br /> นิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) ใบอนุญาตตามข้อ 1 จำนวน ..... ฉบับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3<br /> จำนวน ..... ฉบับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม<br /> หรือวิชาชีสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จำนวน ..... ฉบับ (กรณี<br /> ที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ<br /> วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..................................................<br /> &nbsp;......................................................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (.....................)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต<br /> &nbsp;<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ใส่เครื่องหมาย&nbsp;&nbsp; ในช่อ | | หน้าข้อความที่ต้องการ<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุของเจ้าหน้าที่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จะต้องแจ้งให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือ<br /> ขยายเวลาภายในวันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ....<br /> &nbsp;.......................... เป็นเงิน ................. บาท<br /> (............................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ......<br /> เลขที่ ..... ลงวันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกใบอนุญาตแล้วเล่มที่ ......... ฉบับที่ ......... ลงวันที่ ..<br /> เดือน ............... พ.ศ. ....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตำแหน่ง .......................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ข.6<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+---------------------------+<br /> &nbsp;คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร | เลขรับที่ .................. |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ดัดแปลงอาคาร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | วันที่ ..................... |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หรือเคลื่อนย้ายอาคาร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | ลงชื่อ ............ ผู้รับคำขอ |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;+---------------------------+<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เขียนที่ .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้า ............. เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/<br /> ผู้ครอบครองอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ .... ตรอก/ซอย .........<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นนิติบุคคลประเภท ......... จดทะเบียนเมื่อ .........<br /> เลขทะเบียน ....... มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .... ตรอก/ซอย .......<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> โดย ....................... ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต<br /> อยู่บ้านเลขที่ ...... ตรอก/ซอย ......... ถนน ................<br /> หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ............. อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอยื่นคำขอใบรับรอง .................. ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; อาคารที่ขอใบรับรองได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง<br /> อาคาร/เคลื่อนย้ายอาคารตามใบอนุญาตเลขที่ ....../...... ลงวันที่ ..<br /> เดือน ............. พ.ศ. .... ที่บ้านเลขที่ ..................<br /> ตรอก/ซอย ............... ถนน .............. หมู่ที่ ........<br /> ตำบล/แขวง ................ อำเภอ/เขต ...................<br /> จังหวัด .................. โดย ....................... เป็น<br /> เจ้าของอาคาร และ ..................... เป็นผู้ครอบครองอาคาร<br /> อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ ..............<br /> เป็นที่ดินของ ..........................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; เป็นอาคาร<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ชนิด ........... จำนวน ........ เพื่อใช้เป็น .......<br /> โดยมีที่จอดรถ จำนวน ............คัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาคารตาม ................. เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ได้ทำการ ................... อาคารตามข้อ 1 เสร็จ<br /> เมื่อวันที่ .. เดือน ................ พ.ศ. ..... ถูกต้องตามที่ได้รับ<br /> ใบอนุญาตแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว<br /> คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร หรือ<br /> ผู้ครอบครองอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครอง<br /> อาคารเป็นผู้ยื่นคำขอ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจ<br /> ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็น<br /> ผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของ<br /> นิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตดัดแปลง<br /> อาคาร หรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี<br /> ใบอนุญาตตามข้อ 1 จำนวน ..... ฉบับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมการ ......<br /> &nbsp;............... อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..................................................<br /> &nbsp;......................................................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (.....................)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขอใบรับรอง<br /> &nbsp;<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ใส่เครื่องหมาย&nbsp;&nbsp; ในช่อ | | หน้าข้อความที่ต้องการ<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุของเจ้าหน้าที่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จะต้องแจ้งให้ผู้ขอใบรับรองทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยาย<br /> เวลาภายในวันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขอใบรับรองได้ชำระค่าธรรมเนียมใบรับรอง ................<br /> เป็นเงิน ................. บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ .......<br /> เลขที่ ..... ลงวันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกใบรับรองแล้วเล่มที่ ......... ฉบับที่ ........ ลงวันที่ ..<br /> เดือน ............... พ.ศ. ....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตำแหน่ง .......................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แบบ ข.7<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; คำขอใบแทนใบอนุญาต&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | เลขรับที่ .................. |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; หรือใบแทนใบรับรอง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | วันที่ ..................... |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| ลงชื่อ ............ ผู้รับคำขอ |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เขียนที่ .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้า ....................... ผู้ได้รับใบอนุญาต/ใบรับรอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ .... ตรอก/ซอย .........<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นนิติบุคคลประเภท ......... จดทะเบียนเมื่อ .........<br /> เลขทะเบียน ....... มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .... ตรอก/ซอย .......<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> โดย ........................ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอใบแทน<br /> ใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง อยู่บ้านเลขที่ ...... ตรอก/ซอย .........<br /> ถนน ................. หมู่ที่ ...... ตำบล/แขวง .............<br /> อำเภอ/เขต ................. จังหวัด ......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง .................<br /> ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาต/ใบรับรอง ...................<br /> เลขที่ ....../...... ลงวันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. ....<br /> ที่บ้านเลขที่ .......... ตรอก/ซอย ............ ถนน ..........<br /> หมู่ที่ ...... ตำบล/แขวง ............ อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด .................... ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/<br /> ส.ค.1 เลขที่ ............. เป็นที่ดินของ .....................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกล่าวได้สูญหาย/ถูกทลาย/ชำรุด เมื่อ<br /> วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว<br /> คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ให้นำใบแจ้งความว่า<br /> ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหายของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง<br /> นั้นสูญหายมาด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทำลายหรือชำรุดบางส่วน ให้<br /> แนบใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ถูกทำลายหรือชำรุดบางส่วนนั้นมาด้วย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (.....................)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง<br /> &nbsp;<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ใส่เครื่องหมาย&nbsp;&nbsp; ในช่อ | | หน้าข้อความที่ต้องการ<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุของเจ้าหน้าที่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จะต้องแจ้งให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองทราบว่าจะ<br /> อนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันที่ .. เดือน ............<br /> พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองได้ชำระค่าธรรมเนียม<br /> ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ...........................<br /> เป็นเงิน ................. บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ .......<br /> เลขที่ ..... ลงวันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองแล้ว เล่มที่ ...........<br /> ฉบับที่ ........ ลงวันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. ....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตำแหน่ง .......................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ข.8<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร | เลขรับที่ .................. |<br /> &nbsp; ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร&nbsp;&nbsp; | วันที่ ..................... |<br /> &nbsp; เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยน&nbsp;&nbsp; | ลงชื่อ ............ ผู้รับคำขอ |<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การใช้อาคาร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---------------------------+<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เขียนที่ .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้า ............................... ผู้ได้รับใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ .... ตรอก/ซอย .........<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นนิติบุคคลประเภท ......... จดทะเบียนเมื่อ .........<br /> เลขทะเบียน ....... มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .... ตรอก/ซอย .......<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> โดย ................... ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต<br /> อยู่บ้านเลขที่ ...... ตรอก/ซอย ......... ถนน ................<br /> หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ............. อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอยื่นคำขอโอนใบอนุญาต ............... ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแแปลง<br /> อาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร ตามใบอนุญาต<br /> เลขที่ ......./..... ลงวันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. ....<br /> ที่บ้านเลขที่ .......... ตรอก/ซอย ............ ถนน ..........<br /> หมู่ที่ ...... ตำบล/แขวง ............ อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด .................... ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/<br /> ส.ค.1 เลขที่ ............. เป็นที่ดินของ .....................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ขอโอนใบอนุญาตตามข้อ 1 ให้แก่ ....................<br /> ตั้งแต่วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. ..... เนื่องจาก ........<br /> &nbsp;.......................................................<br /> &nbsp;.......................................................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว<br /> คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ใบอนุญาตตามข้อ 1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..................................................<br /> &nbsp;......................................................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (.....................)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขอโอนใบอนุญาต<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สำหรับผู้รับโอนใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เขียนที่ .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้า ............................ ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ .... ตรอก/ซอย .........<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | | เป็นนิติบุคคลประเภท ......... จดทะเบียนเมื่อ .........<br /> เลขทะเบียน ....... มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .... ตรอก/ซอย .......<br /> ถนน ................ หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ...............<br /> อำเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................<br /> โดย ................ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับโอนใบอนุญาต<br /> อยู่บ้านเลขที่ ...... ตรอก/ซอย ......... ถนน ................<br /> หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ............. อำเภอ/เขต ............<br /> จังหวัด ...................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขอรับโอนใบอนุญาต ....................... ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ข้าพเจ้าขอรับโอนใบอนุญาต เลขที่ ........../........<br /> ตั้งแต่วันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตตาม<br /> ใบอนุญาตนั้นทุกประการ<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (.....................)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้รับโอนใบอนุญาต<br /> &nbsp;<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ใส่เครื่องหมาย&nbsp;&nbsp; ในช่อ | | หน้าข้อความที่ต้องการ<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุของเจ้าหน้าที่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จะต้องแจ้งให้ผู้รับโอนใบอนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต ภายใน<br /> วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. ....<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แจ้งการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตแล้ว เมื่อวันที่ .. เดือน .........<br /> พ.ศ. ....<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ลายมือชื่อ) .......................<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตำแหน่ง .......................<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แบบ อ.1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต<br /> หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่น<br /> ทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาต<br /> กับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับ<br /> การดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมี<br /> หนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น<br /> ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้<br /> ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผัง<br /> บริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก<br /> ของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภท<br /> ควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรอง<br /> จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้า<br /> ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ อ.2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายในเขตอำนาจของ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เจ้าพนักงานท้องถิ่นเดียวกัน หรือสำหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จากท้องที่ที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ไปยังท้องที่ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522 หรือสำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารจากท้องที่ที่ไม่อยู่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไปยัง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ท้องที่ที่มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต<br /> หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่น<br /> ทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาต<br /> กับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับ<br /> การดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมี<br /> หนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอม ของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น<br /> ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้<br /> ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผัง<br /> บริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก<br /> ของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภท<br /> ควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรอง<br /> จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้า<br /> ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ อ.3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายในเขตอำนาจของ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต<br /> หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่น<br /> ทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาต<br /> กับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับ<br /> การดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมี<br /> หนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอม ของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น<br /> ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้<br /> ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผัง<br /> บริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก<br /> ของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภท<br /> ควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรอง<br /> จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้า<br /> ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ อ.4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต<br /> หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่น<br /> ทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาต<br /> กับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับ<br /> การดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมี<br /> หนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอม ของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น<br /> ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้<br /> ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผัง<br /> บริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก<br /> ของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภท<br /> ควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรอง<br /> จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้า<br /> ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ อ.5<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้<br /> อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภท<br /> ควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่ง ไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับ<br /> อีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อ<br /> ใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง<br /> ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่า<br /> ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ต้องแสดงใบอนุญาตเปลี่ยน<br /> การใช้อาคารฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ อ.6<br /> &nbsp; ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้<br /> อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภท<br /> ควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่ง ไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับ<br /> อีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อ<br /> ใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง<br /> ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่า<br /> ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็น<br /> ได้ง่าย ณ อาคารนั้น<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แบบ ค.1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน<br /> &nbsp;รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยเจ้าของ<br /> อาคารไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน<br /> หนึ่งหมื่นบาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของ<br /> โทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม<br /> การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า<br /> ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวาง<br /> โทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิด<br /> นั้น ๆ หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แบบ ค.2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.3<br /> คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 40<br /> &nbsp; วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยเจ้าของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน<br /> &nbsp;&nbsp; หนึ่งหมื่นบาท<br /> 2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจาก<br /> &nbsp;&nbsp; ต้องระวางโทษตาม 1. แล้ว ต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท<br /> &nbsp;&nbsp; ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ<br /> &nbsp;&nbsp; ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> 4. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.4<br /> &nbsp; คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> (กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคารไม่ได้รับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยเจ้าของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน<br /> &nbsp;&nbsp; หนึ่งหมื่นบาท<br /> 2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจาก<br /> &nbsp;&nbsp; ต้องระวางโทษตาม 1. แล้ว ต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท<br /> &nbsp;&nbsp; ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ<br /> &nbsp;&nbsp; ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> 4. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.5<br /> คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 40<br /> &nbsp; วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่กระทำผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับ<br /> &nbsp;&nbsp; ใบอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ใน<br /> &nbsp;&nbsp; ใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท<br /> 2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจาก<br /> &nbsp;&nbsp; ต้องระวางโทษตาม 1. แล้ว ต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท<br /> &nbsp;&nbsp; ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ<br /> &nbsp;&nbsp; ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> 4. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> 5. ในกรณีที่มีการกระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต ให้ถือว่าเป็นการกระทำ<br /> &nbsp;&nbsp; ของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่น<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.6<br /> &nbsp; คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับ<br /> &nbsp;&nbsp; ใบอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ใน<br /> &nbsp;&nbsp; ใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท<br /> 2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจาก<br /> &nbsp;&nbsp; ต้องระวางโทษตาม 1. แล้ว ต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท<br /> &nbsp;&nbsp; ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ<br /> &nbsp;&nbsp; ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> 4. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> 5. ในกรณีที่มีการกระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต ให้ถือว่าเป็นการกระทำ<br /> &nbsp;&nbsp; ของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่น<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.7<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของ<br /> &nbsp;&nbsp; อาคารไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับ<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท<br /> 2. ผู้ได้รับคำสั่งนี้จะต้องรื้อถอนอาคารโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ<br /> &nbsp;&nbsp; เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่ง<br /> &nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มิฉะนั้นต้องระวางโทษปรับ<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท<br /> &nbsp;&nbsp; ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> 4. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.8<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp; ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp; ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท<br /> 2. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ<br /> &nbsp;&nbsp; ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน<br /> &nbsp;&nbsp; สองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; ทั้งจำทั้งปรับ<br /> 4. ผู้ได้รับคำสั่งนี้จะต้องรื้อถอนอาคารโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ<br /> &nbsp;&nbsp; เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่ง<br /> &nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มิฉะนั้นต้องระวางโทษปรับ<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท<br /> &nbsp;&nbsp; ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 5. ในกรณีที่มีการกระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต ให้ถือว่าเป็นการกระทำ<br /> &nbsp;&nbsp; ของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่น<br /> 6. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แบบ ค.9<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยเจ้าของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน<br /> &nbsp;&nbsp; หนึ่งหมื่นบาท<br /> 2. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ<br /> &nbsp;&nbsp; ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน<br /> &nbsp;&nbsp; สองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; ทั้งจำทั้งปรับ<br /> 4. ถ้าเจ้าของอาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้<br /> &nbsp;&nbsp; รื้อถอนอาคารดังกล่าวในส่วนที่เห็นสมควรได้<br /> 5. ผู้ได้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.10<br /> &nbsp; คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยเจ้าของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน<br /> &nbsp;&nbsp; หนึ่งหมื่นบาท<br /> 2. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ<br /> &nbsp;&nbsp; ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน<br /> &nbsp;&nbsp; สองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; ทั้งจำทั้งปรับ<br /> 4. ถ้าเจ้าของอาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้<br /> &nbsp;&nbsp; รื้อถอนอาคารดังกล่าวในส่วนที่เห็นสมควรได้<br /> 5. ผู้ได้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.11<br /> &nbsp; คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่กระทำผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับ<br /> &nbsp;&nbsp; ใบอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ใน<br /> &nbsp;&nbsp; ใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท<br /> 2. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ<br /> &nbsp;&nbsp; ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน<br /> &nbsp;&nbsp; สองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; ทั้งจำทั้งปรับ<br /> 4. ในกรณีที่กระทำผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ควบคุมงาน<br /> &nbsp;&nbsp; เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่น<br /> 5. ถ้าเจ้าของอาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้<br /> &nbsp;&nbsp; รื้อถอนอาคารดังกล่าวในส่วนที่เห็นสมควรได้<br /> 6. ผู้ได้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.12<br /> &nbsp; คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่กระทำผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับ<br /> &nbsp;&nbsp; ใบอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ใน<br /> &nbsp;&nbsp; ใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท<br /> 2. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ<br /> &nbsp;&nbsp; ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน<br /> &nbsp;&nbsp; สองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; ทั้งจำทั้งปรับ<br /> 4. ผู้ได้รับคำสั่งนี้จะต้องรื้อถอนอาคารโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ<br /> &nbsp;&nbsp; เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่ง<br /> &nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มิฉะนั้นต้องระวางโทษปรับ<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท<br /> &nbsp;&nbsp; ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 5. ในกรณีที่มีการกระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต ให้ถือว่าเป็นการกระทำ<br /> &nbsp;&nbsp; ของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่น<br /> 6. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.13<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 41<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่การรื้อถอนอาคารกระทำผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ได้รับคำสั่งนี้ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องภายใน<br /> &nbsp;&nbsp; ระยะเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp; ดังกล่าวในส่วนที่เห็นสมควรได้<br /> 2. ผู้ได้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.14<br /> &nbsp; คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา 43 วรรคสอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> (กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ยื่นคำขออนุญาตตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับ<br /> &nbsp;&nbsp; ใบอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ใน<br /> &nbsp;&nbsp; ใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท<br /> 2. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ<br /> &nbsp;&nbsp; ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน<br /> &nbsp;&nbsp; สองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; ทั้งจำทั้งปรับ<br /> 4. ในกรณีที่มีการกระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต ให้ถือว่าเป็นการกระทำ<br /> &nbsp;&nbsp; ของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่น<br /> 5. ถ้าเจ้าของอาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้<br /> &nbsp;&nbsp; รื้อถอนอาคารดังกล่าวในส่วนที่เห็นสมควรได้<br /> 6. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.15<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 43 วรรคสาม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> (กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต<br /> &nbsp; แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอรับใบอนุญาต)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> 1. ผู้ได้รับคำสั่งนี้จะต้องรื้อถอนอาคารโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ<br /> &nbsp;&nbsp; เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่ง<br /> &nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มิฉะนั้นต้องระวางโทษปรับ<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท<br /> &nbsp;&nbsp; ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 2. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> 3. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.16<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด<br /> &nbsp;&nbsp; ใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ก่อนที่จะได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงาน<br /> &nbsp;&nbsp; ท้องถิ่นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดย<br /> &nbsp;&nbsp; ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท<br /> &nbsp;&nbsp; และจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 2. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับ<br /> &nbsp;&nbsp; วันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> 4. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.17<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp; (กรณีที่มีการใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้<br /> &nbsp;&nbsp; อาคารประเภทควบคุมการใช้ก่อนที่จะได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp; ว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่<br /> &nbsp;&nbsp; ได้รับใบอนุญาตแล้ว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และจะต้อง<br /> &nbsp;&nbsp; ระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 2. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับ<br /> &nbsp;&nbsp; วันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> 4. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.18<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้แต่ได้มีการใช้อาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เพื่อกิจการในประเภทควบคุมการใช้)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; การใช้ผู้ใด ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการ<br /> &nbsp;&nbsp; ประเภทควบคุมการใช้ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp; ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละ<br /> &nbsp;&nbsp; ห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 2. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับ<br /> &nbsp;&nbsp; วันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> 4. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แบบ ค.19<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp; (กรณีที่เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> 1. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้<br /> &nbsp;&nbsp; สำหรับกิจการหนึ่งผู้ใด เปลี่ยนการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดเปลี่ยนการใช้<br /> &nbsp;&nbsp; อาคารดังกล่าวไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp; โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน<br /> &nbsp;&nbsp; หนึ่งหมื่นบาท และจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลา<br /> &nbsp;&nbsp; ที่ยังฝ่าฝืน<br /> 2. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับ<br /> &nbsp;&nbsp; วันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> 4. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แบบ ค.20<br /> &nbsp;&nbsp; คำสั่งให้ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่นตามมาตรา 45<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นเพื่อเป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; และทางเข้าออกของรถ)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารชนิดหรือประเภทที่ต้องมีพื้นที่หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถผู้ใด ดัดแปลง<br /> &nbsp;&nbsp; หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่า<br /> &nbsp;&nbsp; ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้อง<br /> &nbsp;&nbsp; ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละ<br /> &nbsp;&nbsp; หนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 2. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> 3. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.21<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงและให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสภาพเดิมตามมาตรา 45<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นเพื่อเป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; และทางเข้าออกของรถ)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารชนิดหรือประเภทที่ต้องมีพื้นที่หรือ<br /> &nbsp;&nbsp; สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถผู้ใด ดัดแปลง<br /> &nbsp;&nbsp; หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่า<br /> &nbsp;&nbsp; ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้อง<br /> &nbsp;&nbsp; ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละ<br /> &nbsp;&nbsp; หนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 2. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> 3. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.22<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และตามมาตรา 45<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp; (กรณีที่ไม่ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่นหรือไม่ดำเนินการ<br /> &nbsp; แก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสภาพเดิม สำหรับพื้นที่<br /> &nbsp; หรือสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นเพื่อเป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ได้รับคำสั่งนี้จะต้องรื้อถอนอาคารโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ<br /> &nbsp;&nbsp; เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11)<br /> &nbsp;&nbsp; หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่ง<br /> &nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มิฉะนั้นต้องระวางโทษปรับ<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท<br /> &nbsp;&nbsp; ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 2. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ<br /> &nbsp;&nbsp; ที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp; หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ<br /> &nbsp;&nbsp; ขายหรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp; หรือทั้งจำทั้งปรับ<br /> 3. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.23<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่อาคารมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp; มีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา 42<br /> 2. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.24<br /> &nbsp;&nbsp; คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และตามมาตรา 46 วรรคสอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ดำเนินการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; มีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> 1. ผู้ได้รับคำสั่งนี้จำต้องรื้อถอนอาคารโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ<br /> &nbsp;&nbsp; เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11)<br /> &nbsp;&nbsp; หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่ง<br /> &nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มิฉะนั้นต้องระวางโทษปรับ<br /> &nbsp;&nbsp; ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท<br /> &nbsp;&nbsp; ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> 2. ผู้รับคำสั่งผู้ใดไม่พอในคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ<br /> &nbsp;&nbsp; คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> &nbsp;&nbsp; อาคาร พ.ศ. 2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แบบ ค.25<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 77 (1)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ว)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถ้าผู้ได้รับคำสั่งนี้ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และ<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กำหนด<br /> ถ้าผู้นั้นไม่รื้อถอนอาคารให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องระวางโทษ<br /> ปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าผู้นั้นยินยอมให้เจ้าพนักงาน<br /> ท้องถิ่นดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.26<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารตามมาตรา 77 (1)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ว)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถ้าผู้ได้รับคำสั่งนี้ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และ<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กำหนด<br /> ถ้าผู้นั้นไม่รื้อถอนอาคารให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องระวางโทษ<br /> ปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอม<br /> ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.27<br /> &nbsp; คำสั่งให้ดำเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด<br /> &nbsp; สภาพที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรตามมาตรา 77 (3)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ว)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถ้าผู้ได้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และ<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กำหนด<br /> ถ้าผู้นั้นไม่รื้อถอนอาคารให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องระวางโทษ<br /> ปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอมให้<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ ค.28<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้ทำสัญญาเช่าที่ดินตามมาตรา 77 (4)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (กรณีที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ว)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำเตือน<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถ้าผู้ได้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และ<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กำหนด<br /> ถ้าผู้นั้นไม่รื้อถอนอาคารให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องระวางโทษ<br /> ปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอม<br /> ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง สัญญาเช่าที่ดินที่ทำขึ้น<br /> ให้มีระยะเวลาเช่าตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกินสิบปี การต่อระยะเวลาเช่า<br /> จะกระทำมิได้ เมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าที่ดินแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร<br /> ผู้ใดไม่รื้อถอนขนย้ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของตนออกจากบริเวณที่กำหนดใน<br /> พระราชกฤษฎีกา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท<br /> หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน<br /> หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ น.1<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ น.2<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ น.3<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ น.4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (แนบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หรือเคลื่อนย้ายอาคาร)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แบบ น.5<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ น.6<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ น.7<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือ<br /> &nbsp;&nbsp; แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ น.8<br /> &nbsp;หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (แนบกับแบบ น.7)<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ น.9<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ น.10<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบ น.11<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> ----------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่<br /> มาตรา 5 (2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้<br /> แบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบคำสั่ง หรือ<br /> แบบอื่นใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปตามที่กำหนด<br /> ในกฎกระทรวง&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ให้อาคารดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21<br /> มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อ<br /> สาธารณประโยชน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อ<br /> สาธารณประโยชน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการของ<br /> องค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา<br /> ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ทำการ<br /> ของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งและส่งแผนผังบริเวณ<br /> แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการ<br /> กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ<br /> ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง<br /> จำนวนสองชุด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ<br /> เคลื่อนย้ายอาคาร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และแผนผังบริเวณ แบบแปลน และ<br /> รายการประกอบแบบแปลนต้องถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น<br /> และหรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความใน<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ความในวรรคหนึ่งห้ามมิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน<br /> เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดัดแปลง หรือใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้าง<br /> ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ภายใน<br /> บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก<br /> *[8]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `ความในวรรคสองและวรรคสาม มิให้ใช้บังคับแก่อาคารตามวรรคหนึ่ง<br /> ที่เกี่ยวกับความมั่นคงในทางราชการทหารหรือตำรวจ หรือแก่อาคารตามวรรคหนึ่ง<br /> (1) และ (5) ที่คณะรัฐมนตรีอนุญาตในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ ทั้งนี้ โดยจะกำหนด<br /> เงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้&#39;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งและได้รับแผนผังบริเวณ แบบแปลน<br /> และรายการประกอบแบบแปลนตามข้อ 1 วรรคสอง ให้ตรวจพิจารณาภายในสิบห้าวัน<br /> นับแต่วันที่ได้รับแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ทั้งนี้<br /> เฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษาแนวอาคารตามถนนให้เป็นระเบียบ ระดับชั้นล่างของ<br /> อาคาร ลักษณะสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับทาง ถนน หรือที่สาธารณะ ที่ว่างอื่น ๆ<br /> หรืออาคารต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และบริเวณที่ต้องห้ามกระทำการสำหรับ<br /> อาคารบางชนิดหรือบางประเภท เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีสิ่งที่ต้อง<br /> ดำเนินการแก้ไขให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ดำเนินการทราบ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; อาคารเพื่อใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในหน้าที่ของทางราชการ กิจการ<br /> สาธารณกุศล หรือเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นการชั่วคราวและมีกำหนดเวลารื้อถอน<br /> ซึ่งจัดทำหรือควบคุมโดยทางราชการ องค์การหรือกิจการสาธารณกุศล ให้ได้รับ<br /> การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรซึ่ง<br /> สูงไม่เกินสองชั้น หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด<br /> ไม่เกินเก้าเมตร และมีกำหนดเวลารื้อถอนเมื่ออาคารถาวรแล้วเสร็จ ต้องขอ<br /> อนุญาตตามมาตรา 21 แต่ให้ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง<br /> ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออก<br /> ตามความในมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) และ (10) และ<br /> ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 23<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; อาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวแทนอาคารเดิมที่ถูกทำลาย<br /> หรือทำให้เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเพลิงไหม้ หรือเหตุอื่นในลักษณะ<br /> ทำนองเดียวกันซึ่งสูงไม่เกินสองชั้น หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือส่วน<br /> ของอาคารที่สูงที่สุดไม่เกินเก้าเมตร และไม่ใช่อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ<br /> หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 โดยมีกำหนดเวลารื้อถอน<br /> ไม่เกินสิบสองเดือน ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 แต่ให้ได้รับการผ่อนผัน<br /> ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการ<br /> กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (6) (7)<br /> (8) (9) และ (10) และให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคาร<br /> ตามมาตรา 23<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 6&nbsp; อาคารที่มีลักษณะเป็นเต็นท์หรือประรำชั้นเดียว เพื่อใช้ประโยชน์<br /> เป็นการชั่วคราวและไม่ใช่อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม<br /> หรือการศึกษา โดยมีกำหนดเวลารื้อถอนไม่เกินสิบวัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง<br /> ขออนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ----------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่<br /> มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้การยกเว้น<br /> ผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฯ<br /> ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคารตามมาตรา 7 ต้องเป็นไปตามที่กำหนด<br /> ในกฎกระทรวง&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) มาตรา 8 (12) และมาตรา 39<br /> วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง<br /> มหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; เจ้าของอาคารผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารให้ยื่นคำขออนุญาต<br /> ตามแบบ ข.1 พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.1 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) เคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข.2 พร้อมด้วยเอกสาร<br /> ตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่การ<br /> เคลื่อนย้ายอาคารจากท้องที่ที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> พ.ศ. 2522 ไปยังท้องที่ที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ<br /> ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่อาคารนั้นจะย้ายไปตั้ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ<br /> ประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.1 และ ข.2 จำนวนห้าชุดพร้อมกับคำขอ<br /> สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่เป็น<br /> อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะประกาศกำหนด<br /> ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารดังกล่าวมากกว่าห้าชุดก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน<br /> เจ็ดชุด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร<br /> เกี่ยวกับอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและ<br /> วัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคำนวณจำนวนหนึ่งชุดพร้อมกับคำขอ<br /> ตาม (1) หรือ (2) ด้วย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอตามข้อ 1 ให้ตรวจพิจารณา<br /> แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ (ถ้ามี)<br /> เมื่อปรากฏว่าแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ<br /> คำนวณถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และหรือประกาศ<br /> ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม<br /> อาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ อ.1<br /> หรือแบบ อ.2 แล้วแต่กรณี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจ<br /> ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ได้ตรวจ<br /> พิจารณาตามวรรคหนึ่งและเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ออกใบอนุญาตในส่วนที่เจ้าพนักงาน<br /> ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ตามแบบ อ.3 และส่งใบอนุญาต<br /> และสำเนาคู่ฉบับเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการ<br /> ประกอบแบบแปลนที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาและประทับตราไว้แล้ว จำนวนสี่ชุด<br /> พร้อมด้วยรายการคำนวณหนึ่งชุด (ถ้ามี) ไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จะ<br /> เคลื่อนย้ายอาคารไปตั้งใหม่ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จะเคลื่อนย้าย<br /> อาคารไปตั้งใหม่ได้ตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ง และเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ออก<br /> ใบอนุญาตในส่วนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่อาคารจะเคลื่อนย้ายไปตั้งใหม่<br /> ในแบบ อ.3 นั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ<br /> เคลื่อนย้ายอาคารที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 ได้ทำการ<br /> ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าของอาคาร<br /> หรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคำขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ข.6<br /> พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.6<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอตามวรรคหนึ่ง และตรวจสอบแล้ว<br /> เห็นว่าการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดย<br /> ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับรองตามแบบ อ.6<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; ในกรณีที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคาร<br /> ประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 ประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการ<br /> ประเภทควบคุมการใช้ หรือเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งเป็นอาคาร<br /> ประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 ประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารไปใช้<br /> เป็นอาคารสำหรับอีกกิจการหนึ่ง ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่น<br /> คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามแบบ ข.3 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วย<br /> เอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้นำความในข้อ 1 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการขออนุญาต<br /> ตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องแนบพร้อมกับคำขอเกี่ยวกับแผนผัง<br /> บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ โดยอนุโลม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอตามวรรคหนึ่งแล้วให้ดำเนินการตาม<br /> ข้อ 2 วรรคหนึ่ง และเมื่อเห็นว่าถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต<br /> ตามแบบ อ.5<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; ในกรณีที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือ<br /> สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตาม<br /> มาตรา 8 (9) ประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทาง<br /> เข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น และก่อสร้างพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น<br /> ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิมตามมาตรา 34 ให้<br /> เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข.4 ต่อ<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้นำความในข้อ 1 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการขออนุญาต<br /> ตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องแนบพร้อมกับคำขอเกี่ยวกับแผนผัง<br /> บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ โดยอนุโลม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอตามวรรคหนึ่งแล้วให้ดำเนินการตาม<br /> ข้อ 2 วรรคหนึ่ง และเมื่อเห็นว่าถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต<br /> ตามแบบ อ.4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 6&nbsp; ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร<br /> ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือใบอนุญาตดัดแปลง<br /> หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ให้ยื่นคำขอ<br /> ต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ข.5 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสาร<br /> ตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.5&nbsp; ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พิจารณาคำขอ<br /> พร้อมด้วยเหตุผลในการขอต่ออายุใบอนุญาต เมื่อเห็นเป็นการสมควรให้<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต โดยจะแสดงไว้ในรายการ<br /> ท้ายใบอนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตให้ใหม่ก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 7&nbsp; ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด<br /> ในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต<br /> หรือใบแทนใบรับรองตามแบบ ข.7 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสาร<br /> ตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.7 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย<br /> ถูกทำลาย หรือชำรุด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาคำขอ<br /> ดังกล่าวและเมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาต<br /> หรือใบแทนใบรับรองให้แก่ผู้ขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองให้ใช้แบบใบอนุญาตหรือแบบ<br /> ใบรับรอง แล้วแต่กรณี โดยประทับตราสีแดงคำว่า `ใบแทน&#39; กำกับไว้ด้วย<br /> และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 8&nbsp; ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร<br /> ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> ให้แก่บุคคลอื่น ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข.8 พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้<br /> ในแบบ ข.8 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาคำขอ<br /> ดังกล่าวและเมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือแจ้ง<br /> การอนุญาตให้โอนใบอนุญาตตามแบบ น.9 ให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้ประทับตรา<br /> สีแดงคำว่า `โอนแล้ว&#39; ระบุชื่อผู้รับโอน และให้มีวัน เดือน ปี ที่อนุญาตให้<br /> โอนใบอนุญาตกำกับไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอน<br /> อาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 9&nbsp; แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ<br /> รายการคำนวณต้องเป็นสิ่งพิมพ์ สำเนา ภาพถ่าย หรือเขียนด้วยหมึก และ<br /> ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) มาตราส่วน ขนาด ระยะ น้ำหนัก และหน่วยการคำนวณต่าง ๆ<br /> ให้ใช้มาตราเมตริก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 500 แสดง<br /> ลักษณะที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้ ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ<br /> ทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น และขออนุญาตก่อสร้างพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น<br /> เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ แทนของเดิม พร้อมด้วย<br /> รายละเอียด ดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) แสดงขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ระยะห่างจากขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขต<br /> ของที่ดินทุกด้าน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วและอาคาร<br /> ที่ขออนุญาตในขอบเขตของที่ดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ง) ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณ<br /> ที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขปพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (จ) ในกรณีที่ไม่มีทางน้ำสาธารณะสำหรับการขออนุญาตก่อสร้าง<br /> อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดงทางระบายน้ำออกจาก<br /> อาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะหรือวิธีการระบายน้ำด้วยวิธีอื่น พร้อมทั้ง<br /> แสดงเครื่องหมายชี้ทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ฉ) แสดงระดับของพื้นชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับ<br /> ระดับทางหรือถนนสาธารณะที่ใกล้ที่สุดและระดับพื้นดิน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ซ) แผนผังบริเวณสำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารให้แสดงแผนผัง<br /> บริเวณของอาคารที่มีอยู่เดิม และให้แสดงแผนผังบริเวณที่จะทำการเคลื่อนย้าย<br /> อาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แผนผังบริเวณสำหรับอาคารตามมาตรา 4 เว้นแต่ตึก บ้าน เรือน โรง<br /> ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือ<br /> เข้าใช้สอยได้ให้แสดงรายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)<br /> (ฉ) หรือ (ช) เท่าที่จะต้องมีตามลักษณะของอาคารนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้องแสดง<br /> รูปร่างต่าง ๆ คือ แปลนพื้นชั้นต่าง ๆ รูปด้าน (ไม่น้อยกว่าสองด้าน) รูปตัด<br /> ทางขวา รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นต่าง ๆ และผังฐานรากของอาคารที่<br /> ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้ หรือดัดแปลง<br /> หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น พร้อมด้วย<br /> รายละเอียด ดังนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ก) แบบแปลนต้องมีรูปรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาด เครื่องหมาย<br /> วัสดุ และการใช้สอยต่าง ๆ ของอาคารอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตาม<br /> กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(ข) แบบแปลนสำหรับการก่อสร้างอาคาร ให้แสดงส่วนต่าง ๆ<br /> ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) แบบแปลนสำหรับการดัดแปลงอาคาร ให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิม<br /> และส่วนที่จะดัดแปลงให้ชัดเจน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ง) แบบแปลนสำหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ<br /> ตลอดจนความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (จ) แบบแปลนสำหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดงขั้นตอน<br /> วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สำหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคารมี<br /> ความกว้าง ความยาวหรือความสูงเกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตราส่วน<br /> เล็กกว่า 1 ใน 100 ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 250<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ฉ) แบบแปลนสำหรับการเปลี่ยนการใช้อาคารให้แสดงส่วนที่<br /> ใช้อยู่เดิมและส่วนที่จะเปลี่ยนการใช้ใหม่ให้ชัดเจน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ช) แบบแปลนสำหรับการดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ<br /> และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะทำการ<br /> ก่อสร้างใหม่แทนของเดิมให้ชัดเจน สำหรับการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคาร<br /> เพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิมต้องแสดง<br /> ส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แบบแปลนสำหรับอาคารตามมาตรา 4 เว้นแต่ตึก บ้าน เรือน โรง<br /> ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่<br /> หรือเข้าใช้สอยได้ ให้แสดงรายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง)<br /> (จ) (ฉ) และ (ช) เท่าที่จะต้องมีตามลักษณะของอาคารนั้น ๆ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ<br /> และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง<br /> อาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคาร หรือดัดแปลง<br /> หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) รายการคำนวณ ให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ โดยคำนวณ<br /> กำลังของวัสดุ การรับน้ำหนัก และกำลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 10&nbsp; ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณ<br /> ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อด้วยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ แบบแปลน<br /> รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณทุกแผ่น และให้ระบุสำนักงาน<br /> หรือที่อยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน<br /> รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณแต่ละชุดด้วย หรือจะใช้สิ่งพิมพ์<br /> สำเนา ภาพถ่ายที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ หรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและ<br /> คำนวณได้ลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อด้วยตัวบรรจง และระบุรายละเอียด<br /> ดังกล่าวแทนก็ได้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณ<br /> เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือวิศวกรรม<br /> ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม<br /> ให้ระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไว้ด้วย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ---------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ:-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่<br /> มาตรา 8 (12) และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> กำหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต<br /> การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือ<br /> ใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ต้อง<br /> เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[6]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุขนาด จำนวนและชนิด<br /> เดียวกับของเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก<br /> คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) การเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร<br /> โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งไม่มีการเพิ่มน้ำหนักให้แก่<br /> โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่ง<br /> ลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร<br /> ที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของ<br /> อาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลง<br /> หรือมากขึ้น รวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือ<br /> คาน หรือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกัน<br /> ไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ การกระทำตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่ออกตาม<br /> มาตรา 8 ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 หรือประกาศ<br /> ของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 13 หรือมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม<br /> อาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; การรื้อส่วนอื่นของโครงสร้างของอาคารดังต่อไปนี้ ถือเป็นการ<br /> รื้อถอนอาคาร คือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) กันสาดคอนกรีตเสริมเหล็ก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ผนังหรือฝาที่เป็นโครงสร้างของอาคาร หรือผนังหรือฝาคอนกรีต<br /> เสริมเหล็ก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่พื้นชั้นที่สองของอาคารขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในกรณีที่มีการรื้อส่วนอื่นของโครงสร้างของอาคารตามวรรคหนึ่งเพื่อ<br /> กระทำการตามข้อ 1 ในส่วนที่เป็นการดัดแปลงอาคาร มิให้ถือว่าการรื้อส่วนนั้น<br /> เป็นการรื้อถอนอาคาร<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2528<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ----------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่<br /> มาตรา 4 และมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดการกระทำซึ่งไม่ถือเป็นการ<br /> ดัดแปลงอาคารและกำหนดส่วนอื่นของโครงสร้างของอาคารที่การรื้อส่วนนั้น<br /> ถือเป็นการรื้อถอนอาคาร&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 31 (2) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผัง<br /> บริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการ<br /> หรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้กระทำได้ในกรณี<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ เว้นแต่ระยะที่ตั้งของอาคาร<br /> ถึงขอบเขตที่ดินหรือขอบเขตที่สาธารณะผิดไปจากแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต<br /> เกินร้อยละยี่สิบ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ<br /> ขอบเขต แบบ หรือรูปทรงของโครงสร้างของอาคาร เว้นแต่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) สัดส่วนโครงสร้างของอาคารจะผิดไปจากแบบแปลนหรือ<br /> รายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเกินร้อยละห้า หรือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) เมื่อผู้คำนวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและ<br /> รายการคำนวณตามมาตรา 28 เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ต่อเติม<br /> เพิ่ม ลด หรือขยายโครงสร้างของอาคาร เพื่อความมั่นคงแข็งแรง โดย<br /> ไม่ทำให้ลักษณะ แบบ รูปทรง เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคารผิดไปจากที่ได้รับ<br /> ใบอนุญาต และได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานและเจ้าของอาคารทราบแล้วพร้อมทั้ง<br /> แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบโดยมีเหตุผลแสดงความจำเป็น<br /> พร้อมด้วยแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณโครงสร้าง<br /> ของอาคารส่วนนั้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน<br /> หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สิ้นอายุ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ<br /> ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน หรือเนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็น<br /> โครงสร้างของอาคารอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคาร<br /> ส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ กรณีตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8<br /> ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 หรือประกาศของรัฐมนตรี<br /> ที่ออกตามมาตรา 13 หรือมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ให้ไว้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2528<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ----------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่<br /> มาตรา 5 (3) และมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดกรณีที่ให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการ<br /> ประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> กำหนดไว้ในใบอนุญาตได้&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[7]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `เปลี่ยนการใช้&#39; หมายความว่า เปลี่ยนการใช้อาคารอื่นให้เป็นอาคาร<br /> ชนิดหรือประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 1&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระราชวัง<br /> บางปะอิน ในระยะ 500 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 2&#39; หมายความว่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลบ้านเลนเว้นแต่บริเวณที่ 1 และพื้นที่ใน<br /> บริเวณเขตสุขาภิบาลลำตาเสา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในบริเวณที่อยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำน้อย ฝั่งตะวันออก ในเขตอำเภอ<br /> บางไทรไปทางทิศตะวันออก ในระยะ 500 เมตร และพื้นที่ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ<br /> เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก ในเขตอำเภอบางไทร ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขต<br /> ถนนสายบางไทร-เชียงรากน้อย ฟากตะวันตก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 3&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลาง<br /> ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309<br /> (ถนนโรจนะ) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ทั้งสองข้าง ในระยะข้างละ<br /> 1,000 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 4&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณแนวเขตควบคุมอาคารตาม<br /> แผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย<br /> ตำบลบ้านแป้ง ตำบลสนามชัย ตำบลราชคราม ตำบลช้างใหญ่ ตำบลโพแตง ตำบล<br /> เชียงรากน้อย อำเภอบางไทร ตำบลปากกราน ตำบลคลองตะเคียน ตำบลบ้านรุน<br /> ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางประแดง ตำบลขนอนหลวง<br /> ตำบลบ้านกรด ตำบลคุ้งลาน ตำบลสามเรือน ตำบลบ้านสร้าง ตำบลตลาดเกรียบ<br /> ตำบลบ้านโพ ตำบลวัดยม ตำบลบ้านหว้า ตำบลตลิ่งชัน ตำบลบ้านแป้ง ตำบลบ้านเลน<br /> ตำบลบ้านพลับ ตำบลเกาะเกิด ตำบลคลองจิก ตำบลบางกระสั้น ตำบลเชียงรากน้อย<br /> อำเภอบางปะอิน และตำบลลำตาเสา ตำบลบ่อตาโล่ ตำบลลำไทร ตำบลพะยอม<br /> อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้าย<br /> กฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ซึ่งอาคารชนิด<br /> และประเภท ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> อื่นใด เว้นแต่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) หอถังน้ำที่มีความสูงไม่เกิน 11 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือเทียบเท่า<br /> ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) คลังสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 19 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน การใช้อาคาร<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 19 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ง) ภายในบริเวณที่ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือเทียบเท่า<br /> ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) สถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการ<br /> เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) สถานีบริการ สถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมาย<br /> ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่<br /> การเล่นมหรสพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 15 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวัดความสูงให้วัดจากระดับถนนหรือขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุดถึงส่วนที่สูง<br /> ที่สุดของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; กฎกระทรวงนี้ไม่ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน<br /> การใช้อาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารหรือสถานที่ขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ใน<br /> กิจการขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ศาสนสถาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) อาคารของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพงและประตู<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ<br /> ว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณ<br /> ห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด<br /> ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน<br /> และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527<br /> ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนั้นให้ขัดกับข้อ 2<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบางไทร<br /> อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนคร<br /> ศรีอยุธยา ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6<br /> ตุลาคม พ.ศ. 2527 แต่ตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายใน<br /> หนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก<br /> และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ<br /> บางประเภทภายในบริเวณดังต่อกล่าวต่อไป&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[9]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 1&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่เริ่มจากแนวเขตควบคุม<br /> อาคารด้านตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกข้ามถนนป่าตอง-กมลา ถนนทวีวงศ์<br /> และถนนเลียบริมหาดป่าตอง จนถึงระยะที่ห่างจากแนวศูนย์กลางถนนป่าตอง-กมลา<br /> ถนนทวีวงศ์ และถนนเลียบริมหาดป่าตอง 15 เมตร ไปทางทิศเหนือจนจดเขต<br /> ตำบลกมลา ไปทางทิศใต้จนจดบริเวณที่ห่างจากกึ่งกลางคลองปากบางไปทาง<br /> ทิศใต้ตามแนวถนนเลียบริมหาดป่าตองเป็นระยะ 500 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 2&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลาง<br /> ถนนราษฎรอุทิศ ถนนสองร้อยปี และถนนทุกสายที่เชื่อมระหว่างถนนทวีวงศ์<br /> กับถนนราษฎรอุทิศและถนนสองร้อยปี ออกไปทั้งสองข้าง ๆ ละ 15 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 3&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากสุดแนวเขต<br /> บริเวณที่ 1 ตลอดแนวไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 150 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 4&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณระหว่างบริเวณที่ 2 กับ<br /> บริเวณที่ 3 และพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากสุดแนวเขตบริเวณที่ 2 ไปทางทิศเหนือ<br /> และทิศใต้ ตลอดแนวบริเวณที่ 3 กว้าง 150 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต<br /> ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง<br /> อาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ภายในบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้าง<br /> อาคารอื่นใด เว้นแต่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูง<br /> ไม่เกิน 5 เมตร และมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ<br /> ที่ดินแปลงนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตู และสะพาน<br /> ที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) พื้นที่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่ไม่มีการก่อสร้างอาคาร และทาง<br /> เข้าออกของรถ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) ท่าเทียบเรือ อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารที่ทางเข้าออกตั้งแต่ตัวอาคารถึงทางสาธารณะมี<br /> ความกว้างน้อยกว่า 3.50 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) โรงมหรสพตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอัน<br /> เกิดแต่การเล่นมหรสพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือ<br /> หลายหลังรวมกันเกิน 10 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน<br /> หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน<br /> 300 ตารางเมตร หรือตลาดที่มีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนตัวด้วยเครื่องยนต์<br /> ทุกชนิด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมาย<br /> ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11) สถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย<br /> การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) สถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนเกิน 5 เตียง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13) ศาสนสถานและสถานศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิดเว้นแต่<br /> ป้ายบอกชื่อสถานที่ที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15) อาคารที่สร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรหรือไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่<br /> เว้นแต่เป็นอาคารประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และ<br /> ต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 5 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16) เพิงหรือแผงลอย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ<br /> 50 ของเนื้อที่ดินแปลงนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18) ห้องแถวหรือตึกแถว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20) สถานที่เก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร<br /> ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของ<br /> เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) ภายในบริเวณที่ 4 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารตาม (ข) (2) (3) (6) (9) (10) (11) (13)<br /> และ (15)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารตาม (ข) (20) ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือ<br /> หลายหลังรวมกันเกิน 200 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ<br /> 30 ของที่ดินแปลงนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง<br /> อาคารใด ๆ เว้นแต่จะเป็นการดัดแปลงที่ไม่ทำให้อาคารนั้นมีลักษณะที่ขัดกับ<br /> อาคารตามที่กำหนดในข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดเปลี่ยน<br /> การใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทอื่นที่มีลักษณะขัดกับอาคาร<br /> ตามที่กำหนดในข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่<br /> กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่<br /> ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นการดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้ในลักษณะที่ไม่ขัดกับการเป็นอาคารตามที่กำหนดในข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 6&nbsp; อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ<br /> ว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณ<br /> ห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท<br /> ในท้องที่บางส่วนในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 10 มิถุนายน<br /> พ.ศ. 2528 ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ<br /> ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนการอนุญาตให้เป็น<br /> การขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2529<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก สิทธิ จิรโรจน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบล<br /> ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ซึ่งมีผล<br /> ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2528 แต่มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติ<br /> ท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับให้ประกาศดังกล่าวเป็นอัน<br /> ยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> บางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกล่าวต่อไป&nbsp; จึงจำเป็นต้องออก<br /> กฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[10]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2530)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 1&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณรอบนอกแนวเขตที่ดินของ<br /> พุทธมณฑลในระยะ 300 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 2&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณรอบนอกแนวเขตบริเวณที่ 1<br /> ในระยะ 700 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลบางเตย ตำบลบางกระทึก อำเภอ<br /> สามพราน ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และแขวงศาลาธรรมสพพ์<br /> แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่<br /> ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ห้องแถวหรือตึกแถว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิด<br /> แก่การเล่นมหรสพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์<br /> ทุกชนิด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือ<br /> หลายหลังรวมกันเกิน 20 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 15 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11) คลังสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือเทียบเท่า<br /> ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14) สถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย<br /> การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานที่บริการตาม<br /> กฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) คลังสินค้าที่มีพื้นที่ 200 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน 1,000 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือเทียบเท่า<br /> ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) อาคารที่มีความสูงเกิน 18 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) สถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย<br /> การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการ ตาม<br /> กฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือ<br /> หลายหลังรวมกันเกิน 20 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; กฎกระทรวงนี้ไม่ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน<br /> การใช้อาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารหรือสถานที่ขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้<br /> ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพงและประตู<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม<br /> ตามที่กำหนดในข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่<br /> กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้าม<br /> ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มี<br /> ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 6&nbsp; อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ<br /> ว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ กำหนดบริเวณ<br /> ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท<br /> ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน ตำบลศาลายา อำเภอ<br /> นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และแขวงศาลาธรรมสพพ์ แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน<br /> กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ใช้บังคับและยังก่อสร้าง<br /> ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม<br /> กฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้<br /> ไม่ได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2530<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนของตำบล<br /> บางกระทึก อำเภอสามพราน ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม<br /> และแขวงศาลาธรรมสพพ์ แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ลงวันที่<br /> 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2529<br /> แต่มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มี<br /> การออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผล<br /> ใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ภายในบริเวณดังกล่าวต่อไปนี้<br /> จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[11]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (11) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ<br /> ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลทรงคนอง และตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง<br /> จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) คลังสินค้า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือเทียบเท่า<br /> ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ท่าจอดเรือสำหรับเรือขนาดเกิน 100 ตันกรอสส์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) ห้องแถว ตึกแถว เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนอาคารเดิมโดยมี<br /> พื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิม และมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) อาคารที่ใช้สำหรับประกอบกิจการการค้าหรือธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) มีระยะห่างจากอาคารข้างเคียงด้านใดด้านหนึ่งน้อยกว่า 4 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) มีความสูงเกิน 15 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) มีพื้นที่อาคารชั้นล่างเกิน 100 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ห้ามก่อสร้างอาคารใด ๆ ซึ่ง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) มีระยะห่างจากศูนย์กลางถนนสายเพชรหึง-บางกอบัว น้อยกว่า 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) มีระยะห่างจากศูนย์กลางถนนสาธารณะเฉพาะในท้องที่ตำบลทรงคนอง<br /> น้อยกว่า 6 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) มีระยะห่างจากศูนย์กลางถนนสาธารณะเฉพาะในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า<br /> ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง และตำบลบางกระสอบ น้อยกว่า<br /> 8 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) มีระยะห่างจากริมคู คลอง หรือลำกระโดงสาธารณะ น้อยกว่า 6 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) มีที่ว่างโดยรอบอาคารน้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ เว้นแต่เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตู และสะพาน<br /> ที่ไม่ได้สร้างลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม<br /> ตามที่กำหนดในข้อ 1 และข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ก่อนหรือในวันที่<br /> กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่<br /> ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภท<br /> ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 1 และข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ<br /> ว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณ<br /> ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท<br /> ในท้องที่บางส่วนในตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง<br /> ตำบลทรงคนอง และตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ<br /> ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือ<br /> เปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่<br /> จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2530<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สันติ ชัยวิรัตนะ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบล<br /> บางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลทรงคนอง<br /> และตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 6<br /> มิถุนายน 2529 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2529 แต่มาตรา 13<br /> แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวง<br /> หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศ<br /> ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการ<br /> ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกล่าวต่อไป&nbsp; จึงจำเป็นต้อง<br /> ออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[13]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2531)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 1&#39; หมายความว่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408<br /> ในเขตตำบลสทิงหม้อและตำบลหัวเขา ออกไปข้างละ 15 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างของทางหลวงแผ่นดิน<br /> หมายเลข 408 ในเขตตำบลพะวง ออกไปข้างละ 15 เมตร โดยเริ่มจาก<br /> แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 900 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408<br /> บนเกาะยอ ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 15 เมตร ไปทางทิศตะวันออกจนจด<br /> แนวชายฝั่ง และออกไปในทะเลสาบอีกเป็นระยะ 100 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 2&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณเกาะยอทั้งหมดเว้นแต่พื้นที่<br /> บริเวณที่ 1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ในตำบลหัวเขา ตำบลสทิงหม้อ ตำบลเกาะยอ<br /> และตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายในบริเวณแนวเขตตาม<br /> แผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)&nbsp; อาคารเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และมีที่ว่าง<br /> โดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) เขื่อน สะพาน ท่าจอดเรือ ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง<br /> และประตู<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ภายในบริเวณที่ 2&nbsp; ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) โรงงานหรืออาคารที่ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มีพื้นที่<br /> รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 100 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิด<br /> แต่การเล่นมหรสพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน<br /> เกิน 100 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน<br /> หลังเดียวกันเกิน 2000 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 300 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการ ตาม<br /> กฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษา<br /> น้ำมันเชื้อเพลิง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้าย<br /> บอกชื่อสถานที่ที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11) อาคารเก็บสินค้า หรืออาคารที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน<br /> ที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ<br /> อุตสาหกรรม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) โรงกำจัดมูลฝอย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม<br /> ที่กำหนดตามข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่<br /> กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้าม<br /> ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มี<br /> ลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตามข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ<br /> ว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณ<br /> ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท<br /> ในท้องที่บางส่วนในตำบลหัวเขา ตำบลสทิงหม้อ ตำบลเกาะยอ และตำบลพะวง<br /> อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530<br /> ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับ<br /> ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็น<br /> การขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เสนาะ เทียนทอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบล<br /> หัวเขา ตำบลสทิงหม้อ ตำบลเกาะยอ และตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา<br /> จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่<br /> วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2530 แต่มาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ<br /> ท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็น<br /> อันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> บางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกล่าวต่อไป&nbsp; จึงจำเป็นต้องออก<br /> กฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[14]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 1&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเล<br /> ด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ตลงไปในทะเลเป็นระยะ 100 เมตร และจากแนว<br /> ชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร เริ่มตั้งแต่เหนือสุดของ<br /> เกาะภูเก็ตลงไปทางทิศใต้จนบรรจบกับแนวเขตควบคุมอาคารด้านทิศใต้ซึ่งอยู่<br /> กิโลเมตรที่ 3 x 455 ของทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4024 ยกเว้นพื้นที่ตาม<br /> กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม<br /> อาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 2&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1<br /> ด้านที่อยู่บนแผ่นดินออกไปอีกเป็นระยะ 150 เมตร ตลอดแนว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 3&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2<br /> ออกไปอีกเป็นระยะ 300 เมตร ตลอดแนว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเชิงทะเล<br /> อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบลราไวย์<br /> อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้<br /> เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร<br /> พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน 75 ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า<br /> ร้อยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตู และ สะพาน<br /> ที่ไม้ได้สร้างลงสู่ทะเล<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ท่าเทียบเรือ อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน<br /> หลังเดียวกันเกิน 100 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิด<br /> แต่การเล่นมหรสพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน<br /> หรือหลายหลังเกิน 10 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน<br /> 2,000 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน<br /> 300 ตารางเมตร หรือตลาดที่มีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการตาม<br /> กฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บ<br /> รักษาน้ำมันเชื้อเพลิง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) สถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนเกิน 5 เตียง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11) ศาสนสถานและสถานศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิดเว้นแต่<br /> ป้ายบอกชื่อสถานที่ที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13) อาคารที่สร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรหรือไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่<br /> เว้นแต่เป็นอาคารประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร<br /> และต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 5 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14) เพิงหรือแผงลอย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ<br /> 50 ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16) ห้องแถวหรือตึกแถว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มี<br /> ลักษณะในทำนองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อ<br /> ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19) โรงกำจัดมูลฝอย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารตาม (ข) (18) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน<br /> หรือหลายหลังเกิน 200 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ<br /> 30 ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม<br /> ที่กำหนดตามข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่<br /> กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้าม<br /> ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มี<br /> ลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตามข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ<br /> ว่าด้วยกิจการนั้น&nbsp; ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณ<br /> ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท<br /> ในท้องที่บางส่วนในตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง<br /> ตำบลกมลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอ<br /> เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2531 ใช้บังคับ และ<br /> ยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง<br /> ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการขออนุญาตให้เป็นการขัดต่อ<br /> กฎกระทรวงนี้ไม่ได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2532<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เสนาะ เทียนทอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบล<br /> ไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลป่าตอง<br /> อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต<br /> ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2531 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์<br /> พ.ศ. 2531 แต่มาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายใน<br /> หนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก<br /> และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ<br /> บางประเภทภายในบริเวณดังกล่าวต่อไป&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[15]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2532)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ในกรณีที่มีการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนอง<br /> เดียวกันที่ประตู หน้าต่าง หรือที่ด้านนอกหรือด้านในของอาคารตั้งแต่ชั้นที่สอง<br /> ขึ้นไป ไม่ว่าจะติดตั้งก่อน หรือใน หรือหลังวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ อันเป็นการขัดต่อข้อ 21 ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4<br /> (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความ<br /> ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งทำให้อาคารนั้นมีสภาพที่อาจ<br /> เป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของ<br /> หรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อ 21 ทวิ แห่งกฎกระทรวง<br /> ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เจ้าพนักงาน<br /> ท้องถิ่นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร<br /> เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจขยายเวลาออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่งให้ใช้แบบ ค.23 ท้าย<br /> กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม<br /> อาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ก่อนสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขตาม<br /> ข้อ 1 ให้นายตรวจซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย หรือนายช่างไปตรวจสอบ<br /> สภาพอาคารดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น<br /> รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแบบแปลนและรูปด้านของอาคาร<br /> ที่จำเป็น วิธีการในการแก้ไข และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไข<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2532<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เสนาะ เทียนทอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ----------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่<br /> เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เจ้าพนักงาน<br /> ท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขอาคาร<br /> ที่ติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งทำให้อาคาร<br /> นั้นมีสภาพที่อาจเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย และโดยที่มาตรา 46 วรรคหนึ่ง<br /> บัญญัติให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวในกฎกระทรวง<br /> จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[16]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 1&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเล<br /> ของเกาะสมุยเข้าไปในแผ่นดิน เป็นระยะ 50 เมตร ตลอดแนวชายฝั่งทะเล<br /> เว้นแต่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) พื้นที่บ้านตลาดแม่น้ำ ตำบลแม่น้ำ ที่วัดจากแนวศูนย์กลางถนนแม่น้ำ 1<br /> ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 300 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ<br /> 200 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) พื้นที่บ้านบ่อผุด ตำบลบ่อผุด ที่วัดจากแนวศูนย์กลางถนนบ่อผุด 1<br /> ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 150 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ<br /> 800 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) พื้นที่บ้านหัวถนน ตำบลมะเร็ต ที่วัดจากหลักที่ดิน ฏ 5305<br /> ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะ 900 เมตร และไปทางทิศใต้ เป็นระยะ 600 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) พื้นที่บ้านบางเก่า ตำบลหน้าเมือง ที่วัดจากแนวศูนย์กลางถนนบางเก่า<br /> ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 300 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ<br /> 500 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) พื้นที่บ้านท้องกรูด ตำบลตลิ่งงาม ที่วัดจากหลักกิโลเมตรที่ 8 ของ<br /> ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4170 ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 600 เมตร<br /> และไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ 500 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) พื้นที่บ้านท้องโตนด ตำบลตลิ่งงาม ที่วัดจากแนวศูนย์กลางถนนท้องโตนด<br /> ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 250 เมตร และไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ<br /> 250 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) พื้นที่บ้านหน้าทอน ตำบลอ่างทอง ที่วัดจากกึ่งกลางสะพานท่าเทียบเรือ<br /> หน้าทอน ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะ 1,000 เมตร และไปทางทิศใต้ เป็นระยะ<br /> 1,000 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 2&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเล<br /> ของเกาะสมุย เกาะพะลวย และเกาะแตน เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร<br /> ตลอดแนวชายฝั่งทะเล เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 3&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณเกาะสมุย เกาะพะลวย และ<br /> เกาะแตน เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 1&nbsp; และบริเวณที่ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลแม่น้ำ ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบล<br /> หน้าเมือง ตำบลตลิ่งงาม ตำบลลิปะน้อย และตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย<br /> จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณ<br /> ห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท&nbsp; ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่อาคาร<br /> รวมกันไม่เกิน 75 ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 75<br /> ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น และต้องห่างจากชายฝั่งทะเลอย่างน้อย<br /> 10 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพงที่สูงไม่เกิน 1 เมตร<br /> ประตูและสะพานที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ท่าเทียบเรือของทางราชการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่<br /> การเล่นมหรสพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน<br /> หรือหลายหลังเกิน 10 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน<br /> หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน<br /> 300 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์<br /> ทุกชนิด ซึ่งไม่ใช่โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้าย<br /> บอกชื่อสถานที่ที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) อาคารที่สร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรหรือไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่<br /> อาคารเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่น<br /> โดยรอบไม่น้อยกว่า 5 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) เพิงหรือแผงลอย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 50<br /> ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) ห้องแถวหรือตึกแถว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของอาคารที่มี<br /> ลักษณะในทำนองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ&nbsp; พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของเพื่อ<br /> ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15) โรงกำจัดมูลฝอย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามก่อสร้างโรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงาน<br /> ที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือ<br /> ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม<br /> ที่กำหนดตามข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่<br /> กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้าม<br /> ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มี<br /> ลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตามข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย<br /> การควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน<br /> วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบล<br /> แม่น้ำ ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลหน้าเมือง ตำบลตลิ่งงาม ตำบลลิปะน้อย<br /> และตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 กันยายน<br /> พ.ศ. 2531 ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ<br /> ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต<br /> ให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2532<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เสนาะ เทียนทอง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบล<br /> แม่น้ำ ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลหน้าเมือง ตำบลตลิ่งงาม ตำบลลิปะน้อย<br /> และตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 กันยายน<br /> พ.ศ. 2531 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2531 แต่มาตรา 13<br /> วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522&nbsp; บัญญัติว่า ถ้าไม่มี<br /> การออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผล<br /> ใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกล่าวต่อไป<br /> จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[17]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้<br /> ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่าง<br /> จากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่า<br /> ความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบ<br /> เซนติเมตรหรือยาวเกินหนึ่งเมตรหรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร<br /> หรือมีน้ำหนักของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง<br /> หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัม เป็นอาคารตามมาตรา 4<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2533<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บรรหาร ศิลปอาชา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> ----------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่<br /> มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ `อาคาร&#39;<br /> หมายความรวมถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดหรือตั้งไว้<br /> ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะ<br /> มีน้อยกว่าความสูงของป้ายเมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินที่กำหนด<br /> ในกฎกระทรวง&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[18]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2533)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างของทางหลวง<br /> แผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) ออกไปข้างละ 15 เมตร โดยเริ่มจาก<br /> เขตคลองประปาด้านตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก จนจดเขตทางหลวงแผ่นดิน<br /> หมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ด้านตะวันออก บริเวณห้าแยกปากเกร็ด ใน<br /> ท้องที่ตำบลปากเกร็ด และตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี<br /> ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง<br /> อาคารชนิดและประเภทดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ห้องแถว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ตลาด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะ<br /> ในทำนองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์<br /> ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่<br /> การเล่นมหรสพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) โรงซ่อมหรือโรงพ่นสีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ<br /> เหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ<br /> สิ่งแวดล้อม และเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมไม่เกินสิบแรงม้าหรือ<br /> เทียบเท่า หรือใช้คนงานไม่เกินสิบคน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) อาคารขนาดใหญ่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม<br /> ตามที่กำหนดในข้อ 1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ก่อนหรือในวันที่<br /> กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้าม<br /> ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มี<br /> ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; อาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ<br /> ว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณ<br /> ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท<br /> ในท้องที่บางส่วนในตำบลปากเกร็ด และตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด<br /> จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง<br /> ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม<br /> กฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้<br /> ไม่ได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บรรหาร ศิลปอาชา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบล<br /> ปากเกร็ด และตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 24<br /> พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532<br /> แต่มาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า<br /> ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้น<br /> มีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง<br /> ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกล่าว<br /> ต่อไป&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2533)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างของทางหลวง<br /> แผ่นดินหมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์) ออกไปข้างละ 15 เมตร โดยเริ่ม<br /> จากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ถนนบางบัวทอง-ตลิ่งชัน) ด้านตะวันออก<br /> ไปทางทิศตะวันออก จนจดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์)<br /> ด้านตะวันตก บริเวณที่สี่แยกแคลาย ในท้องที่ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่<br /> ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และตำบลบางรักน้อย ตำบลไทรม้า ตำบล<br /> บางกระสอ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายในบริเวณ<br /> แนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและ<br /> ประเภท ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ห้องแถว ตึกแถว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) ตลาด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะ<br /> ในทำนองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์<br /> ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่<br /> การเล่นมหรสพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) โรงซ่อมหรือโรงพ่นสีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ<br /> เหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือ<br /> สิ่งแวดล้อม และเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมไม่เกินสิบแรงม้าหรือ<br /> เทียบเท่า หรือใช้คนงานไม่เกินสิบคน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) อาคารขนาดใหญ่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม<br /> ตามที่กำหนดในข้อ 1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ก่อนหรือในวันที่<br /> กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้าม<br /> ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มี<br /> ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; อาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ<br /> ว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณ<br /> ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท<br /> ในท้องที่บางส่วนในตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอ<br /> บางบัวทอง และตำบลบางรักน้อย ตำบลไทรม้า ตำบลบางกระสอ ตำบลตลาดขวัญ<br /> อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532<br /> ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับ<br /> ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็น<br /> การขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บรรหาร ศิลปอาชา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบล<br /> เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และตำบล<br /> บางรักน้อย ตำบลไทรม้า ตำบลบางกระสอ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี<br /> จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่<br /> วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 แต่มาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ<br /> ท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็น<br /> อันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> บางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกล่าวต่อไป&nbsp; จึงจำเป็นต้องออก<br /> กฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[19]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528) ออกตาม<br /> ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 1&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระราชวัง<br /> บางปะอิน ในระยะ 500 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 2&#39; หมายความว่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลบ้านเลน เว้นแต่บริเวณที่ 1<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในเขตตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย ตำบลบ้านแป้ง<br /> และตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร ซึ่งวัดจากริมฝั่งแม่น้ำน้อย ฝั่งตะวันออก<br /> ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 500 เมตร โดยด้านเหนือจดแนวเขตควบคุม<br /> อาคารด้านตะวันตก และด้านใต้จดแม่น้เจ้าพระยา ฝั่งเหนือ และพื้นที่ในเขต<br /> ตำบลช้างใหญ่ ตำบลโพแตง และตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร ซึ่งวัดจาก<br /> บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดถนนบางไทร<br /> เชียงรากน้อย ฟากตะวันตก โดยด้านเหนือจดแนวที่อยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินด้าน<br /> ทิศเหนือของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร เป็นระยะ 1,000 เมตร และด้านใต้<br /> จดแนวเขตควบคุมอาคารด้านใต้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 3&#39; หมายความว่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ออกไป<br /> ทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 เมตร โดยด้านเหนือจดแนวเขตควบคุมอาคารด้านเหนือ<br /> และด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน<br /> หมายเลข 37 และแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309<br /> (ถนนโรจนะ) ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 โดยด้านเหนือจดแนวเขตควบคุม<br /> อาคารด้านเหนือ และด้านใต้จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลาง<br /> ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทั้งนี้ ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณเขต<br /> สุขาภิบาลลำตาเสา อำเภอวังน้อย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1<br /> (ถนนพหลโยธิน) ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 เมตร โดยด้านตะวันออก<br /> จดเขตสุขาภิบาลลำตาเสา อำเภอวังน้อย และด้านตะวันตกจดเส้นตั้งฉากกับ<br /> ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง<br /> แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308<br /> ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)<br /> เป็นระยะ 200 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308<br /> ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 1,000 เมตร โดยด้านเหนือจด<br /> เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางรถไฟ<br /> สายเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้<br /> ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 เป็นระยะ 800 เมตร และด้านใต้<br /> จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในเขตตำบลบ้านเลน และตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน ซึ่งด้านเหนือ<br /> จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 ฟากตะวันตก ด้านตะวันออก และด้านใต้<br /> จดเส้นแบ่งเขตตำบลคลองจิกกับตำบลเชียงรากน้อย และแบ่งเขตตำบลคลองจิก<br /> กับตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน และด้านตะวันตกจดทางรถไฟสายเหนือ<br /> ฟากตะวันออก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 4&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณแนวเขตควบคุมอาคาร<br /> ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 และ<br /> บริเวณที่ 5<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 5&#39; หมายความว่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในเขตตำบลบ้านกรด ตำบลขนอนหลวง ตำบลบ้านโพ และตำบล<br /> บ้านหว้า อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นบริเวณที่เริ่มจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่ง<br /> ตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก จนจดแนวเขตบริเวณที่ 3 ด้านทิศตะวันตก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในเขตตำบลสามเรือน และตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน<br /> ในบริเวณ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309<br /> (ถนนโรจนะ) โดยเริ่มจาแนวเขตบริเวณที่ 3 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ<br /> จนจบแนวเขตควบคุมอาคารด้านเหนือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลลำตาเสา อำเภอวังน้อย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในเขตตำบลบ่อตาโล่ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย และตำบลคลองจิก<br /> อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นบริเวณที่ต่อจากเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับแนว<br /> ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) ทางหลวงแผ่นดิน<br /> หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในเขตตำบลพยอม อำเภอวังน้อย ซึ่งเป็นบริเวณที่ต่อจากเส้นขนาน<br /> ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในเขตตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน ซึ่งด้านเหนือจดเส้นขนาน<br /> ระยะ 2,000 เมตร กับแนวเขตพระราชวังบางปะอินด้านใต้ ด้านตะวันออก<br /> จดทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก ด้านใต้จดเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านเลนและ<br /> ตำบลบางกระสั้น และด้านตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในเขตตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ด้าน<br /> ทิศตะวันออกของทางรถไฟสายเหนือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในเขตตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอินและตำบลราชคราม<br /> ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร ซึ่งเป็นบริเวณที่วัดจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา<br /> ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก ออกไปเป็นระยะ 1,000 เมตร โดยด้านตะวันออก<br /> จดถนนบางไทร-เชียงรากน้อย ฟากตะวันตก และด้านใต้จดแนวที่อยู่ห่างจาก<br /> แนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทรเป็นระยะ 1,000 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นที่ในเขตตำบลบางกระสั้น ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน<br /> ตำบลช้างใหญ่ อำเภอตำบลลำไทร ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย ซึ่งเป็นบริเวณ<br /> ที่วัดจากแนวศูนย์กลางทางหลวจังหวัดหมายเลข 3442 ทางหลวงแผ่นดิน<br /> หมายเลข 347 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1<br /> (ถนนพหลโยธิน) ออกไปทั้งสองข้าง ข้างละ 1,000 เมตร โดยด้านตะวันออก<br /> จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งห่างจาก<br /> ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน<br /> หมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน<br /> หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ 200 เมตร และด้านใต้และด้าน<br /> ตะวันตกจดเส้นแบ่งเขตอำเภอบางปะอินกับอำเภอบางไทร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชงตำบลช้างน้อย<br /> ตำบลบ้านแป้ง ตำบลสนามชัย ตำบลราชคราม ตำบลช้างใหญ่ ตำบลโพแตง<br /> ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอ บางไทร ตำบลปากกราน ตำบลคลองตะเคียน<br /> ตำบลบ้านรุน ตำบลเกาะเรีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางประแดง<br /> ตำบลขนอนหลวง ตำบลบ้านกรด ตำบลคุ้งลาน ตำบลสามเรือน ตำบลบ้านสร้าง<br /> ตำบลตลาดเกรียบ ตำบลบ้านโพ ตำบลวัดยม ตำบลบ้านหว้า ตำบลตลิ่งชัน<br /> ตำบลบ้านแป้ง ตำบลบ้านเลน ตำบลบ้านพลับ ตำบลเกาะเกิด ตำบลคลองจิก<br /> ตำบลบางกระสั้น ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน และตำบลลำตาเสา<br /> ตำบลบ่อตาโล่ ตำบลลำไทร ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br /> ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย กฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้ซึ่งอาคารชนิด และประเภท ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) หอถังน้ำที่มีความสูงไม่เกิน 11 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้า หรือเทียบเท่า<br /> ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) คลังสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 19 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารที่มีความสูงเกิน 25 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 28 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ง) ภายในบริเวณที่ 4 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้า หรือเทียบเท่า<br /> ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมัน<br /> เชื้อเพลิง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการ ตามกฎหมาย<br /> ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่<br /> การเล่นมหรสพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 15 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (จ) ภายในบริเวณที่ 5 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้า หรือเทียบเท่า<br /> ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็น<br /> มลพิษต่อชุมชน หรือ สิ่งแวดล้อม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) อาคารที่มีความสูงเกิน 25 เมตร เว้นแต่ไซโล<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 28 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวัดความสูงให้วัดจากระดับถนน หรือขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุดถึงส่วนที่สูง<br /> ที่สุดของอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม<br /> ที่กำหนดตามข้อ 3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; กฎกระทรวงนี้ไม่ใช่บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน<br /> การใช้อาคาร ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) อาคารหรือสถานที่ขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ใน<br /> กิจการขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) ศาสนสถาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) อาคารของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วกำแพง และประตู<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) อาคารของบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 6&nbsp; อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 3 ก่อนหรือในวันที่<br /> กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้าม<br /> ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มี<br /> ลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตามข้อ 3<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 7&nbsp; อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยัง<br /> ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ<br /> ตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้<br /> ไม่ได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2534<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ในปัจจุบันท้องที่บางแห่งในอำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอ<br /> บางปะอิน และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเปลี่ยนแปลง<br /> เกี่ยวกับสภาพการก่อสร้างและการใช้อาคารไปจากเดิน โดยเฉพาะพื้นที่บางส่วน<br /> กำลังมีการพัฒนาและขยายตัวในด้านการก่อสร้างและการใช้อาคารอย่างรวดเร็ว<br /> จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือการใช้อาคารในบริเวณดังกล่าวตามที่ได้กำหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13<br /> (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ง<br /> ใช้บังคับในท้องที่ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[20]<br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างของทางหลวงแผ่นดิน<br /> หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) ออกไปข้างละ 16 เมตร โดยเริ่มจาก<br /> เขตทางของถนนประชาธิปไตยด้านทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจด<br /> เขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ด้านทิศตะวันตก ในท้องที่ตำบล<br /> ท่าพี่เลี้ยง และตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางทั้งสองข้างของทางหลวงจังหวัด<br /> หมายเลข 3431 (ถนนนางแว่นแก้ว) ออกไปข้างละ 16 เมตร โดยเริ่มจาก<br /> เขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) ด้านทิศใต้<br /> ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกจนจดริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรีด้านทิศตะวันตก ใน<br /> ท้องที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง<br /> หรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้าง<br /> อาคารอื่นใด เว้นแต่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) ตึกแถวสามชั้นหรืออาคารเดี่ยวสามชั้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตูและสะพาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง<br /> อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด<br /> ในข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ก่อนหรือในวันที่<br /> กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้าม<br /> ดัดแปลงอาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่<br /> กำหนดในข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; อาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ<br /> ว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณ<br /> ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท<br /> ในท้องที่บางส่วนในตำบลรั้วใหญ่ และตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี<br /> จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2533 และประกาศกระทรวง<br /> มหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร<br /> บางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี<br /> จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2533 ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง<br /> ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม<br /> กฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้<br /> ไม่ได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2534<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบล<br /> รั้วใหญ่และตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่<br /> 11 เมษายน พ.ศ. 2533 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2533<br /> และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบล<br /> สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 28 กันยายน<br /> พ.ศ. 2533 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2533 แต่มาตรา 13<br /> วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่าถ้าไม่มีการ<br /> ออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้<br /> บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้างหรือ<br /> ดัดแปลงอาคาบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณดังกล่าวต่อไปเพื่อประโยชน์<br /> ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อม การผังเมือง และการสถาปัตยกรรม<br /> จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> *[21]<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กฎกระทรวง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2534)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พ.ศ. 2534<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ------<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 1&nbsp; ในกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 1&#39; หมายความว่า พื้นที่ระหว่างริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก<br /> กับเขตทางของถนนวังสิงห์คำ ฟากตะวันออก ถนนเจริญประเทศ ฟากตะวันออก<br /> และถนนป่าแดด ฟากตะวันออก และพื้นที่ระหว่างริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก<br /> กับเขตทางของถนนฟ้าฮ่ามสามัคคี ฟากตะวันตก ถนนเจริญราษฎร์ ฟากตะวันตก<br /> ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ฟากตะวันตก และทางหลวงจังหวัดหมายเลข<br /> 1008 ฟากตะวันตก โดยด้านเหนือจดแนวเขตควบคุมอาคาร ด้านเหนือ และ<br /> ด้านใต้จดแนวเขตควบคุมอาคารด้านใต้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; `บริเวณที่ 2&#39; หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่อยู่ในระยะ 100 เมตร<br /> รอบนอกแนวเขตที่วัด เขตที่ดินของคริสตจักร หรือเขตที่ดินของมัสยิดหรือสุเหร่า<br /> ของวัดพระนอนขอนม่วง วัดท่าเดื่อ คริสตจักรศิริวัฒนา วัดแม่หยวก วัดบ้านท่อ<br /> วัดท่าหลุก วัดทางเหลียว วัดสันคะยอม วัดสันทราย วัดเมืองลัง วัดท่ากระดาษ<br /> วัดสันทรายมูล วัดช่างเคี่ยน วัดโพธารามมหาวิหาร (เจ็ดยอด) วัดข่วงสิงห์<br /> วัดป่าตัน วัดลังกา วัดประทานพร (อารามหนองใหม่) วัดสันติธรรม วัดกู่เต้า<br /> วัดป่าแพ่ง วัดฟ้าฮ่าม วัดแม่คาว วัดกู่คำ วัดเชตุพน วัดศรีโขง มัสยิดดูร์นูร์<br /> ช้างเผือก วัดเชียงยืน วัดป่าเป้า วัดชัยศรีภูมิ วัดเกตุการาม วัดป่าแดง<br /> วัดสุคันธาราม วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) วัดสวนดอก วัดชมพู วัดอู่ทรายคำ<br /> วัดเชตวัน วัดหนองคำ วัดแสนฝาง สภาคริสตจักรเชียงใหม่ วัดหนองป่าครั่ง<br /> วัดบวกครกน้อย วัดมหาวัน วัดบุพพาราม วัดอุปคุตและพุทธสถานเชียงใหม่<br /> สุเหร่าอิสลามเชียงใหม่ วัดสันป่าข่อย วัดพันตอง วัดลอยเคราะห์ วัดช่างฆ้อง<br /> วัดท่าสะต๋อย วัดศรีดอนไชย วัดชัยมงคล วัดบวกครกหลวง วัดพวกเปีย<br /> วัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร วัดพวกช้าง วัดเมืองมาง วัดดาวดึงษ์ วัดธาตุคำ<br /> วัดเจดีย์เหล็ก วัดยางกวง วัดนันทาราม วัดหัวฝาย วัดเมืองกาย วัดตโปทาราม<br /> (ร่ำเปิง) วัดโป่งน้อย วัดศรีปิงเมือง มัสยิดช้างคลานเชียงใหม่ คริสตจักร<br /> เด่นดำรงธรรม วัดใหม่ห้วยทราย วัดป่าพร้าวนอก วัดเมืองสาตรหลวง<br /> วัดเมืองสาตรน้อย วัดศรีบัวเงิน วัดดอนจั่น และวัดสันป่าเลียง เว้นแต่พื้นที่<br /> บริเวณที่ 1 และพื้นที่ที่อยู่ภายในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 2&nbsp; ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลหนอดจ๊อม<br /> ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย และตำบลสันผีเสื้อ ตำบล<br /> ช้างเผือก ตำบลป่าตัน ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย<br /> ตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลช้างคลาน ตำบลหนองหอย ตำบลท่าศาลา<br /> ตำบลหายยา ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน<br /> บริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิด<br /> และประเภทดังต่อไปนี้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ภายในบริเวณที่ 1 อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ภายในบริเวณที่ 2 อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังหรือยอดฝาด้านที่สูงที่สุด<br /> ของชั้นที่อยู่สูงที่สุด แต่ไม่นับรวมส่วนของผนังหรือฝาที่เป็นส่วนโครงสร้างของ<br /> หลังคา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 3&nbsp; ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง<br /> อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 4&nbsp; อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่<br /> กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้าม<br /> ดัดแปลงอาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่<br /> กำหนดในข้อ 2<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อ 5&nbsp; อาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้<br /> ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ<br /> ว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณ<br /> ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน<br /> ท้องที่บางส่วนในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบหนอดจ๊อม ตำบลสันทรายน้อย<br /> ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย และตำบลช้างคลาน ตำบลช้างเผือก ตำบล<br /> ช้างม่อย ตำบลสันผีเสื้อ ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ ตำบลวัดเกตุ<br /> ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลป่าตัน ตำบลท่าศาลา ตำบลป่าแดด ตำบลหนองหอย<br /> ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 เมษายน<br /> พ.ศ. 2533 ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ<br /> ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต<br /> ให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2534<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> -------------------------------------------------------<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง<br /> หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่บางส่วนในตำบล<br /> ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลหนอดจ๊อม ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร<br /> อำเภอสันทราย และตำบลช้างคลาน ตำบลช้างเผือก ตำบลช้างม่อย ตำบล<br /> สันผีเสื้อ ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ ตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองป่าครั่ง<br /> ตำบลป่าตัน ตำบลท่าศาลา ตำบลป่าแดด ตำบลหนองหอย ตำบลหายยา อำเภอ<br /> เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2533 ซึ่งมีผล<br /> ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 แต่มาตรา 13 วรรคสอง แห่ง<br /> พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวง<br /> หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศ<br /> ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิด<br /> หรือบางประเภทภายในบริเวณดังกล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษา<br /> คุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการสถาปัตยกรรม&nbsp; จึงจำเป็นต้องออก<br /> กฎกระทรวงนี้<br /> &nbsp;<br /> บทเฉพาะกาล<br /> --------------------<br /> กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก<br /> กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม<br /> อาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดยกเว้นให้เฉพาะอาคารที่เกี่ยวกับความมั่นคง<br /> ในทางราชการทหารหรือตำรวจเท่านั้นที่ไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องปฏิบัติให้<br /> ถูกต้องตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการ<br /> กระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> แต่โดยที่อาจมีอาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการ หรือใช้เพื่อ<br /> สาธารณประโยชน์และอาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคาร<br /> ที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล<br /> ต่างประเทศ ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการยกเว้นดังกล่าว สมควรให้คณะรัฐมนตรี<br /> มีอำนาจอนุญาตให้อาคารนั้นได้รับยกเว้นได้ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ&nbsp; จึงจำเป็น<br /> ต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> --------------------<br /> กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ<br /> ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> หมายเหตุ :-&nbsp; เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่<br /> ปรากฏว่าผู้ที่อยู่ในอาคารที่มีการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ<br /> ทำนองเดียวกันที่ประตู หน้าต่าง หรือที่ด้านนอกหรือด้านในของอาคาร อันเป็น<br /> การกีดขวางการหนีออกจากอาคารหรือการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในอาคารเมื่อเกิด<br /> อัคคีภัย ต้องเสียชีวิตอยู่เนือง ๆ เนื่องจากไม่สามารถหนีออกสู่ภายนอกอาคาร<br /> ได้ทัน สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือสิ่งอื่นดังกล่าว<br /> ที่ประตู หน้าต่าง หรือที่ด้านนอกหรือด้านในของอาคารเพื่อป้องกันมิให้เกิด<br /> อันตรายดังกล่าว&nbsp; จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้<br /> เชิงอรรถ<br /> --------------------<br /> &nbsp;&nbsp; *[1] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp; *[2] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp; *[3] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp; *[4] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp; *[5] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp; *[6] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp; *[7] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp; *[8] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp; *[9] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[10] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[11] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[12] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[13] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2531) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[14] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[15] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[16] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[17] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[18] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[19] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[20] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp; *[21] แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522<br /> &nbsp;</span></h3> Sun, 03 Nov 2013 09:20:00 +0700 การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/article/topic-42072.html <h2 class="art-postheader" style="margin: 6px 0px; padding: 0px; font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 16px; text-transform: capitalize; color: rgb(23, 133, 207); line-height: 18px; background-color: rgb(231, 233, 233);">&nbsp;การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม</h2> <p mce_style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: normal;" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233); font-size: small;"><strong><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><img mce_src="/images/technical_images/2013_1/tips120953_3.jpg" mce_style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.shawpat.or.th/images/technical_images/2013_1/tips120953_3.jpg" style="border: 0px solid rgb(183, 188, 189); margin: 7px 10px; float: left;" />การบำรุงรักษา</span></strong></p> <ul mce_style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: normal;" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233); font-size: small;"> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ตรวจและบันทึกผลการตรวจเป็นประจำ ตรวจระดับและความชื้นของน้ำมันหล่อเย็นในหม้อแปลง ตรวจดูเศษฝุ่น ผงละอองโลหะต่างๆ การรั่วของกระแสไฟ สภาพแวดล้อมอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ร้อนหรือแออัดคับแคบเกินไป</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ป้องกันไม่ให้มีความร้อนเกินขนาด ตรวจสอบด้วยเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ไม่เกินพิกัดของเครื่องเชื่อม และสายเชื่อม</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมืออยู่เสมอ ไม่ดัดแปลงสภาพของตัวเครื่องหรือชุดอุปกรณ์สายเชื่อม-สายดิน</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ต้องแน่ใจว่าที่เครื่องเชื่อมมีที่ระบายอากาศและพัดลมระบายความร้อนในตัว และต้องใช้งานได้</span></span></li> </ul> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 12px; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></span></p> <p mce_style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: normal;" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233); font-size: small;"><strong><span mce_style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ข้อปฏิบัติสำหรับช่างเชื่อม</span></span></strong></p> <ul mce_style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: normal;" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233); font-size: small;"> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ต้องตรวจสอบสายต่อภายนอกเครื่องเชื่อมทุกวัน จดบันทึกและรายงายสิ่งผิดปรกติของชุดสายเชื่อม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลวดเชื่อม อุปกรณ์จับลวด หรืออุปกรณ์ส่วนหัวเชื่อม สายเชื่อม ฉนวนความร้อนที่เกิดขนาด หรือข้อ บกพร่องอื่นๆ</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ต้องแน่ใจว่า ข้อต่อสายเชื่อมแน่นอยู่เสมอและหน้าสัมผัสต่างๆ ต้องสะอาด</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ตรวจสอบสภาพสายเชื่อมและสายดิน มิให้เกิดการเสียหายหรือมีรอยรั่ว</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ใช้งานอย่างถูกต้อง ไม่ดัดแปลงตัวเครื่องเชื่อม สายเชื่อม หรืออุปกรณ์ส่วนอื่นๆ หากมีการชำรุดของอุปกรณ์ต่างๆ ให้รีบเปลี่ยนทันที</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">การเชื่อมที่ใช้กระแสไฟสูงมาก สายไฟที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ทนกระแสสูงสุดในการใช้งานได้</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">หากเครื่องมีปัญหา หรือมีสิ่งผิดปกติ ควรหยุดพักเครื่อง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมโดยทันที</span></span></li> </ul> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 12px; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></span></p> <p mce_style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: normal;" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233); font-size: small;"><strong><span mce_style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ตรวจสอบชุดสายเชื่อม</span></span></strong></p> <ul mce_style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: normal;" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233); font-size: small;"> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">การหลุดหลวมของหัวจับลวดเชื่อม, หรืออุปกรณ์ส่วนหัวต่างๆ</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">รอยไหม้ หรือการแตกร้าวของอุปกรณ์</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ความร้อนเกินขนาด และความเสียหายของสายเคเบิ้ล และชุดอุปกรณ์ส่วนหัวเชื่อม</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ยึดสายดินให้แน่นกับตัวชิ้นงานด้วยตัวจับชิ้นงาน (Ground Clamp) และมีขนาดของกำลังไฟที่เหมาะสม เช่น 300 แอมป์ 500 แอมป์ เป็นต้น</span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: url(http://www.shawpat.or.th/templates/shawpat/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">ต้องแน่ใจว่า สายไฟฟ้าที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นสายดินหรือสายเชื่อมสามารถทนกระแสไฟฟ้าใช้งานสูงสุดได้</span></span></li> </ul> credit&nbsp;<span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(231, 233, 233);">สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)</span> Wed, 30 Oct 2013 05:50:00 +0700 ตัวอย่างรายการคำนวณนั่งร้าน http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/article/topic-42071.html <p align="center" style="font-size: 11px;"><font face="MS Sans Serif"><b><font color="#000080" face="MS Sans Serif" style="font-size: 12pt;">ตัวอย่าง<span lang="en-us">รายการคำนวณนั่งร้าน PRECISE</span>&nbsp;<span lang="en-us">+ Spreadsheet&nbsp;</span>ไฟล์การคำนวณออกแบบ</font></b></font></p> <p align="center"><font face="MS Sans Serif" style="font-size: 11px;"><font color="#800000"><b><font face="MS Sans Serif"><span style="font-size: 12pt;">โดย คุณ&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/kiattiphum.yosruangsa" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 0, 204);" target="_blank">Kiattiphum Yosruangsa</a></span></font></b></font></font><br /> <br /> <b style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'MS Sans Serif'; font-size: 11px;"><font face="MS Sans Serif"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://www.facebook.com/kiattiphum.yosruangsa" style="color: rgb(51, 0, 204); font-size: 11px;" target="_blank"><img alt="นั่งร้าน,คำนวนนั่งร้านคำนวนค้ำยัน,เหล็กค้ำยัน,ค้ำยันคาน,ออกแบบนั่งร้่าน" src="http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/storage_upload/17/80818/uploads/images/A1-1.jpg" style="opacity: 0.9; width: 720px; height: 1018px;" /></a></span></font></b><b style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'MS Sans Serif'; font-size: 11px;"><font face="MS Sans Serif"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://www.facebook.com/kiattiphum.yosruangsa" style="color: rgb(51, 0, 204); font-size: 11px;" target="_blank"><img alt="นั่งร้าน,คำนวนนั่งร้านคำนวนค้ำยัน,เหล็กค้ำยัน,ค้ำยันคาน,ออกแบบนั่งร้่าน" src="http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/storage_upload/17/80818/uploads/images/A1-2.jpg" style="opacity: 0.9; width: 720px; height: 509px;" /></a></span></font></b><br /> <font face="MS Sans Serif" style="font-size: 11px;"><font color="#800000"><b><font face="MS Sans Serif"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://www.facebook.com/kiattiphum.yosruangsa" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 0, 204);" target="_blank"><img alt="นั่งร้าน,คำนวนนั่งร้านคำนวนค้ำยัน,เหล็กค้ำยัน,ค้ำยันคาน,ออกแบบนั่งร้่าน" src="http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/storage_upload/17/80818/uploads/images/A1-3.jpg" style="width: 720px; height: 505px;" /><br /> <br /> <img alt="นั่งร้าน,คำนวนนั่งร้านคำนวนค้ำยัน,เหล็กค้ำยัน,ค้ำยันคาน,ออกแบบนั่งร้่าน" src="http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/storage_upload/17/80818/uploads/images/A1-4.jpg" style="width: 720px; height: 492px;" /><img alt="นั่งร้าน,คำนวนนั่งร้านคำนวนค้ำยัน,เหล็กค้ำยัน,ค้ำยันคาน,ออกแบบนั่งร้่าน" src="http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/storage_upload/17/80818/uploads/images/A1-5.jpg" style="width: 720px; height: 1018px;" /></a></span></font></b></font></font><br /> <br /> &nbsp;</p> Wed, 30 Oct 2013 03:43:00 +0700 คำนวณนั่งร้านแขวน Hanging Scaffolding http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/article/topic-42070.html <p align="center" dir="ltr" style="font-size: 11px;"><font face="MS Sans Serif"><b><font face="MS Sans Serif" style="font-size: 12pt;">เอกสาร&nbsp;<font color="#000080"><span lang="en-us">&#39; รายการคำนวณนั่งร้านแขวน Hanging Scaffolding &#39;</span></font></font></b></font></p> <p align="center"><font face="MS Sans Serif" style="font-size: 11px;"><font color="#800000"><b><font face="MS Sans Serif"><span style="font-size: 12pt;">โดย&nbsp;</span></font></b></font><b><font color="#800000" face="MS Sans Serif" style="font-size: 12pt;">อ.ชาย แสงไสว<br /> <img alt="นั่งร้านแขวน ,คำนวนนั่งร้าน,นั่งร้านเหล็ก" src="http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/storage_upload/17/80818/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%991.jpg" style="width: 720px; height: 1009px;" /><img alt="คำนวนนั่งร้านแขวน,นั่งร้านแขวน,นั่งร้าน,นั่งร้านเหล็ก,เอกสาร ' รายการคำนวณนั่งร้านแขวน, Hanging Scaffolding , อ.ชาย แสงไสว" src="http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/storage_upload/17/80818/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%992.jpg" style="width: 720px; height: 1009px;" /><img alt="คำนวนนั่งร้านแขวน,นั่งร้านแขวน,นั่งร้าน,นั่งร้านเหล็ก,เอกสาร ' รายการคำนวณนั่งร้านแขวน, Hanging Scaffolding , อ.ชาย แสงไสว" src="http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/storage_upload/17/80818/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%993.jpg" style="width: 720px; height: 1009px;" /><img alt="คำนวนนั่งร้านแขวน,นั่งร้านแขวน,นั่งร้าน,นั่งร้านเหล็ก,เอกสาร ' รายการคำนวณนั่งร้านแขวน, Hanging Scaffolding , อ.ชาย แสงไสว" src="http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/storage_upload/17/80818/uploads/images/Hanging_scaffolding_Page_4_resize.jpg" style="width: 720px; height: 1009px;" /><img alt="คำนวนนั่งร้านแขวน,นั่งร้านแขวน,นั่งร้าน,นั่งร้านเหล็ก,เอกสาร ' รายการคำนวณนั่งร้านแขวน, Hanging Scaffolding , อ.ชาย แสงไสว" src="http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/storage_upload/17/80818/uploads/images/Hanging_scaffolding_Page_5_resize.jpg" style="width: 720px; height: 1009px;" /></font></b></font></p> Wed, 30 Oct 2013 03:31:00 +0700 ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/article/topic-42069.html <h2 class="art-postheader" style="margin: 6px 0px; padding: 0px; font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 16px; text-transform: capitalize; color: rgb(23, 133, 207); line-height: 18px; background-color: rgb(231, 233, 233);">&nbsp;ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน</h2> <p mce_style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: normal;" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><span mce_style="color: #ffff00;" style="color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#ff3300" size="4"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;ลักษณะของงานก่อสร้างส่วนใหญ่ จะเป็นการทำงานบนที่สูงและงานใต้ดินที่มีระดับชั้นความลึกต่างๆ ซึ่งงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้นั่งร้านในการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จ</span></span></font></span></p> <p mce_style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: normal;" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><span mce_style="color: #ffff00;" style="color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#ff3300" size="4"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;ผู้ใช้แรงงาน ช่างหัวหน้างาน ตลอดจนวิศวกรที่ทำงานด้านการก่อสร้าง จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานที่สูงโดยไม่ใช้นั่งร้านด้วยเหตุนี้เราจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานนั่งร้านให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย จากสถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ปี 2549 ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน พบว่า จำนวนผู้ประสบอันตรายตกจากที่สูงมีมากถึง 9,362 ราย จากจำนวนผู้ประสบอันตราย 204,257 ราย&nbsp;<br /> ประเภทของนั่งร้าน&nbsp;<br /> <br /> <strong>นั่งร้านที่ใช้โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ประเภท</strong></span></span></font></span></p> <ol mce_style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: normal;" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-position: inside; font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14);"><font color="#ff3300" size="4"><font size="2"><span mce_style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">นั่งร้านไม้ไผ่</span></span></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14);"><font color="#ff3300" size="4"><font size="2"><span mce_style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว</span></span></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14);"><font color="#ff3300" size="4"><font size="2"><span mce_style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">นั่งร้านเสาเรียงคู่</span></span></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14);"><font color="#ff3300" size="4"><font size="2"><span mce_style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">นั่งร้านแบบใช้ท่อเหล็ก</span></span></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14);"><font color="#ff3300" size="4"><font size="2"><span mce_style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">นั่งร้านแบบแขวน</span></span></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14);"><font color="#ff3300" size="4"><font size="2"><span mce_style="font-size: small;"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">นั่งร้านชนิดเคลื่อนที่ได้&nbsp;</span></span></font></font><br /> &nbsp;</li> </ol> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="line-height: normal;"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>ข้อพิจารณาในการเลือกนั่งร้าน</strong>&nbsp;<br /> นั่งร้านแต่ละประเภทย่อมมีความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่างตามสภาพการก่อสร้าง ผ้ำเนินการก่อสร้างจะต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกับแต่ละงาน<br /> <br /> <strong>เพื่อความปลอดภัยในการใช้นั่งร้านควรพิจารณาดังนี้</strong></span></font></font></font></font></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);">&nbsp;</p> <ol style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-position: inside; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14);"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="line-height: normal;"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">สภาพสถานที่ และความเหมาะสมกับสถานที่</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14);"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="line-height: normal;"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">น้ำหนักบรรทุกที่ใช้งาน</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14);"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="line-height: normal;"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">ความประหยัด</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 0px 17px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14);"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="line-height: normal;"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">ความสะดวกในการติดตั้ง และรื้อถอน</span></span></font></font></font></font></li> </ol> <p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล</strong>&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต (Safety Belt &amp; Lift Line) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานบนนั่งร้าน และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะตกลงมาจากที่สูง ผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูงจะต้องสวมใส่สายรั้งนิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรือสายชูชีพ สายรั้งนิรภัยควรจะยึดติดกับจุดยึดที่มั่นคงอยู่กับที่ ในระดับที่อยู่เหนือขึ้นไปจากพื้นที่ที่ทำงาน สายช่วยชีวิตไม่ควรมีความยาวเกิน 2 เมตร และเป็นอิสระจากชุดลูกรอกและเชือกสำหรับหิ้วแขวนรับภาระอื่นๆ สายช่วยชีวิตที่ยึดติดกับเข็มขัดจะต้องมีความยาวไม่เกินกว่า 1.20 เมตร จุดทำการยึดที่เหมาะสมจะถูกนำขึ้นมาพร้อมกับส่วนโครงสร้างของการติดตั้งนั้นอันจะทำให้ใช้งานสายช่วยชีวิตเชือกและชิ้นส่วนรั้งยึดอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย&nbsp;<br /> <br /> <strong>มาตรฐานนั่งร้าน</strong>&nbsp;<br /> ในส่วนของนั่งร้านทั่วไปนั้น จำเป็นต้องมีแบบที่เป็นมาตรฐานซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยที่จะใช้งานเป็นหลักนั่งร้าน จึงควรมีลักษณะมาตรฐาน ดังนี้</span></font></font></font></font></p> <ol style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-position: inside;"> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">สำหรับนั่งร้านที่ทำด้วยไม้จะออกแบบเพื่อรับน้ำหนักไว้สูงสุดไม่เกิน 4 เท่า ของน้ำหนักที่จะใช้งานจริง</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">การใช้นั่งร้านนั้นมีข้อควรระวังคือ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดเดียวกันและไม่ควรใช้แบบผสมผสานกัน</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">นั่งร้านที่สูงกว่า 2 เมตร จะต้องมีราวกันตก</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">นั่งร้านที่สร้างด้วยไม้จะต้องใช้ไม้ที่ไม่ผุ เปื่อย และไม่มีรอยร้าวหรือ ชำรุดอื่นๆ ที่จะทำให้ขาดความแข็งแรงทนทาน</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">นั่งร้านที่เป็นโลหะ ต้องมีจุดคราก (Yield Point) ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ ตาราง ซม. และสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักของการใช้งาน</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยง ค้ำยัน หรือตรึงกับพื้นดิน หรือส่วนของงานก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้เซหรือล้ม</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">ราวกันตก ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. และไม่เกิน 1.10 เมตร จากพื้นนั่งร้านตลอดแนวยาวด้านนอกของนั่งร้าน ยกเว้นเฉพาะช่วงที่จำเป็นเพื่อขนถ่ายสิ่งของ และนั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">ต้องจัดให้มีบันไดภายในของนั่งร้านและมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา ยกเว้นนั่งร้านเสาเดี่ยว</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">ต้องออกแบบเผื่อไว้ให้นั่งร้านสามารถรับน้ำหนักผ้าใบสังกะสี ไม้แผ่น หรือวัสดุอื่นที่คล้ายกัน นอกจากนี้จะต้องมีการบำรุงดูแลรักษาสภาพการใช้งานของนั่งร้านอย่างสม่ำเสมอ หากมีพายุ แผ่นดินไหว หรือเหตุที่ทำให้นั่งร้านเสียสมดุลต้องทำการซ่อมหรือปรับปรุงแล้วให้มีสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งานและที่สำคัญ คือพนักงานทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน&nbsp;</span></span></font></font></font></font><br /> &nbsp;</li> </ol> <p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>อันตรายที่มักเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในการใช้นั่งร้าน</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>การพังของนั่งร้าน สาเหตุเกิดจาก</strong></span></font></font></font></font></p> <ol style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-position: inside;"> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">รับน้ำหนักการบรรทุกมากเกินไปเพราะคนงานขึ้นไปมากเกินหรือกองวัสดุไว้มากเกินความจำเป็น</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">วัสดุที่นำมาใช้ทำนั่งร้านไม่คงทนแข็งแรง ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม้เก่า เนื้อยุ่ย มีตาไม้ หรือเหล็กคดงอ และเป็นสนิม</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">การประกอบติดตั้งไม่ถูกต้อง</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">ฐานรองรับนั่งร้านไม่แข็งแรง&nbsp;</span></span></font></font></font></font><br /> &nbsp;</li> </ol> <p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><strong><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">คนงานตกลงมาจากนั่งร้าน สาเหตุเกิดจาก</span></strong></font></font></font></font></p> <ol style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-position: inside;"> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">คนงานประมาทเลินเล่อ เดินสะดุดวัสดุบนนั่งร้านแล้วพลัดตกลงมา</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">อาจจะเป็นโรคปัจจุบันทันด่วน เช่น เป็นลม หน้ามืด</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">เกิดจากการพัดของลมอย่างแรง เช่น ขณะทำงาน มีพายุฝนตก ลมพัดแรง พัดคนงานตกลงมา</span></span></font></font></font></font></li> </ol> <p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><strong><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);">แนวทางการป้องกันการเกิดอันตรายจากการทำงานนั่งร้าน</span></strong></font></font></font></font></p> <ol style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-position: inside;"> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">กำหนดน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านแต่ละชนิด จำกัดจำนวนคนงาน กำหนดขอบเขตจำนวนการกองวัสดุบนนั่งร้าน</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">ตรวจสอบวัสดุที่นำมาประกอบถ้าเป็นไม้ต้องเป็นไม้ที่ไม่ผุเปื่อยหรือไม่มีรอยแตกร้าวรวมถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางความหนาต้องได้มาตรฐาน ถ้าเป็นเหล็กจะต้องไม่คดงอ และเป็นสนิม</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">การประกอบติดตั้ง ต้องเป็นไปตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ หรือเป็นไปตามที่วิศวกรคำนวณออกแบบ</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">ปรับปรุงคุณภาพฐานรองรับนั่งร้านให้มั่นคงแข็งแรง</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">อบรมให้ความรู้กับคนงานที่ปฏิบัติงานบนนั่งร้าน</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">ตรวจสุขภาพคนงานว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">ติดตั้งราวกันตก และให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล</span></span></font></font></font></font></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 12px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: left; color: rgb(14, 27, 14); background-image: none; overflow: visible;"><font color="#ff3300" mce_style="line-height: normal;" size="4" style="font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);"><font size="2"><font color="#333333"><font color="#333333"><span mce_style="color: #000000;" style="color: rgb(0, 0, 0);"><span mce_style="font-size: small;" style="font-size: small;">ในขณะมีพายุฝนตกหนักห้ามมิให้คนงานทำงานบนนั่งร้าน</span></span></font></font></font></font></li> </ol> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(20, 21, 21); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; text-transform: capitalize; background-color: rgb(231, 233, 233);">credit.<span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(231, 233, 233);">สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)</span></p> Wed, 30 Oct 2013 03:08:00 +0700 อันตรายจากการใช้นั่งร้าน http://xn--12cl7cbfa4dta7cycn5ok3ges.com/article/topic-42068.html <div class="box_head_hilight" style="position: relative; float: left; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(21, 126, 0); font-family: sans-serif; line-height: 21px;">อันตรายจากงานนั่งร้าน</div> &nbsp; <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อันตรายจากงานนั่งร้าน มักจะพบเสมอในหน่วยงานก่อสร้าง เพราะมีการใช้งานตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด กล่าวคือ เมื่อเริ่มทำชั้นที่สองขึ้นไปต้องทำนั่งร้าน และค้ำยันจนกระทั่งโครงสร้างทั้งหมดเสร็จ จึงเริ่มการตกแต่งภายในและภายนอก การตกแต่งภายนอกต้องตั้งนั่งร้านจากชั้นล่างสุดจนกระทั่งถึงชั้นบนสุด ถ้าโครงสร้างสูงมากอาจใช้นั่งร้านชนิดแขวนเข้าช่วย เพื่อให้การตั้งนั่งร้านจากข้างล่างไม่ต้องต่อชั้นไปสูงมากนัก&nbsp; อันตรายที่มักเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในการใช้นั่งร้าน ได้แก่<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. &nbsp;การพังของนั่งร้าน เป็นสาเหตุที่ทำให้คนงานได้รับอันตรายอย่างมาก การพังของนั่งร้านมีสาเหตุมากมาย เช่น<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 &nbsp;รับน้ำหนักการบรรทุกมากเกินไป เป็นเพราะคนงานขึ้นไปมากเกินไป หรือกองวัสดุไว้มากเกินความจำเป็น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 &nbsp;วัสดุนำมาใช้ไม่สมบูรณ์ เช่น ใช้ไม้เก่าจนเนื้อไม้ยุ่ย หรือเป็นเหล็กที่คดงอเป็นสนิม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 &nbsp;การประกอบหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นนั่งร้านไม้มีการยึคด้วยตะปูน้อย หรือไม่ถูกวิธี หรือนั่งร้านเหล็กใช้ส่วนประกอบไม่ครบ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4 &nbsp;ฐานของนั่งร้านไม่แข็งแรงมั่นคง วางบนดินอ่อน บนเศษไม้ผุ หรือวัสดุที่ไม่แข็งแรง&nbsp;พอที่จะรับน้ำหนักได้&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 &nbsp;จากการทำงานไม่ถูกวิธี เช่น การเทพื้นคอนกรีตโดยใช้ปั้มคอนกรีตจะไม่ไหลตามท่อและจะสุมเป็นกอง ถ้าคนงานไม่ขยับปลายท่อเพื่อเปลี่ยนที่กองของคอนกรีตใหม่ หรือเกิดจากคนงานโกยคอนกรีตไม่ทันก็จะมีคอนกรีตกองใหญ่ ซึ่งคอนกรีตนี้จะมีน้ำหนักมาก (1 ลูกบาศก์เมตรหนักประมาณ 2,400 กิโลกรัม) ถ้าคิดรวมกับน้ำหนักของคนงานที่ขึ้นไปปฏิบัติงานแล้ว จะทำให้ค้ำยันบริเวณนั้นรับน้ำหนักเกินกว่าที่ออกแบบไว้เป็นสาเหตุให้ค้ำยันพังทลาย&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp; คนงานตกลงมาจากนั่งร้าน ไม่ใช่มีสาเหตุจากนั่งร้านพังเท่านั้น ที่ทำให้คนงานตกลงมาแต่ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีก ที่ทำให้คนงานตกลงมาจากนั่งร้าน เช่น<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1 &nbsp;คนงานประมาทเลินเล่อ เดินสะดุดวัสดุบนนั่งร้านแล้วพลัดตกลงมา&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2 &nbsp;คนงานทำงานเพลิน ทำให้ก้าวผิดเพราะไม่ทันสังเกตมองพื้นทางเดินบนนั่งร้าน เช่น&nbsp;ถอยหลังเพื่อให้ทำงานชนิดโดยไม่ได้ดูว่าตอนนี้ยืนอยู่ริมนั่งร้านแล้ว&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.3 &nbsp;อาจจะเป็นโรคปัจจุบันทันด่วน เช่น เป็นลม หน้ามืด ก็อาจจะทำให้ตกลงมาได้&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.4 &nbsp;เกิดจากการพัดของลมอย่างแรง เช่น ขณะทำงานเกิดมีฝนตกกระทันหันและลมพัดแรง พัดเอาคนงานตกลงมา กรณีเช่นนี้มีคนงานก่ออิฐโดนลมพัดทั้งคนทั้งกำแพงอิฐที่ยังก่อไม่เสร็จตกลงมาเสียชีวิต<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. &nbsp;การพังทลายของนั่งร้านตกลงมาโดนอาคารที่อยู่รอบข้าง หรือบ้านพักคนงานที่สร้างอยู่ติดอาคารที่กำลังก่อสร้าง เหตุการณ์เช่นนี้พบในเขตชุมชนที่ต้องสร้างอาคารสูงในพื้นที่ที่จำกัด โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. &nbsp;คนงานได้รับอันตรายจากการเดินผ่านนั่งร้าน ในการทำงานของคนงานต้องเดินผ่านนั่งร้านที่ตั้งอยู่รอบอาคาร เพื่อเข้าไปทำงานแล้วต้องเดินผ่านค้ำยันของชั้นที่เทคอนกรีตเสร็จใหม่ๆ หรือขึ้นไปตั้งนั่งร้านชั้นต่อไป ถ้าหากการตั้งนั่งร้านไม่เป็นระเบียบ ระเกะระกะ มีปลายของชิ้นส่วนนั่งร้านโผล่ยื่นออกมาคนงานอาจจะโดนทิ่มหรือเดินชนส่วนอันตรายเหล่านั้นทำให้ได้รับบาดเจ็บได้<br /> &nbsp;</p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;"><strong>ข้อควรรู้เกี่ยวกับการออกแบบนั่งร้าน</strong></p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; งานก่อสร้างโดยทั่วไปเน้นหนักเรื่องของการรับน้ำหนักที่ปลอดภัยโดยทั่วไปวิศวกรจะคำนึงและออกแบบการรับน้ำหนักความปลอดภัย แต่เฉพาะในเรื่องตัวอาคารเท่านั้น ส่วนประกอบในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ส่วนประกอบ เพื่อเริ่มต้นในการทำงานสำหรับการให้เกิดเป็นอาคารขึ้นมาได้อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของวิศวกร โดยทั่วไปดังนั้นส่วนประกอบเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อการดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายขึ้น ดังนั้นมาตรการของรัฐ ฯ จึงได้กำหนดขึ้นเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้แก่นายจ้างโดยทั่วไปสำหรับกฎหมายดังกล่าวซึ่งออกประกาศบังคับใช้ในรูปของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน งานก่อสร้าง และยังมีกฎหมายอื่นๆ อีกหลายเรื่องซึ่งใช้เกี่ยวข้องกันอยู่<br /> &nbsp;</p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;"><strong>การรับน้ำหนัก</strong></p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; น้ำหนักไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารหรือส่วนประกอบเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อการก่อสร้างให้เกิดเป็นตัวอาคารขึ้น คำว่า &ldquo;น้ำหนัก&rdquo; จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคิดถึงก่อนเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการทุกขั้นตอนเกี่ยวข้องกับวัสดุ และพื้นดิน ซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องรองรับน้ำหนักดังกล่าว สิ่งที่สำคัญ พื้นดินหรือวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการดำเนินการงานนั้น จะต้องรับน้ำหนักให้มีความปลอดภัยได้อย่างไร&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;"><strong>น้ำหนัก</strong></p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำว่า &ldquo;น้ำหนัก&rdquo; เป็นคำที่มีความหมายรวม ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องมีความปลอดภัยโดยไม่มีการหักพัง ดังนั้นน้ำหนักเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทราบความหมายในเรื่องของ SAFETY FACTOR (น้ำหนักที่ปลอดภัย)&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. &nbsp;น้ำหนักบรรทุก คือ น้ำหนักที่จะเพิ่มขึ้นกับสิ่งก่อสร้าง เช่น คน สิ่งของ หรือวัสดุอื่นๆ ที่นำขึ้นไปอยู่บนพื้นหรือบนอาคาร&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. &nbsp;น้ำหนักบรรทุกบนตัวอาคาร คือ น้ำหนักที่วิศวกรจะกำหนดให้รับน้ำหนักได้ตามที่กำหนด ซึ่งเราเรียกว่า Live Load&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. &nbsp;น้ำหนักของตัวอาคาร คือ น้ำหนักรวมโครงสร้างที่ประกอบเป็นส่วนของอาคารทั้งหมด ซึ่งเราเรียกว่า DeadLoad<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.&nbsp;การรับน้ำหนักของพื้น หมายถึง น้ำหนักของตัวอาคารที่กดลงพื้นดินที่พื้นดินสามารถรับน้ำหนักได้ที่ปลอคภัย ซึ่งเราเรียกว่า Bearing Capacity<br /> &nbsp;</p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;"><strong>อัตราส่วนความปลอดภัย (SAFETY FACTOR) ของการออกแบบ การรับน้ำหนัก สำหรับในเรื่องของการออกแบบการก่อสร้าง</strong></p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ก. &nbsp;พื้นดินเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ ซึ่งให้ค่าความปลอดภัยที่กำหนดเป็น SAFETY FACTOR<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข. &nbsp;วัสดุในการก่อสร้างแต่ละชนิดที่ต้องกำหนด SAFETY FACTOR<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ค. &nbsp;พื้นภูมิประเทศ(Location)พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นมีผลกระทบจากภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วม ภูเขาไฟ พายุ ซึ่งกำหนด SAFETY FACTOR ได้แตกต่างกัน&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ดังนั้น&nbsp; สิ่งที่ควรจะทราบในหลักการใหม่ ๆ เช่น ความรู้เบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับตัวอาคาร ซึ่งจะต้องรู้เป็นพื้นฐานเบื้องต้น&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;<br /> <strong>นั่งร้านที่กฎหมายกำหนดไว้ในการสร้างนั่งร้านแบ่งออกเป็น 2 ชนิด</strong><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. &nbsp;นั่งร้านที่ออกแบบโดยวิศวกรโยธา ก.ว.ได้กำหนดเป็นกฎหมายไว้ โดยให้อำนาจแก่วิศวกรเป็นผู้ออกแบบนั่งร้าน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการก่อสร้างได้ อย่างน้อยวิศวกรผู้นั้นจะต้องมีรูปแบบนั่งร้าน และรายการคำนวณไว้ให้เจ้าพนักงานตรวจความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบ&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. &nbsp;สำหรับนั่งร้านทีไม่มีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบ กฎหมายได้กำหนดให้ใช้วัสดุ ตลอดจนกรรมวิธีต่าง ๆ ให้นายจ้างปฏิบัติเพื่อการสร้างนั่งร้าน&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. &nbsp;สำหรับนั่งร้านที่จะใช้งานสูงเกินกวjา 21 เมตรขึ้นไป เป็นหน้าที่ของนายจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาวิศวกรโยธา ซึ่ง ก.ว.กำหนดการออกแบบนั่งร้านให้อย่างน้อยจะต้องมีรูปแบบ และรายละเอียดคำนวณการรับน้ำหนักของนั่งร้าน และรายละเอียดประกอบแบบนั่งร้าน เพื่อให้นายจ้างพักงานตรวจสอบได้ เช่นเดียวกับข้อ 1.&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;"><strong>รายละเอียดทั่วไปประกอบแบบนั่งร้าน</strong></p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ตามกฎหมาย วิศวกรหรือผู้ออกแบบจะต้องกำหนดรายละเอียดประกอบแบบนั่งร้านให้ครบถ้วน ตามกฎหมายนั่งร้านกำหนดไว้ กล่าวคือ การรับน้ำหนักบันได ราวบันได ชานพัก สิ่งปิดล้อมนั่งร้าน ผ้ารองรับใต้นั่งร้านกันของตก ส่วนยึดโยงอื่น ๆ เป็นต้น<br /> &nbsp;</p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;"><br /> <strong>การใช้ลูกจ้างทำงานบนนั่งร้าน หรือใต้นั่งร้าน</strong></p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับลูกจจ้าง คนงาน ที่ทำงานอยู่บนนั่งร้าน หรือใต้นั่งร้านในเรื่องวัสดุตกจากที่สูง เช่น ไม้ เศษไม้ หิน วัสดุอื่น ๆ ตลอดจนเครื่องมือช่าง หรือเครื่องมือกล อาจจะตกจากที่สูงกว่าที่ลูกจ้างทำงานอยู่ ทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของลูกจ้าง ดังนั้นการปฏิบัติงานของลูกจ้างตลอดเวลา นายจ้างจะต้องจัดหมวกนิรภัย หรือรองเท้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่ลูกจ้างไว้ เรียกว่า &ldquo;อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล&rdquo; ซึ่งกำหนดเป็นมาตรฐานให้ใช้ตามลักษณะและประเภทของงานที่กฎหมาย กำหนด<br /> &nbsp;</p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;"><br /> <strong>การซ่อมนั่งร้าน</strong></p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นั่งร้านโดยทั่วไปเราจะพบเห็นว่า บางส่วนของเสานั่งร้านจะทรุดเอียงบางส่วนอาจจะแตกราวบางส่วนอาจจะขาดความมั่นคง เนื่องจากวัสดุ เช่น ปอผุ หรือเปื่อย เป็นต้น จึงเป็นเหตุทำให้นั่งร้านขาดความแข็งแรง การซ่อมนั่งร้านและการหยุดการใช้นั่งร้าน จะต้องจัดให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง<br /> &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พื้นฐานรับเสา นั่งร้านที่ถ่ายน้ำหนักลงพื้นดิน อาจทรุดต่ำลงถ้าเป็นเสานั่งร้านโลหะก็ควรที่จะใช้แม่แรง ดีดยกขึ้นแล้วต่อเสานั่งร้านให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของนั่งร้านให้ได้ระดับดังเดิม<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; วัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ ปอ ที่แตกร้าว หรือผุ จะต้องคัดออกเปลี่ยนใหม่ให้มีความแข็งแรง เหมือนนั่งร้านใหม่<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อุปกรณ์ต่าง ๆ ของนั่งร้านที่ชำรุด เช่น สิ่งปกปิดล้อมนั่งร้าน พื้นรองรับของกันตกจากที่สูงใต้นั่งร้าน ราวทางเดินบนนั่งร้าน ฯลฯ ที่ชำรุดเสียหายไปจะต้องจัดเปลี่ยนใหม่โดยทันที<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การรักษาความสะอาดบนนั่งร้าน ตลอดจนการบรรทุกน้ำหนักบนนั่งร้าน จะต้องดูแลรักษา เมื่อเลิกงานในแต่ละวันให้สะอาด น้ำหนักบรรทุกบนนั่งร้านจะต้องบรรทุกได้ไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และจะต้องไม่เป็นน้ำหนักเฉลี่ยซึ่งวางไว้เป็นช่วง<br /> &nbsp;</p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;"><br /> <strong>น้ำหนักจร</strong></p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;</p> <p align="left" style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; น้ำหนักจรที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน หมายถึง การเกิดแรงจากพายุที่ทำให้วัสดุอาจพังทลายได้ หรืออันตรายจากภัยธรรมชาติเช่น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ซึ่งจะต้องไม่ให้มีลูกจ้างคนงานอยู่ปฏิบัติงานในขณะนั้น<br /> &nbsp;</p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;"><br /> <strong>ข้อพิจารณาในการออกแบบนั่งร้าน</strong></p> <p align="left" style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นั่งร้านแต่ละประเภทยอมมีความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่างตามสภาพการก่อสร้าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างจะต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกับแต่ละงาน เช่น นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว นั่งร้านเสาเรียงคู่ นั่งร้านชนิดแขวน นั่งร้านสำหรับงานซ่อมแซม เป็นต้น<br /> <br /> <strong>การพิจารณาออกแบบหรือเลือกใช้นั่งร้าน มีข้อควรพิจารณาคือ</strong><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. &nbsp;สภาพสถานที่ และความเหมาะสมกับสถานที่<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. &nbsp;น้ำหนักบรรทุกที่ใช้งาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. &nbsp;ความสะดวกในการติดตั้ง และรื้อถอน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. &nbsp;ความปลอดภัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. &nbsp;ความประหยัด<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในปัจจุบันมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ได้ออกประกาศกำหนดให้การออกแบบนั่งราน ทำโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่คณะกรรมการควบคุมประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญูญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2512 กำหนด หากมิได้ออกแบบโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ผู้ดำเนินการก่อสร้างจะต้องก่อสร้างนั่งร้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ ตามประกาศที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในส่วนของนั่งร้านทั่ว ๆ ไปนั้น จำเป็นต้องมีแบบที่มาตรฐาน ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยที่จะใช้งานเป็นหลัก นั่งร้านเหล่านั้นควรมีลักษณะ ดังนี้<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;สำหรับนั่งร้านที่ทำด้วยไม้ การออกแบบเพื่อรับน้ำหนัก ควรออกแบบไว้สูงสุด 4 เท่าของน้ำหนักที่จะใช้งานจริง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;การใช้นั่งร้านนั้นไม่ว่าจะใช้งานเมื่อใดก็ตาม ให้ใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนชนิดเดียวกัน อย่าใช้ผสมผสานกัน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; - &nbsp;ฐานของนั่งร้านจะต้องมั่นคง และวางอยู่ในลักษณะสมดุลย์ อย่าใช้พวกเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น เศษอิฐ เศษไม้ รองขานั่งร้าน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; - &nbsp;นั่งร้านควรมีการโยงยึด ผูกติด หรือค้ำยันกับตัวอาคาร เพื่อป้องกันการ เอน ล้ม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;นั่งร้านที่สูงกว่า 2.00 เมตร จะต้องมีราวกันตก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; - &nbsp;นั่งร้านที่สร้างด้วยไม้จะต้องใช้ไม้ที่ไม่ผุเปื่อย ไม่มีรอยร้าว หรือชำรุดอื่นๆ ที่จะทำให้ขาดความแข็งแรงทนทาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;การทำนั่งร้านแบบเสาเรียงเดี่ยว กรณีที่ใช้ไม้ไผ่เป็นเสาควรตั้งให้ห่างกันไม่เกิน 1.50 เมตร ให้ใช้ไม้ไผ่ทำคานผูกติดกับเสาทุกต้น เมื่อตั้งเสาแล้วใช้ไม้ไผ่ทะแยงมุม ไม่เกิน 45 องศา กับแนวราบ<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของแบบนั่งร้าน ซึ่งควรปฏิบัติกันในงานก่อสร้าง ซึ่งรายละเอียดอาจศึกษาได้จาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง(นั่งร้าน)<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นอกจากนี้จะต้องมีการบำรุง ดูแลรักษาสภาพการใช้งานของนั่งร้านอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยนั่งร้านทุกชนิดจะต้องมีการตรวจตราทุกอาทิตย์ หากมีพายุฝน แผ่นดินไหว หรือเหตุที่ทำให้นั่งร้านเสียสมดุลย์ หรือคลาดเคลื่อนไป ต้องมีการตรวจสภาพเสมอ<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; และที่สำคัญู คือ พนักงานทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัยบางครั้งอาจต้องใช้เข็มขัดนิรภัยด้วย&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;"><br /> <strong>หลักการในการออกแบบนั่งร้าน</strong></p> <p align="left" style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. &nbsp;เลือกชนิดของนั่งร้านให้เหมาะสมกับอาคาร และความสะดวกในการทำงาน เช่น อาคารสูง ๆ ควรใช้นั่งร้านเหล็กเสาเรียงคู่ อาคารเตี้ย ๆ การใช้งานในช่วงระยะสั้น ๆ ควรใช้ไม้ไผ่เสาเรียงเดี่ยว หรืออาจจะผสมดัดแปลง เพื่อความสะดวกในการสร้าง หรือประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ควรอยู่ในดุลยพินิจของวิศวกร<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. &nbsp;คิดหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในชั้นต่าง ๆ ของนั่งร้าน โดยคิดน้ำหนักของนั่งร้านให้เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย เช่น 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp; การออกแบบฐานรองรับ สมมุติว่า Bearing ในกรุงเทพมหานครใช้ 2 ตันต่อตารางเมตร ในกรณีฐานแผ่ ไม่สามารถรับน้ำหนักนั่งร้าน เสาต้องออกแบบเป็นตั้งบนเข็ม ค่า C=600 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สำหรับดินในกรุงเทพ ฯ<br /> &nbsp;</p> <p align="left" style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;<strong>การสร้างฐานนั่งร้าน</strong></p> <p align="left" style="text-indent: 20px; line-height: 21px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฐานรองรับนั่งร้านควรพิจารณาถึงความมั่นคงแข็งแรงของดินที่จะรองรับนั่งร้านว่าแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักบรรทุกที่ถ่ายลงมาจากเสานั่งร้าน โดยมีส่วนความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ ขนาดของฐานควรออกแบบให้สัมพันธ์กับความสามารถของดินที่จะรับน้ำหนัก เช่น ดินเหนียว ที่มีความสามารถในการรับน้ำหนัก 2&nbsp; ตันต่อตารางเมตร โดยมีส่วนความปลอดภัย 2 ตัน หากน้ำหนักจากเสานั่งร้านรวมกันแล้วได้ 1 ตัน ก็ควรจัดขนาดฐานให้มีพื้นที่รวม 1 ตารางเมตรเป็นอย่างน้อย เพื่อให้ได้ส่วนความปลอดภัยในการรับน้ำหนัก 2 ตัน เป็นต้น หากไม่สามารถทำได้เนื่องจากเหตุผลใด เช่น สถานที่ไม่อำนวย หรือสภาพดินอ่อนก็ควรตอกเสาเข็มรองรับให้มีจำนวนเพียงพอ วัสดุที่ใช้รองรับเป็นฐานนั่งร้านควรออกแบบให้แรงเลื่อนได้พอเพียง และไม่แอ่นตัวเมื่อรับน้ำหนัก ในกรณีทีใช้ฐานแผ่วางบนดิน ควรลอกหน้าดินออกเสียก่อน<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ความแข็งแรงของฐานรองรับควรออกแบบให้มีความแข็งแรงเท่า ๆ กัน หากจุดใดจุดหนึ่งมีความแข็งแรงด้อยกว่า อาจทำให้เกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน จนอาจเกิดการวิบัติได้<br /> <br /> <br /> credit. สำนักความปลอดภัยแรงงาน</p> Wed, 30 Oct 2013 03:00:00 +0700